Tải bản đầy đủ

(Luận văn thạc sĩ) Quản lý hoạt động ngoại khóa toán học ở các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LÒ VĂN HIÊN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TOÁN HỌC
Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ
HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2018


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LÒ VĂN HIÊN

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TOÁN HỌC
Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ

HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. NGUYỄN VĂN HỘ

THÁI NGUYÊN - 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu,
kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong
bất kỳ công trình nào khác.
Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018
Tác giả luận văn

Lò Văn Hiên

i


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới
GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo cho tác giả
hoàn thành luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn Hội đồng khoa học, các thày giáo, cô giáo Khoa
Tâm lý Giáo dục, Phòng đào tạo (sau đại học) trường Đại học sư phạm - Đại học
Thái Nguyên, các thày cô giáo trực tiếp giảng dạy và tham gia quản lý trong quá
trình học tập và làm luận văn tốt nghiệp.
Xin cảm ơn Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, học sinh các trường
PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, cùng bạn bè đã giúp đỡ, động
viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất và đóng góp những ý kiến quý báu cho tác giả
trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Luận văn không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được sự quan
tâm chỉ dẫn của các thầy giáo, cô giáo, các bạn đồng nghiệp để kết quả nghiên
cứu được hoàn chỉnh hơn.
Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018
Tác giả luận văn

Lò Văn Hiên

ii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................... iv
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu ................................................................. 3
4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ...................................................................... 3
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu...................................................................... 4
7. Phương pháp nghiên cứu đề tài ....................................................................... 4
8. Cấu trúc của luận văn: gồm có ba phần ........................................................... 5
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
TOÁN HỌC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG PTDTBT ............................. 6

1.1.

Tổng quan nghiên cứu vấn đề ................................................................... 6

1.2.

Khái niệm cơ bản của đề tài ...................................................................... 8

1.2.1. Hoạt động ngoại khóa ................................................................................ 8
1.2.2. Hoạt động ngoại khóa Toán học................................................................ 9
1.2.3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học cho học sinh ở trường PTD TBT .... 9
1.3.

Một số vấn đề cơ bản về hoạt động ngoại khoá ở trường trung học cơ sở ... 10

1.3.1. Một số hoạt động cơ bản của HĐNK Toán học ở trường PTDTBT THCS . 10
1.3.2. Đặc điểm của tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học .......................... 12
1.3.3. Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học cho học
sinh ở trường THCS ................................................................................ 14

iii


1.4.

Hiệu trưởng nhà trường và việc tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán
học cho học sinh ở trường PTDTBT THCS ............................................ 17

1.4.1. Vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học
cho học sinh ở trường PTDTBT THCS................................................... 17
1.4.2. Nội dung tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ở trường PTDTBT
THCS ....................................................................................................... 18
1.5.

Các yếu tố ảnh hướng đến tổ chức HĐNK Toán học ở trường PTDTBT
THCS ....................................................................................................... 24

1.5.1. Những yếu tố chủ quan............................................................................ 24
1.5.2. Những yếu tố khách quan ........................................................................ 25
Kết luận chương 1.............................................................................................. 27
Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ
TOÁN HỌC Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ
THCS THUỘC HUYỆN NẬM PỒ TỈNH ĐIỆN BIÊN ........................... 28

2.1.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục huyện Nậm Pồ, tỉnh
Điện Biên ................................................................................................. 28

2.2.

Khái quát về giáo dục ở trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh
Điện Biên ................................................................................................. 29

2.3.

Mục đích, nội dung và phương pháp khảo sát ........................................ 31

2.3.1. Mục đích khảo sát .................................................................................... 31
2.3.2. Nội dung khảo sát .................................................................................... 32
2.3.3. Đối tượng khảo sát .................................................................................. 32
2.3.4. Phương pháp khảo sát.............................................................................. 32
2.4.

Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ở các trường phổ
thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên... 32

2.4.1. Nhận thức về tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ở các trường
PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên .................................... 32
2.4.2. Thực trạng tổ chức chức hoạt động ngoại khóa Toán học ...................... 37

iv


2.4.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hướng đến tổ chức HĐNK Toán học cho học
sinh ở các trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên .......... 48
Kết luận chương 2.............................................................................................. 52
Chương 3. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
TOÁN HỌC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDTBT
THCS HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ................................... 53
3.1.

