Tải bản đầy đủ

VĂN HÓA, CHÍNH TRỊ TRONG LÃNH đạo, QUẢN lý

CHUYÊN ĐÊ
VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ


BỐ CỤC CHUYÊN ĐÊ

I

SƯ CÂN THIÊT PHẢI XÂY DƯNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B ÔLÃNH
ĐẠO, QUẢN LÝ

II

NÔI DUNG CỐT YÊU CỦA VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B ÔLÃNH ĐẠO,
QUẢN LÝ

MÔT SỐ GIẢI PHAP CHỦ YÊU NHĂM XÂY DƯNG VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC

III

CỦA CAN BÔLÃNH ĐẠO, QUẢN LÝI

SƯ CÂN THIÊT PHẢI XÂY DƯNG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B ÔLÃNH
ĐẠO, QUẢN LÝ


1.Khai niêm

Văn hoá LĐ,QL là hệ thống giá trị được hình thành qua thực tiễn
LĐ,QL; được thể hiện trong lãnh đạo, quản lý dựa trên những chuẩn
mực phù hợp với mục tiêu của xã hội


3. Vai trò
Đ…h…
Định
hướng
1

TạoT…
động
lựcl…
đ…

VAI TRÒ

3

2

Đ…c…
Điều
chỉnh


II

NÔI DUNG CỐT YÊU CỦA VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN LƯC CỦA CAN B Ô LÃNH
ĐẠO, QUẢN


1. Đối với tự mình

Kiên
K…định,
đ…,có
c…dũng
d…

N…gương
g…
Nêu

khí
kh…

C…
Cầu t…
thị


2. Đối với viêc

Nhiệt tình cach mạng nhưng phải KH, trí

Nguyên tắc, mềm dẻo, linh hoạt

tuệ

Lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi
với làm


3. Đối với nhân dân

Ph…
ch…
Phath…
huyd…
dân

T…trọng
tr…
Tôn

chu

Ch…
Chăml…lo


MÔT SỐ GIẢI PHAP CHỦ YÊU NHĂM XÂY DƯNG VĂN HOA CHÍNH TRỊ TRONG THƯC THI QUYÊN

III

LƯC CỦA CAN BÔ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ


1

2

Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao văn hóa

dựng văn hóa chính trị trong thực thi quyền

chính trị trong thực thi quyền lực

lực chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý

3
. Xây dựng môi trường tạo động lực phát huy văn hóa chính
trị trong thực thi quyền lực chính trị của cán bộ lãnh đạo,
quản lý


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×