Tải bản đầy đủ

Buổi chữa 1

DAY 1 WEEK 1

Chữa bai buổi 2
On behalf of sb = thay mặt cho ai
In charge of = be responsible for
= chịu trách nhiệm về
In case : trong trường hợp ….
Analysis : phân tích
Once a year/month/ week/ = một/năm/tháng/tuần một lần
annual = hàng năm
Weekly = hàng tuần
prize : giải thường
price : giá cả = cost
highly + recomended / appricicated …..
illegal : bất hợp pháp
legal : hợp pháp
- be adj enough for sb to do sth
- enough Ns = đủ cái gì đó
intend to do sth = dự định làm gì
bring thì phải present
submit là gửi (Có thể gửi qua mạng )

focus on sth/ doing sth : tập trung vào làm gì
ability to do sth = có khả năng làm gì
ability of sb/sth : khả năng của ai/cái gì
be able to = can
in light of = because of + cụm danh từ = bởi vì
because = since = as = now that = seeing that
+ clause = bởi vì
Mệnh tính ngữ rút gọn : All commuters who use the ……..
 All commuters using….. the sử dụng mệnh đề tính ngữ rút gọn dạng chủ
động
-

TỰ HỌC TOEIC

Page 1


DAY 1 WEEK 1
Cách chuyền từ mệnh đề tính ngữ sang mệnh đề tính ngữ rút gọn
- Chủ động : bỏ đại từ quan hệ và động từ to be động từ chính chuyển về
Ving với mọi thì
- Bị động : Bỏ đại từ quan hệ (which, why,where … ) và động từ be động từ
chính chuyển về Vp2 với mọi thì
- Trong câu cần điền danh từ có danh từ Ving và danh từ gốc
Thì ưu tiên chọn danh từ gốc nếu đằng sau không có tân ngữ còn chọn Ving
nếu đằng sau nó có tân ngữ
ln order to become a member ofthe country
club. Applicants have to meet the strict- -set by the club president.
the strict requirements set by the club president.
Trước danh từ được phép điền 2 loại
1.

2.

Tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau
a. Trong câu có tình từ Ving và tính từ Ved cùng với tính từ gốc thì ưu
tiên chọn tính từ gốc
b. Trong câu chỉ có tính từ Ving và tính từ ved thì : Chọn Ving nếu là
danh từ là vật (thường là vật 80%) Chọn tính từ Ved nếu danh từ là
người
Danh từ để tạo thành cụm danh từ trong trường hợp này thì danh từ
đứng trước có vai trò như tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau -> thì
phải học các cụm danh từ vd : confirmation call , identification card ,
human resources deparment …..(HR de … )

TỰ HỌC TOEIC

Page 2


DAY 1 WEEK 1
- M0difier (bổ ngữ )
o Tính từ bổ ngữ của danh hoặc của tính đứng trước danh từ (pre
modi ..)
o Cụm giới từ hoặc mệnh đề tính ngữ là bổ ngữ cho danh đứng sau
danh từ (post modi)
o Trạng từ bổ ngữ của tính từ , động từ, cả câu.
- Vị trí của trạng từ
o Đầu câu
o Cuối câu
o Giữa câu
o Sau be
o Trước động từ thường
o Giữa trợ và động từ thường

Sau only after ….-> đảo ngữ : lật trợ động từ (do/does/ did / has/ had/ be )lên
trước chủ ngữ và động chính chuyển về nguyên thể không chia
Trước tính từ có thể điền tính từ hoặc trang từ
1. Nếu là trạng từ thì trạng từ này bổ nghĩa cho tình từ đó
2. Nếu là tính từ thì tính từ này bổ nghĩa cho danh từ gốc
Note : tính từ đứng trước enough và danh từ thì đứng sau enough

TỰ HỌC TOEIC

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×