Tải bản đầy đủ

Part 7 TOEIC đoạn đôi

1

PART 7 TOEIC

O N

ÔI – D NG EMAIL K T H P

-B N DEMOo n đôi có l là ph n gây khó d nh t trong TOEIC t i vì nó ch t l i c bài thi. M c đ
khó t ng d n. Tuy nhiên, n u b n bi t cách đ c bài thì c ng đ n gi n thôi.
Cách làm ph n này nh t thi t ph i TÌM
KHI LÀM BÀI. C n chú ý:

C M I LIÊN H GI A 2 EMAIL TR

C

+ Ng i g i và ng i nh n th trong 2 email. R t có th lá th th 2 là lá th h i
đáp cho lá th th 1. B n h t s c l u ý vì có khi nó ghi From tr c To. Có khi ghi To
tr c From nên h t s c l u tâm coi b l a nhé, do th ng c ngh theo m i h ng From
tr c TO.

+ N u email có Subject thì đây là m t d u hi u đáng m ng đ b n làm bài, vì ch c n
thông qua Subject b n đã ph n nào hình dung đ c n i dung lá th . M t s câu h i nói
v n i dung lá th b n đ c hoài c n i dung v n không tóm t t đ c trong khi đáp án
chính là cái Subject.
+ T t c đo n đôi đ u bao g m 5 câu h i và KHÔNG CÓ
ngh a là câu h i th nh t luôn đo n th 1. T đó đ c t i.

O CÂU H I. i u này có

5 câu h i bao g m:
1 câu k t h p 2 đo n, d ng này bu c b n ph i đ c tinh th n bài và n m m i liên h .
3 câu dành cho đo n th nh t, 1 câu dành cho đo n th 2 ho c ng
không phân đ u 2 câu đo n th nh t và 2 câu đo n th hai đâu.

c l i. a ph n s

+ Khi nào thì nên chú tâm t i đ a đi m và th i gian trong bài? Khi nào b n th y câu h i
có h i đ n th i gian hay đ a đi m thì m i l u tâm, còn không thì không chú ý đ n nó
làm t n th i gian làm bài nhé.
Th làm 1 s ví d minh h a nhé ^^

Bài vi t c a Hepi Lev. Vui lòng khi copy s d ng cho m

n. Xin c


2

Bài vi t c a Hepi Lev. Vui lòng khi copy s d ng cho m

n. Xin c


3

Ban đ u nhìn th y thì M t b n tin th i ti t và m t cái Email thì không có liên quan gì
nhau l m. Nh ng b n chú ý cái Subject c a Email s là bu i Picnic. Picnic thì rõ ràng
có nh h ng b i th i ti t r i.
181. Câu h i thông tin chi ti t thì đ c đúng thông tin ngày th 7 => C
182. Trong Email ch nói ngày đ u tiên d đ nh t ch c có kh n ng b m a nên bu i
Picnic b hoãn, ngoài ra không cung c p thêm thông tin nào khác v ngày c th . ây
chính là câu k t h p, b n ph i nhìn vào B n tin d báo th i ti t trong 3 ngày kia, ngày
nào có kh n ng m a thì đó chính là ngày mà công ty d đ nh t ch c. => B
183. Club House là t khóa. o n Email nói: Vì tr i m a nên h chuy n qua t ch c
trong nhà Club House nh ng mà Club House l i b Plymouth Autos đ t ch tr c nên
không th đ c => D
184. Plymouth Autos ch là thông tin ph trong bài, ch có 1 câu nói v nó là: nó t ch c
b a ti c k ni m 25 n m thành l p. => C. ôi khi nh ng chi ti t ph nh th này c ng
đ c đ a vào bài h i.
185. Ta nh l i dàn t v ng v
=> B

ính kèm g m: enclosed = attached= include= add to.

