Tải bản đầy đủ

600 từ vựng TOEIC

NGÀY 1
1.Abide ( v ): Tồn tại, kéo dài
( + by ): Tôn trọng, giữ, tuân theo, chịu theo = To comply with, to conform
EX:1. The mistakes won’t abide for ever
( Những sai lầm này không thể kéo dài mãi được )
2. For years he has abided by a commitment to annual employee raises
( Trong nhiều năm ông đã giữ cam kết hang năm tang lương cho nhân viên )
3. The two parties agree to abide by the judge’s decision.
( Hai bên đã đồng ý tuân theo quyết định của tòa án ).
2. Agreement ( n ): Sự đồng ý, thỏa thuận, hợp đồng, hiệp định, hiệp nghị, giao
kèo. = a mutual arrangement = a contract
EX: 1.According to the agreement, the caterer will also supply the flower for the
event. ( Theo như thỏa thuận, nhà cung cấp lương thực thực phẩm cũng sẽ cung
cấp hoa cho sự kiện ).
2. The landlord and tenant were in agreement that the rent should be prorated to the
middle of the month. ( Chủ nhà và người thuê nhà thỏa thuận rằng tiền thuê nhà sẽ
được tính theo tỉ lệ giữa tháng ).
3. Assurance ( n ): Sự đảm bảo, cam đoan, sự chắc chắn, sự tin chắc = a
guarantee = confidence
EX: The sales associate gave his assurance that the missing keyboard would be
replaced the next day.( Đối tác bán hang cam đon rằng bàn phím lỗi sẽ được thay

vào ngày mai).
2. Her self – assurance made it easy to see why she was in charge of negotiation.
( Sự tự tin của cô ấy đã dễ dàng giải thích lí do tại sao cô ấy phụ trách việc đàm
phán ).
4. Cancellation ( n ) Sự hủy bỏ, sự bãi bỏ = annulment


EX:1. The cancellation of her flight caused her problems for the rest of the week.
( Việc hủy chuyến bay đã gây cho cô ấy nhiều vấn đề trong những ngày còn lại của
tuần ).
2. The cancellation clause appears at the back of the contract.
5. Determine ( n ) Xác định, quyết định = to find out = to fluence
EX: After reading the contract,I was still unable to determine if our company was
liable for back wages.
( Sau khi đọc xong hợp đồng, tôi vẫn không thể xác định được liệu công ty của
chúng tôi có phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại lương không nếu nó bị phá sản ).
6. Engage ( v ) Tham gia, đính ước, hứa hôn = participate = invovle
Engagement ( n ) sự kiện, sự hứa hẹn, sự ràng buộc …
EX: 1. He engaged us in a fascinating discussion about current business law.
( Anh ấy cùng chúng tôi thảo luận sôi nổi về luật kinh doanh hiện hành ).
2. The engagement begins at 7.30
( Sự kiện được bắt đầu vào 7.30 ).
3. The entire office was invited to her engagement party.
( Toàn bộ văn phòng đã được mời đến bữa tiệc đính hôn ).
7. Establish ( v ): Thiết lập, tạo nên = to bring about = to institute
permanently
EX: The meger of the two company established a powerful new corporation.
( Sự liên kết giữa hai công ty tạo nên một tập đoàn kinh tế hung mạnh ).
8. Obligate ( v ): Ràng buộc, ép buộc = to bind legally or morally.
EX:The contractor was obligated by the contract to work 40 hours a week.
( Nhà thầu buộc phải theo hợp đồng làm việc 40 tiếng 1 tuần ).