Nguyên tắc đề xuất biện pháp ................................................................. 53

3.1.1. Đảm bảo tính thống nhất ......................................................................... 53
3.1.2. Đảm bảo tính kế thừa và tính phát triển .................................................. 53
3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả của việc huy động các nguồn lực trong dạy học ..... 53
3.1.4. Đảm bảo tính phối hợp ............................................................................ 54
3.1.5. Đảm bảo tính mục tiêu của quá trình dạy học và quá trình giáo dục ..... 54
3.2.

Biện pháp tổ chức quản lý hoạt động ngoại khóa Toán học ở trường
PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên .................................... 55

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tổ chức hoạt động ngoại khóa cho
giáo viên dạy Toán .................................................................................. 55
3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ... 56
3.3.

Các biện pháp quản lý việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các HĐNK Toán
học ........................................................................................................... 57

3.3.1. Biện pháp 1: Bồi dưỡng năng lực tổ chức HĐNK cho giáo viên dạy
môn Toán ................................................................................................. 57
3.3.2. Biện pháp 2: Tổ chức sinh hoạt, bồi dưỡng cho giáo viên dạy Toán về
xây dựng kế hoạch tổ chức HĐNK ......................................................... 58
3.3.3. Biện pháp 3: Hoàn thiện các điều kiện phục vụ tổ chức HĐNK Toán học.. 58
3.3.4. Biện pháp 4: Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh, phân loại,
để bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém ..................... 59
3.4.

Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong tổ chức HĐNK Toán học .... 60

v


3.4.1. Biện pháp 1: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện phân phối chương
trình và chuẩn kiến thức của giáo viên .................................................... 60
3.4.2. Biện pháp 2: Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá trong việc tổ chức
HĐNK Toán học...................................................................................... 61
3.4.3. Biện pháp 3: Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện tổ chức
HĐNK của tổ Toán .................................................................................. 62
3.5.

Mối quan hệ giữa các biện pháp .............................................................. 63

3.6.

Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ....................... 63

3.6.1. Đánh giá về tính cần thiết của các biện pháp .......................................... 63
3.6.2. Đánh giá về tính khả thi của các biện pháp ............................................. 65
Kết luận chương 3.............................................................................................. 67
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 68
1. Kết luận .......................................................................................................... 68
2. Khuyến nghị................................................................................................... 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 72
PHỤ LỤC

vi


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CBQL

:

Cán bộ quản lý

CNTT

:

Công nghệ thông tin

CSVC

:

Cơ sở vật chất

GD&ĐT

:

Giáo dục và Đào tạo

GV

:

Giáo viên

HĐNGLL

:

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

HĐNK

:

Hoạt động ngoại khóa

HS

:

Học sinh

NVSP

:

Nghiệp vụ sư phạm

Nxb

:

Nhà xuất bản

PPDH

:

Phương pháp dạy học

PTDH

:

Phương tiện dạy học

PTDTBT

:

Phổ thông dân tộc bán trú

QLGD

:

Quản lý giáo dục

SGK

:

Sách giáo khoa

TĐCM

:

Trình độ chuyên môn

THCN

:

Trung học chuyên nghiệp

THCS

:

Trung học cơ sở

THPT

:

Trung học phổ thông

XHCN

:

Xã hội chủ nghĩa

iv


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1:

Nhận thức về ý nghĩa của HĐNK toán học................................... 33

Bảng 2.2:

Nhận thức của GV về mục tiêu HĐNK Toán học............................. 34

Bảng 2.3:

Nhận thức của CBQL và GV về hình thức tổ chức hoạt động ngoại
khóa Toán học ở trường PTDTBT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh
Điện Biên.............................................................................................. 35

Bảng 2.4:

Nhận thức của CBQL về tác dụng của HĐNK Toán học đến việc
hình thành nhân cách HS ............................................................... 36

Bảng 2.5:

