Tải bản đầy đủ

TACNMBD test online các dạng câu hỏi trong tiếng anh

Facebook: covumaiphuong

Khóa Tiếng Anh cho người mới bắt đầu – GV: Vũ Mai Phương

Test online
Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh
VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website MOON.VN
VŨ MAI PH[ƯTrƠuyNcGập tab: Tiếng Anh cho tân SV – Khoá học: Tiếng Anh cho người mới bắt đầu
I.

Hoàn thành bảng sau
Đại từ sở hữu

Đại từ

Tính từ sở hữu

I

my


you

(2)………your…..

yours

he

his

(3)……his……..

she

her

(4)……hers……..

it

(5)……its……..

its

we

our

(6)……ours……..

they

(7)……their……..

(8)……theirs……..

(1)……mine……..

II.
Chuyển những câu khẳng định/phủ định sang dạng nghi vấn Yes/No. Đừng quên dấu câu.
Ví dụ:
- She is a student. ⟹ Is she a student?
- They don’t like books. ⟹ Don’t they like books?
9. I am a doctor at Bach Mai Hospital. (dùng chủ ngữ là you)
⟹ Are you a doctor at Bach Mai Hospital?
10. They are responsible.
⟹ Are they responsible?
11. My daughter isn’t good at cooking. (dùng chủ ngữ là your daughter)
⟹ Isn’t your daughter good at cooking?
12. It isn’t far from here.
⟹ Isn’t it far from here?
13. She loves reading comics.
⟹ Does she love reading comics.?
14. We don’t go to school on foot. (dùng chủ ngữ là you)
⟹ Don’t you go to school on foot
15. The lecturers at Thang Long University often have a meeting on Thursdays.
⟹Do the lecturers at Thang Long University often have a meeting on Thursdays.
III.
Đặt câu hỏi cho phần gạch chân. Đừng quên dấu câu.
16. It rains heavily in summer. (When)
⟹ When does it rain heavily?
17. It rains heavily in summer. (How)

Moon.vn

- Học để khẳng định mình

1

Hotline: 0432 99 98 98


Khóa Tiếng Anh cho người mới bắt đầu – GV: Vũ Mai Phương

Facebook: covumaiphuong

⟹ How does it rain?
18. The books written by Tim are popular. (How)
⟹ How does the books written by Tim? // Câu này em chưa hi ểu tại sao lại How are the book
written by Tim?
19. We have an English class on Monday morning. (When, dùng chủ ngữ we)
⟹ When do we have an English class?
20. We have an English class on Monday morning. (Which, dùng chủ ngữ you)
⟹ Which do you have on Monday morning?
21. I usually stay up late. (How often)
⟹ How often do you stay up late.
22. It is 6 kilometers from my house to my school. (How far)
⟹ How far is it from my house to my school.
23. He doesn’t meet Sharon because she is very ill. (Why)
⟹ Why doesn’t he meet Sharon.
24. Beverly usually gets up at 6.30 am. (What time)
⟹ What time does Beverly usually get up?
25. The shop is closed until next month. (How long)
⟹ How long is the shop closed.
26. Mr Johnson lives in Montreal. (Who)
⟹ Who is lives in Montreal.
27. Kim and Tina play ball in the garden. (What)
⟹ What do you play in the garden.
28. They often have a meeting at a coffee shop. (Where)
⟹ Where do they often have a meeting?
// câu này do có meeting nên dùng do
đúng không ạ?
29. Jonathan loves his neighbor’s kids so much. (Whom)
⟹Whom does Jonathan love so much.
30. I go to school by bus. (How)
⟹ How do you go to school.
31. My sister prefers porridge for breakfast. (Who)
⟹ Who prefers porridge for breakfast.
32. Andrew's new mountain bike costs €1000. (How much)
⟹ How much does Andrew’s new mountain bike cost.
33. On Thursday Jack has German, history and maths. (What)
⟹ What is on thurday Jack ?
34. On Thursday Jack has German, history and maths. (When)
⟹ When does Jack have German, history and maths
35. I takes Jenny to work everyday. (Whom)
⟹ Whom do you take to work.


Moon.vn

- Học để khẳng định mình

2

Hotline: 0432 99 98 98Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×