9. Party ( n ): Bên, phía, người tham gia, người tham dự
EX: The parties agreed to settlement in their contract dispute.
( Các bên đã đồng ý giải quyết tranh chấp hợp đồng ).
10. Provision ( n ): Dự phòng, chuẩn bị, điều khoản, sự cung cấp = stipulation
= a measure taken beforehand
EX: The father made provision for his children through his will.
( Người cha đã để lại di chúc cho những đứa con của mình ).
11. Resolve ( n ): Giai quyết, quyết định, quyết tâm = to declare = conviction
EX: The manager resolved to clean out all the files at the end of the week.
( Người quản lí đã quyết định xóa sạch các dữ liệu vào cuối tuần )
12. Specific ( adj ): Đặc biệt, cụ thể, riêng , đặc trưng = particular
EX: The customer’s specific complain was not address in his e – mail.
( Khiếu nại cụ thể của khách hang đã không được giải quyết trong email của anh
ấy).


NGÀY 2
1. Attract /ə'trækt/ to draw by appeal (v): Hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút
attraction (n) sức hút, sức hấp dẫn ; = gaiety (n): trò vui
attractive (adj): có sức hấp dẫn, có sức hút
2. Compare /kəm'peə/ to examine people or things to see how they are similar and
how they are different (v): So, so sánh, đối chiếu
compare (v) = to contrast : so sánh
= to collate = to antagonize = to confront: đối chiếu
comparison (n) comparable (adj)
3. Competition /,kɔmpi'tiʃn/ (n): Sự cạnh tranh, sự tranh chấp, cuộc thi đấu
competitive (adj) :tánh cạnh tranh
= emulative (adj): tánh ganh đua
4. Consume /kən'sju:m/(v)= to absorb = to use up: Tiêu dùng, sử dụng,làm hao
mòn
consumer (n) consumable (adj)
5. Convince /kən'vins/(v) = to persuade : Thuyết phục
6. Currently /ˈkʌrəntli/ at the present time (adv): Hiện thời , hiện nay
7. Fad /fæd/ something that people are interested in for only a short period of time,
a craze (n): Mốt nhất thời, sự thích thú kì cục
8. Inspiration /,inspə'reiʃn/ (n): Nguồn cảm hứng, linh cảm
inspire (v) = to spur on: Cảm hứng
9. Market /'mɑ:kit/ to advertise and offer a product for sale (v): Mua bán, bán ở thị
trường
market(n): chợ, thị trường, sự buôn bán


10. Persuasion /pə'sweiʤn/(n): Sự thuyết phục, sự tin chắc
11. Productive /prəˈdʌktɪv/ (adj): Năng suất, thu hoạch
produce (v) product (n)
12. Satisfaction /,sætis'fækʃn/ (n): sự vừa lòng, sự thỏa mãn, sự bồi thường, sự trả
nợ
satisfy (v) to make happy

NGÀY 3
Lesson 3: Warrranties - Sự Bảo Hành
25. Characteristic /,kæriktə'ristik/
(adj): Đặc trưng, đặc thù, riêng
(n): Đặc điểm, đặc tính
Example: She spoke with characteristic enthusiasm.
26. Consequence /'kɔnsikwəns/
(n): Hậu quả, kết quả
Example: This decision could have serious consequencces for the industry
27. Consider /kən'sidə/
(v): Cân nhắc, xem xét
Example: I would like some time to consider
28. Cover /'kʌvə/
(v): Bao bọc, bao gồm
Example: The survey covers all aspects of the business.
29. Expiration /,ekspaiə'reiʃn/


(n): Sự hết hạn, hết hiệu lực, sự kết thúc
Example: The license can be renewed on expiration (=expiry)
30. Frequently /ˈfriːkwəntli/ ( = often)
(adv): Thường xuyên
Example: Buses run frequently between the city and the airport
31. Imply /im'plai/
(v): Ngụ ý, nói bóng
Example: Are you implying (that) I am wrong ?
32. Promise /promise/
(n): Lời hứa
(v): Hứa
Example: The college principal promised to look into the matter.
33. Protect /protect/
(v): Bảo vệ
Example: Troops have been sent to protect aid workers against attack
34. Reputation /,repju:'teiʃn/
(n): Sự nổi tiếng, danh tiếng
Example: She soon acquired a reputation as a first-class cook
35. Require /ri'kwaiə/
(v): Yêu cầu
Example: These pets require a lot of care and attention.
36. Variety /və'raiəti/
(n): Sự đa dạng