Thực trạng việc xây dựng kế hoạch tổ chức HĐNK toán học ...... 37

Bảng 2.6:

Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường PTDTBT THCS .. 39

Bảng 2.7:

Thực trạng chỉ đạo thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động
ngoại khóa Toán học ..................................................................... 40

Bảng 2.8:

Thực trạng phối hợp các lực lượng giáo dục tham gia tổ chức
HĐNK Toán học của CBQL môn toán của CBQL và GV ........... 43

Bảng 2.10: Thực trạng nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của hoạt
động ngoại khóa Toán học ............................................................ 44
Bảng 2.11: Nhận thức của giáo viên về mức độ quan trọng các nội dung
hoạt động ngoại khóa Toán học .................................................... 45
Bảng 2.12: Đánh giá của giáo viên về mức độ sử dụng và hiệu quả của các
hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa tính theo % .................... 47
Bảng 3.1:

Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp đề xuất ............ 64

Bảng 3.2:

Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp đề xuất .............. 65

v


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Theo AX.Macarenco "quá trình giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học
mà còn tiếp diễn trên từng mét vuông của chúng ta theo đúng nghĩa của từ này".
Thật vậy, quá trình giáo dục không chỉ là quá trình lên lớp của giáo viên mà quá
trình giáo dục phải diễn ra mọi lúc, mọi nơi và dưới nhiều hình thức khác nhau.
Giáo dục để làm sao "phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học
sinh; các em phải có những kiến thức thích hợp với bậc học, biết vận dụng những
kiến thức đó vào thực tiễn cuộc sống, có phương pháp, động cơ học tập đúng đắn
và được phát triển về mặt năng khiếu; tác động đến tình cảm; đem lại niềm vui,
hứng thú học tập cho học sinh".
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và
đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp
hóa - hiện đại hóa là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản
về phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”[10]. Giáo dục và
đào tạo nước ta những năm qua đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Song chúng ta phải thừa nhận
rằng: giáo dục còn chậm đổi mới, chưa thích ứng nhanh với sự tiến bộ của khoa
học và công nghệ. Điều này dẫn đến tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, chất lượng
đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, thách thức trên còn đường hội nhập quốc
tế.
Công tác ngoại khóa là một phần quan trọng, có mối quan hệ gắn bó
khăng khít với chính khóa. Ngoại khóa là một hoạt động bổ sung và nâng cao
chất lượng của chính khóa lên một bước. Phạm vi một giờ lên lớp không cho
phép người dạy truyền đạt hết tất cả những vấn đề mà việc dạy học văn phải
hướng đến. Bên cạnh những khái niệm, những công thức, tri thức,…việc dạy học
cũng phải quan tâm đến quá trình hình thành và phát triển các kĩ năng, các quan
hệ giao tiếp, các mối liên hệ gắn bó giữa người học với hiện thực cuộc sống, và
việc này liên quan mật thiết đến hoạt động ngoại khóa.
1


