Tải bản đầy đủ

Kỹ năng phối hợp trong hoạt động công vụ ppt

Mai Thị Viện


1

NHỮNG VẤN
VẤN ĐỀ
ĐỀ CHUNG
CHUNG VỀ
VỀ PHỐI
PHỐI
I.I. NHỮNG
HỢP TRONG
TRONG HOẠT
HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CÔNG
CÔNG VU
VU
HỢP

2


II. QUY
QUY TRÌNH,
TRÌNH, KỸ
KỸ NĂNG
NĂNG PHỐI
PHỐI HỢP
HỢP
II.
TRONG HOẠT
HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CÔNG
CÔNG VU
VU
TRONG

3

III. PHÁT
PHÁT TRIỂN
TRIỂN KỸ
KỸ NĂNG
NĂNG PHỐI
PHỐI HỢP
HỢP
III.
TRONG HOẠT
HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CÔNG
CÔNG VU
VU
TRONG
Mai Thị Viện


NHỮNG VẤN
VẤN ĐỀ
ĐỀ CHUNG
CHUNG VỀ
VỀ PHỐI
PHỐI
I.I. NHỮNG
HỢP TRONG
TRONG HOẠT
HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CÔNG
CÔNG VU
VU
HỢP
1. Khái
Khái niệm
niệm
1.
Phối hợp là sự gắn kết giữa các tổ chức, cá
nhân với nhau, tạo sự thống nhất, đồng bộ,
sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện mục
tiêu chung trong thực thi công vụ.

Mai Thị Viện


2. Vai
Vai trò
trò của
của phối
phối hợp
hợp
2.
Gắn kết giữa
các cá nhân, tổ chức
với nhau
Thống nhất
ý chí và hành động
của mỗi cá nhân,
tổ chức

Đồng bộ
thống nhất trong
quản lý để nâng cao
hiệu quả thực thi
công vụ

Phối hợp là
công cụ tạo nên sưư
Mai Thị Viện


3. Yêu cầu trong phối hợp
Việc
Việc

(nội
(nộidung)
dung)

33
Ro
Ro

Trách
Trách nhiệm
nhiệm
(chủ
(chủtrì/tham
trì/thamgia)
gia)

Sản
Sản phẩm
phẩm

Mai Thị Viện


II. KỸ
KỸ NĂNG
NĂNG PHỐI
PHỐI HỢP
HỢP TRONG
TRONG HOẠT
HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG
II.
CÔNG VU
VU
CÔNG

1. Quy
Quy trình
trình phối
phối hợp
hợp
1.
Bước 1: Thống nhất mục tiêu, yêu cầu,
phương thức phối hợp
Bước 2: Thực hiện phối hợp

Bước 3: Đánh giá, rút kinh nghiệm
Mai Thị Viện


2.
2. Kỹ
Kỹ năng
năng phối
phối hợp
hợp

 Kỹ
Kỹ năng
năng chủ
chủ trì
trì


 Kỹ
Kỹ năng
năng tham
tham gia
gia phối
phối hợp
hợp


Mai Thị Viện


 Kỹ
Kỹ năng
năng chủ
chủ trì
trì

Nhận dạng
công việc
Xác định
mục tiêu

2

Lựa chọn cơ
chế phối hợp
3

1

4

5
Thuyết
phục
Mai Thị Viện

Ra quyết
định


 Kỹ
Kỹ năng
năng tham
tham gia
gia phối
phối hợp
hợp

Làm việc nhóm
Phân tích
công việc

Chất vấn

2
3

1

4

5
Thương lượng

Mai Thị Viện

Giao tiếp


III. PHÁT
PHÁT TRIỂN
TRIỂN KỸ
KỸ NĂNG
NĂNG PHỐI
PHỐI HỢP
HỢP
III.
TRONG HOẠT
HOẠT ĐỘNG
ĐỘNG CÔNG
CÔNG VU
VU
TRONG

Nâng cao nhận thức
Cần
Cần

Học tập, rèn luyện
Hoàn thiện phương pháp

Mai Thị ViệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×