Example: There is a wide variety of patterns to choose from
NGÀY 4

Lesson 4: Business Planning - Kế Hoạch Kinh Doanh
37. Address /ə'dres/
a formal speech that í made in front of an audience
(n,v): (n) bài diễn văn;
(v) trình bày
Example: 1.There will be a televised presidential address tonight
2. Marco's business plan addresses the needs of small business owners.
38.avoid /ə'vɔid/
to prevent something bad from happening
(v): Tránh, ngăn ngừa
Example: 1.The acident could have been avoided
2. To avoid going out of business, owners should prepare a proper
business plan.
39. demonstrate /'demənstreit/
to show something clearly by giving proof or evidence
(v): Chứng minh, giải thích, biểu tình
Demonstration (n ), demonstrative ( adj )
Example:1. These results demonstrade convincingly that our campaign is working
2. The professor demonstrated through a case study that a business plan
can impress a lender.
40.develop /di'veləp/


to gradually grow or become bigger, more advanced
(v): Phát trển, mở rộng, trình bày, bày tỏ, cải tiến
Development ( n ), developer ( n )
Example: 1.The child is developing normally
2. he restaurant Wanda opened ten years ago has developed into a
national chain.
41. evaluate /i'væljueit/
to form an opinion of amount, value or quality of something
(v): Định giá, đánh giá
Evaluation ( n ), evaluator ( n )
Example: 1. Our research attemps to evaluate the effectiveness of the different
drugs
2. It's important to evaluate our competition when making business plan.
42.

gather /'gæðə/

to come together, or bring people together
(v): Tổng kết, thu thập, tụ họp, hiểu
Example:1. His supporters gathered in the main square
2.

We gathered information for our plan from many sources.

43. offer /'ɔfə/
to say that you are willing to do something for somebody
(n,v): (n) lời đề nghị, sự trả giá, sự chào hàng ;
(v) đề nghị, đưa ra
Example: 1. He offered some useful advice


2. We offered the job of writing the business plan to Devon.
44. primarily /'praimərili/
mainly
(adv): Trước hết, chủ yếu, chính, ưu tiên, Đầu tiên
Primary ( adj )
Example:1. The report is primarily concerned with aircraft safety
2. The primarily reason for writing a business plan is to avoid common
errors.
45. risk /rɪsk/
the possibility of something bad happening at some time in the future
(n): Rủi ro, nguy cơ, mối nguy hiểm, sự mạo hiểm
Example:1. Smoking can increase the risk of developing heart disease
2. Expanding into a new market is a big risk
46. strategy /ˈstrætədʒi/
a plan that is intended to achieve a particular purpose
(n): Chiến lược, sự vạch kế hoạch.
Strategize ( n ), strategic ( adj )
Example: 1. It is all part of an overall strategy to gain promotion
2. A business plan is a stratery for running a business and avoiding
problems.
47. strong /strɔɳ/
having a lot of physical power
(adj): Bền, vững, chắc chắn, mạnh mẽ, kiên cố


Example: 1. He is strong enough to lift a car!
2. Even in a strong economic climate, many businesses fail, so do your
planning carefully.
48. substitution /sʌbsti'tju:ʃn/
to take the place of somebody / something else
(n): Sự thay thế, sự thay đổi
Substitute ( v ): thay thế, thế chỗ
Example: 1. Nothing can substitute for the advice your doctor is able to give you
2. Don't try to substitution for good planning.
NGÀY 5
Lesson 5: Conferences - Hội Nghị
49. accommodate /ə'kɔmədeit/
to provide somebody with a room or place to sleep, live or sit
(v): Điều tiết, cung cấp (ăn, ở...)
Example: The hotel can accommodate up to 500 guests
50. arrangement /ə'reindʤmənt/
a plan or preparation that you make so that something
(n): Sự tổ chức, sắp xếp
Example: I'll make a arrangements for you to be met at the airport
51. association /ə,sousi'eiʃn/
an officcial group of people who have joined together for a particular purpose
(n): Sự liên hợp, hội liên hiệp, đoàn thể
Example: Do you belong to any professional or trade associations ?


