Tải bản đầy đủ

Kỹ năng quản lý thời gian PPT

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN


Có bao nhiêu hình vuông?
11
6
29
34
41

3
0

2


Công
việc

Gia


Bạn Bè

đình

1440
Giải trí
Nhu cầu

khác...

SH cá

nhân


GIÁ NHƯ...
NGÀY DÀI 25 TIẾNG
GIÁ NHƯ THỜI GIAN
QUAY TRỞ LẠI...


70 tuổi
x 365 ngày
x 24 giờ
x 60 phút
36.792.000 phút
2. 207.520.000 giây


NỘI DUNG
I.I. Những
Những vấn
vấn đề
đề chung
chung về
về quản
quản lý
lý thời
thời gian
gianII.
II. Học
Học cách
cách sử
sử dụng
dụng thời
thời gian
gian hiệu
hiệu quả
quả


Bận


I. Những vấn đề chung về quản lý thời gian
Thời gian là gì?
Thực chất của
quản lý thời
gian?
Vai trò của quản
lý thời gian?


THỜI GIAN
VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN


- “Thời gian” là hình thức tồn tại cơ bản của vật
chất.
- “Thời gian” là Vàng.
- “Thời gian” là Cuộc

sống.

- “Thời gian” là là thứ tài
sản thượng đế ban tặng cho
muôn loài đều đồng nhất, có
giới hạn, không thay đổi
được, không mua – bán
được


Sử dụng như thế nào
cho có hiệu quả?


TA ĐI CHỢ
BẠ GÌ MUA NẤY?


HAI CÁCH TIẾP CẬN
1. Định hướng HOẠT ĐỘNG
Làm bất cứ cái gì có thể
hoặc đến với mình

2. Định hướng HIỆU QUẢ
Làm những gì cần làm
theo thứ tự quan trọng


Khái niệm: Quản lý thời gian là
việc cá nhân phân chia, sắp xếp, tổ
chức, điều khiển các hoạt động của
bản thân phù hợp với quỹ thời gian
hiện có nhằm đem lại hiệu quả tốt
nhất.


Người

sử dụng thời gian hiệu
quả là người “Giàu có” thời
gian hơn


PHÂN CHIA THỜI GIAN HỢP LÝ

QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ


Phân chia thời gian hợp lý:
là quá trình mỗi cá nhân căn
cứ vào tình chất, mức độ
công việc của mình để phân
chia quỹ thời gian cá nhân
cho hợp lý nhằm đạt được
hiệu quả cao trong công việc


Lịch làm việc tuần 1 tháng 1/2015:
Thứ,
ngày

Nội dung công việc

Giờ

2

- Họp giao ban đầu tuần

7.30-8.00

- Viết báo cáo

8.00-9.00

- Gặp lãnh đạo xin ý
kiến

9.00-9.15

-…

Ghi chú


Thế nào là quản lý thời
gian hiệu quả?

Là quá trình cá nhân thực
hiện hiệu quả việc phân chia
thời gian hợp lý với kế hoạch
làm việc, lập danh mục những
việc cần làm, thứ tự ưu tiên
và ủy quyền trong công việc


Vai trò của quản lý thời gian hiệu quả

- Giảm căng thẳng (stress)
- Sống chất lượng hơn, cân bằng hơn
- Làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn...


Các bước quản lý thời gian hiệu quả

1- Xác định mục tiêu
2- Lập kế hoạch (ngày, tuần, tháng, quý)
3- Phân chia thời gian hợp lý
4- Xác định thứ tự ưu tiên
5- Lập kế hoạch cụ thể cho từng công việc
6- Thực hiện kế hoạch theo thứ tự ưu tiên
7- Kiểm tra cách sử dụng thời gian


Những tình huống gây lãng phí thời gian
và chiến lược đối phó
Tình huống khách quan:
- Điện thoại/internet...
- Những vị khách không mời/ cuộc gặp không
cần thiết
- Tán dóc, buôn chuyện/ môi trường ồn ào...
- Những sự việc diễn ra ngoài dự kiến....


Chiến lược đối phó

- Hãy biết “nói không”
- “Khước từ tế nhị”
- “ủy thác” cho người khác


Tình huống chủ quan:
- Làm việc thiếu tính khoa học
- Các mục đích không rõ ràng
- Lo lắng thái quá
- Trì hoãn công việc
- Dự các cuộc họp vô bổ
- Thiếu nghiêm khắc với bản thân
- Không thể nói “không”...


Chiến lược đối phó

Đối với những việc: Không làm cũng được

KHÔNG LÀM


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×