T ng k t, o n đôi này g m 3 câu (183,184,185) h i v đo n th hai. 1 câu (181) h i v
đo n th nh t. 1 câu k t h p (182)

Bài vi t c a Hepi Lev. Vui lòng khi copy s d ng cho m

n. Xin c


4

Bài vi t c a Hepi Lev. Vui lòng khi copy s d ng cho m

n. Xin c


5

Bài vi t c a Hepi Lev. Vui lòng khi copy s d ng cho m

n. Xin c


6

M i liên h 2 đo n: Mary g i cho Linda m t lá th v ch đ là H i ngh . Sau đó, Linda
g i th đ n ng i khác cùng ch đ . 2 lá th có cùng ch đ .
186. Câu h i m đ u khá đ n gi n, th y ngay trong Email th nh t => A
187. Email nói khá chung chung: Cu c h i ngh là m t d p tuy t v i cho nh ng nhân
viên c a New Media g p nh ng ng i khác trong cùng l nh v c. áp án D đã chuy n ý
c a ng i vi t thành: M t n i tuy t v i đ phát tri n m i quan h kinh doanh. Trong
ph n này, l i khuyên cho các b n là c n hi u ý ng i vi t ch không nên d a vào t
khóa n a, b i vì đây đã là nh ng ph n cu i cùng c a bài thi, ng i ra đ s t n d ng m i
c h i đ dùng t đ ng ngh a, chuy n ngh a. => D
188. Câu thông tin chi ti t cu i Email th nh t => B
189. Câu h i v ch c v , ch c v th ng phía sau tên ng i. Ông này là Giám đ c
phòng quan h khách hàng Fleet Media( không ph i New Media nhé) => D. M t
chuyên viên
190. Câu k t h p. Câu này bu c b n ph i đ c email th hai đ hi u tinh th n bài. Email
th hai nói: Ông Richard Preyer b b nh tim và đang n m b nh vi n h i s c nên không
th thuy t trình mà thay b ng ông Michael Tuper. Do v y, ch c ch n ph n thuy t trình
c a ông Richard Preyer b h y. n đây, các b n ph i xem l i Email th nh t v l trình
c a cu c h i ngh và tìm ra tên c a ông Richard ông này thuy t trình v đ tài nào => A
Tóm lai, 3 câu h i đo n th nh t(186,187,188). 1 câu h i đo n th 2(189). 1 câu k t h p
(190).
D ng v cu c h i ngh và m i ng
chú ý nhé.

i nào đó thuy t tình là d ng vô cùng hay g p các b n

Bài vi t c a Hepi Lev. Vui lòng khi copy s d ng cho m

n. Xin c


7

Bài vi t c a Hepi Lev. Vui lòng khi copy s d ng cho m

n. Xin c


8

Bài vi t c a Hepi Lev. Vui lòng khi copy s d ng cho m

n. Xin c


9

Beth g i Chris lá th v H i ngh , cung c p thông tin detail. Sau đó Chris g i ng c l i
cho Beth v Update tin t c. ch c ch n có đi u gì đó đã thay đ i v cái cu c h i ngh ,
thông tin nào đó s b thay đ i. B n ch c n n m nh th là ok.
191. Câu này b n đ c nguyên c cái Email th nh t c ng không tóm t t n i nó vi t cái gì
 Tuy nhiên, b n ch c n nhìn sau ch “ Subject” c a lá th th nh t thì m i vi c rõ ràng
h n r t nhi u => A
192. o n th nh t có nói: mu n đi vào tòa nhà thì ph i thông qua b o v , b o v s
cung c p cái th đeo t m th i m i đ c đi vào trong v n phòng ( Chu n nghiêm ng t
châu M  ) => B
193. Cu i đo n th nh t có nói: Ông Beth hi v ng g p ông Chris vào ngày H i ngh di n
ra, ngoài ra không nói ngày h i ngh là ngày nào. B n ph i tìm đ c ngày h i ngh . Nó
n m đ u lá th y. => D
194. Câu h i ch c v đ n gi n

đo n th 2, ch n C.

195. Câu k t h p 2 đo n. o n th hai ông Chris nói ông s đ n đ a m y cái tài li u cho
ng i t ch c s ki n vào th t . Ngoài ra không nói tên c a ng i t ch c s ki n là ai.
B n ph i dò lên đo n th nh t tên ng i t ch c s ki n, chính là ông Walsh => C.
Câu này c ng tuân th quy t c: 3 câu h i đo n m t, 1 câu h i đo n hai và m t câu k t
h p.
========@@@@@=======
Chúc các b n h c t t part 7 Ph n đo n đôi nhé.   
B n nào v n c m th y khó kh n ho c c n thêm t v n thì liên h mình t i:
Hieplv247@gmail.com
https://www.facebook.com/hepi.lev
C m n các b n, like ng h và share bài đ m i ng
nhé.

Bài vi t c a Hepi Lev. Vui lòng khi copy s d ng cho m

i ngày càng h c TOEIC t t h n

n. Xin cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×