52. attend /ə'tend/
to be present at an even
(v): tham dự, chú tâm
Example: The meeting was attended by 90% of shareholders
53. get in touch N/A
to communicate / contact with somebody
(v): Giữ liên lạc với
Example: I'm trying to get in touch with Jane. Do you have her number ?
54. hold /hould/
to have a meeting
(v): tiến hành, dàn xếp
Example: It's impossible to hold a conversation with all this noise
55. location /lou'keiʃn/
a place where something happens or exists
(n): địa chỉ, vị trí
Example: What is the exact location of the ship?
56. overcrowded /əʊvəˈkraʊdɪd/
with too many people or things
(adj): Chật, đông nghịt
Example: Too many poor people are living in overcrowded condition
57. register /'redʤistə/
to record your/ / somebody / something name on an official list
(n, v): (n) danh sách, (v) đăng ký


Example: The ship was registered in Panama
58. select /si'lekt/
to choose somebody / something from a group
(v): lựa chọn
Example: He has not been selected for the team
59. session /'seʃn/
a period of time that is spent doing a particular activity
(n): Buổi họp
Example: The court is now in session
60. take part in N/A
to be involved in something
(v): Tham dự
Example: How manu countries took part in the last Olympic Games?
NGÀY 6
Lesson 6: Computers and the Internet - Máy Vi Tính và Mạng Internet
61. access /ˈækses/
the opportunity or right to use something
(n, v): (n) quyền sử dụng; (v) truy cập
Example: You need a password to get access to the computer system
62. allocate /ˈæləkeɪt/
to give something officially to somebody / something for a particular purpose
(v): Chỉ định, phân bổ
Example: They intend to allocate more places to mature students this year


63. compatible /kəm'pætəbl/
able to be used together
(adj): Tương thích
Example: The new system will be compatible with existing equipment
64. delete /di'li:t/
to remove something that has been written or printed
(v): Xóa
Example: This command deletes files from the directory
65. display /dis'plei/
to put something in a place where people can see it easily
(v, n): (v) trưng bày, biểu lộ; (n) sự trưng bày
Example: The exhibition gives local artists an opportunity to display their work
66. duplicate /'dju:plikit/
to make an extract copy of something
(v): Tạo bản sao
Example: There's no point in duplicating work already done.
67. failure /'feiljə/
lack of success in doing or achieving something
(n): Sự thất bại
Example: She is still coming to terms with the failure of her marriage
68. figure out N/A
to calculate an amount or the cost
(v): Tìm hiểu, luận ra


Example: Have you figured out how much the trip will cost ?
69. ignore /ig'nɔ:/
to pay no attention to something
(v): Lờ đi, không đề ý
Example: He ignored all the 'No Smoking' signs and lit up a cigarette
70. search /sə:tʃ/
an attemp to find somebody / something, especially by looking acrefully for
them /it
(n, v): (n) sự tìm kiếm, nghiên cứu; (v) tìm
Example: Detectives carried out a thorough search of the building
71. shut down N/A
it stops being often for bussiness
(v): Đóng cửa (nhà máy), kéo(cửa) xuống
Example: We left the hotel only to discover that the whole city shuts at 10.30
72. warning /'wɔ:niɳ/
a statement, an event, etc. telling somebody that something bad or unpleasant
(n): Lời cảnh báo
Example: Many people continue to ignore warnings about the dangers of
sunbathing

