Tải bản đầy đủ

tài liệu TOEIC

TOEIC
TRỌN BỘ 25 TÀI LIỆU: http://www.fshare.vn/folder/EMT24K6EY8/

1. Developing skills for the toeic test
http://www.mediafire.com/download/ouzv9nun9cbbvf9/developing+skills+for+the+toeic+test.rar
2. Big step1
http://www.mediafire.com/download/h9g442bdyljs14a/Big+Step+1.rar
3. Big step 2
http://www.mediafire.com/download/enow7tprwul8m7t/Big+Step+2.rar
4. Big step 3
http://www.mediafire.com/download/594o1vd5kteawyx/Big+Step+3.rar
5. Tổng hợp ngữ Pháp Toeic – Bộ giáo dục
http://www.mediafire.com/download/t2bk2j8q4itij89/Tổng_hợp_ng ữ_pháp_Toeic­Bộ_giáo_dục.rar
6. Tactics for Toeic
http://www.mediafire.com/download/42jcsl06x3u3nf1/Tactics+for+TOEIC.rar
7. Very easy Toeic 
http://www.mediafire.com/download/76vxx9m31af707m/Very+Easy+TOEIC
%2C+Beginning+TOEIC.rar
8. Toeic­Incomplete Sentences dạng flash player
http://www.mediafire.com/download/dg4bwvg76s89s78/toeic_incomplete_sentences.GocTiengAnh.r
ar

9. Toeic Vocabulary dạng flash player
http://www.mediafire.com/download/87nmnk1vnrktgnb/toeic+vocabulary.rar
10. Longman Preparation for the Toeic Test Introduction
http://www.mediafire.com/download/vkrsej9rfct8eef/02.+Longman+Preparation+Series+for+the+New
+TOEIC+Test.+Introductory+4th+Ed+2007.rar
11. Longman Preparation for the Toeic Test Intermediate
http://www.mediafire.com/download/urf1j07754fwq4x/Longman+Preparation+Series+For+the+TOIE
C+Intermediate+4th+Ed+2007.rar
12. Phần mềm Toeic Mastery 
Phần mềm này rất thích hợp cho các bạn tư học toeic. Phần mềm có các bài luyện tập của 7 part có


giải thích đáp án ngay khi làm ngoài ra còn có 2 bài full test cho các bạn thi thử
http://www.mediafire.com/download/3i9tdrk6qqzrzgv/11.+TOEIC+Mastery+CD­ROM.
+Goctienganh.rar
13. New real toeic
http://www.mediafire.com/.../New+REAL+TOEIC.GocTiengAnh.rar
14. Tài liệu 1560 câu Toeic Economy có lời giải chi tiết
http://www.mediafire.com/.../1560+câu+Toeic+có+giải+thích...
15. Starter Toeic 
http://www.mediafire.com/.../TOEIC+STARTER.GocTiengAnh.rar

16. Hacker TOEIC
http://www.mediafire.com/download/vdhji9glqq8zaff/CD1.rar
http://www.mediafire.com/download/3za1fwar02njs3g/CD2.rar
http://www.mediafire.com/download/ajbrtzdll1soq78/HACKER_TOEIC_LISTENING.rar
http://www.mediafire.com/download/w6fd580nv4i3ivj/Hacker_TOEIC_reading.rar

17.
http://www.mediafire.com/download/ticxmqtlpxmp3dd/Economy_Toeic.rar
http://www.mediafire.com/download/5axvruo1eb1eyvu/Jim's_1000_Toeic.rar
http://www.mediafire.com/download/8mgt2lu31lmmw41/LongMan_Toeic.rar
http://www.mediafire.com/download/g7u251qu5eyz5xj/Starter_Toeic.rar
http://www.mediafire.com/view/oaagli5pbwcjj3v/TOEIC_900A+NGỮ_PHÁP+TỪ_VỰNG.pdf
http://www.mediafire.com/view/j2f7krq39g44bxd/ĐỀ_TỰ_LUYỆN_TOEIC900B.pdf
http://www.mediafire.com/download/36d363ha4mt463h/Tactics_for_TOEIC_Listening_&_Reading_Tests.rar
http://www.mediafire.com/download/b2ng1gt0ox8dd83/Longman_full_actual_test.rar
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×