Tải bản đầy đủ

Adjectives in part1

Asleep [ə'sliːp]


Beautiful ['bjuːtiful]


Bright [braɪt]


Clean [kliːn]


Dark  [dɑːk]


Dirty ['dɜːtɪ]


Empty ['emptɪ]Flat [flæt]


Full [ful] of st


Happy ['hæpɪ]


Heavy  ['hevɪ]


High [haɪ]


Long [lɔŋ /lɒŋ]


Open [‘oupən]


Rainy ['reɪnɪ]


Tall [tɔːl]


Sad [sæd]


Straight [streɪt]


Wet [wet]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×