NGÀY 7
Lesson 7: Office Technology - Công Nghệ Cho Công Sở
73. affordable /əˈfɔːd/


cheap enough for most people to buy
(adj): Phải chăng, vừa phải
Example: There are many affordably priced apartments on Aple street
74. as needed N/A
In need
(adv): Cần thiết, nhu cầu
Example: We're going to train them new accounting principles as needed
75. be in charge of N/A
be responsible for
(v): Trông nom, chăm sóc; bổn phận, trách nhiệm
Example: I'm in charge of selling the modernest televisions
76. capacity /kə'pæsiti/
the number of things or people that a container or space can hold
(n): Sức chứa
Example: The theatre has a seating capacity of 2000
77. durable /ˈdjʊərəbl/
likely to last for a long time
(adj): Bền bỉ, bền
Example: Painted steel is likely to be less durable than other kinds
78. initiative /i'niʃiətiv/
the ability to decide and act on your own without waiting for somebody to tell you
what to do
(n): Sự khởi đầu; thế chủ động


Example: You won't get much help. You'll have to use
79. physically /ˈfɪzɪkli /
in a way that is connected with a person's body rather than their mind
(adv): Về thân thể, theo luật tự nhiên
Example: I don't find hime physically attractive
80. provider /provider/
a person or an organization that supplies somebody with something they need
(n): Nhà cung cấp
Example: We are one of the largest providers of employment in the area
81. recur /ri'kə:/
to happen again
(v): Lặp lại, tái diễn
Example: This theme recurs several times throughout the book
82. reduction /ri'dʌkʃn/
an act of making something less or smaller
(n): sự thu nhỏ, giảm
Example: There has been some reduction in unemployment
83. stay on top of N/A
Have the newest informatiion
(v): Nắm bắt thông tin / diễn biến kịp thời
Example: How to stay on top of the lastest technology ?
84. stock /stɒk/
a supply of goods that is available for sale


(v, n): (v) tích trữ; (n) kho dự trữ, hàng trong kho
Example: That particular model is not currently in stock
NGÀY 8.
Lesson 8: Office Procedures - Các Quy Trình Trong Công Sở
85. appreciation /ə,pri:ʃi'eiʃn/
pleasure that you have when you recognize good qualities
(n): Sự đánh giá cao, sự hiểu rõ giá trị
Example: She shows little appreciation of good music
86. be made of N/A
be produced of
(v): Được làm từ / bằng
Example: People say that the negotiator has nerves made of steel
87. bring in N/A
to hire or recruit
(v): Thuê, mướn; tuyển dụng
Example: The company brought in new team of project planners
88. casually /ˈkæʒuəli/
not showing much care or throught
(adv): Không trang trọng
Example: On Fridays, most employees dress casually
89. code /koud/
a set moral principles or rules of behaviour
(n): Luật, quy tắc, chuẩn mực


Example: Even the most traditional companies are changing their dress code to
something less formal
90. expose /iks'pouz/
to show something that is usually hidden
(v): Phơi bày ra, bộc lộ
Example: My job as a glimpse of her in the crowd
91glimpse /glimps/
a look at somebody / something for a very short time
(n): Cái nhìn, lướt qua
Example: He caught a glimpse of her in the crowd
92. out of N/A
no longer having
(adj): Hết, cạn kiệt
Example: The presenter ran out of time before he reached his conclusion
93. outdated /aut'deitid/
not currently in use
(adj): Hết hạn sử dụng
Example: These fingures are now outdated
94. practice /'præktis/
action rather than ideas
(n, v): (n) sự thực hafnhl (v) thực hành
Example: She's determinted to put her new ideas into practice
95. reinforce /,ri:in'fɔ:s/


to make a feeling, an idea, etc. stronger
(v): Tăng cường, củng cố
Example: The experience reinforeced my sense of loss
96. verbally /'və:bəli/
in spoken words and not in writing or actions
(adv): Bằng lời nói
Example: The company had received complaints both verbally and in writingTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×