Hoạt động ngoại khóa có khả năng góp phần đào tạo người học toàn
diện về các mặt: trí, đức, thể mĩ, vừa có lí luận vừa có thực hành, vừa có kiến
thức vừa có kĩ năng sản xuất, vừa có văn hóa nhà trường vừa có tri thức về đời
sống xã hội. Hoạt động ngoại khóa chính là cầu nối giúp học sinh vận dụng kiến
thức vào trong đời sống, sinh hoạt gần gũi với tập thể, với nhân dân thêm một
bước.
Thực tế ở nhà trường trung học cơ sở hiện nay đặc biệt là tại các trường
phổ thông dân tộc bán trú THCS, đa số các trường đều nằm trên địa bàn các xã
đặc biệt khó khăn chủ yếu là con em các dân tộc ít người nên việc tổ chức hoạt
động ngoại khoá về môn học nói chung và về môn toán nói riêng chưa được quan
tâm đúng mức, thậm chí có trường còn chưa một lần tổ chức. Điều này cũng có
nhiều nguyên nhân: giáo viên chưa ý thức đầy đủ vai trò, tác dụng của các hoạt
động ngoại khoá, hiểu biết của họ về ngoại khoá cũng đơn giản, phiến diện, thậm
chí có người còn hỏi rằng: ngoại khoá là hình thức học tập hay vui chơi? Việc
dạy thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém có phải là hoạt
động ngoại khoá hay không? Điều này thể hiện một sự thật: chúng ta chưa hiểu
thấu đáo được khái niệm ngoại khoá, chưa thấy được vị trí của nó trong quá trình
dạy học.
Mặt khác, Toán học là môn học quan trọng trong nhà trường và là một
môn học có tính trừu tượng cao nhất đối với học sinh trung học cơ sở. Nếu chúng
ta chỉ dạy cho học sinh những con số, những phép tính, khái niệm, công thức,
quy tắc... để giải quyết những bài toán trong chương trình, biết làm toán để làm
bài kiểm tra, để thi học kì thì quả thực môn toán là môn học quá khô khan và đơn
điệu. Các em sẽ không thấy được những lợi ích của việc học toán cũng như thấy
được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn cuộc sống hằng ngày, không thấy
được điều thú vị của những con số, những phép tính, những bài toán. Nhiều khi,
hoạt động ngoại khoá Toán học có tác dụng như một kỳ tích ban đầu, làm học
sinh say mê đi vào con đường hoạt động khoa học và đạt được những thành công
nhất định.
2


Với những lý do trên, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt
động ngoại khóa Toán học ở trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Nậm Pồ
tỉnh Điện Biên” làm đề tài luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa
Toán học, luận văn đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ở
các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên góp phần
nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở các trường phổ thông dân tộc bán trú
huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường THCS.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ở các trường phổ thông dân tộc
bán trú huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên.
4. Giả thuyết khoa học
Hoạt động ngoại khóa đã được tổ chức ở các trường PTDTBT THCS huyên
Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học cũng
đã được tổ chức trong các trường PTDTBT THCS nhưng còn một số hạn chế và
bất cập. Nếu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa
Toán học ở các trường PTDTBT huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và đề xuất được
các biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ở các trường PTDTBT
huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên sẽ là những căn cứ thực tiễn giúp nhà quản lý
triển khai thực hiện các biện pháp tổ chức HĐNK Toán học tỏng nhà trường
PTDTBT THCS.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
5.1. Xây dựng cơ sở lí luận của tổ chức hoạt động ngoại khoá Toán học ở
trường phổ thông dân tộc bán trú THCS.
5.2. Thực trạng hoạt động ngoại khoá về Toán học cho học sinh ở các
trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
3


5.3. Biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ở các trường
PTDTBT huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
Tác giả nghiên cứu tổ chức HĐNK Toán học theo tiếp cận quản lý giáo
dục chủ thể quản lý là hiệu trưởng các trường PTDTBT THCS
Đề tài tập trung nghiên cứu tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học cho
học sinh trường PTDTBT cấp THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Việc khảo sát thực trạng được tiến hành trên CBQL và giáo viên dạy môn
Toán tại 5 trường: Trường PTDTBT THCS Nà Khoa, Trường PTDTBT THCS
Nà Hỳ, Trường PTDTBT THCS Nà Bủng,Trường PTDTBT THCS Chà Cang,
Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ .
7. Phương pháp nghiên cứu đề tài
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Thu tập và nghiên cứu các tài liệu lý luận, các văn bản pháp qui, các công
trình nghiên cứu khoa học về QLGD, QL hoạt động ngoại khóa toán học; phân
tích, tổng hợp các nội dung để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp quan sát: Phương pháp này sử dụng để thu thập dữ liệu từ
thực tiễn hoạt động ngoại khóa toán học và thực tiễn quản lý hoạt động ngoại
khóa bộ môn.
- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi:
+ Bảng hỏi giáo viên trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa
toán học về những công việc, những biện pháp quản lí và làm việc với học sinh.
+ Bảng hỏi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về công tác quản lí hoạt động
ngoại khóa toán học và những biện pháp quản lý có hiệu quả đối với hoạt động
ngoại khóa bộ môn.
- Phương pháp phỏng vấn
+ Phỏng vấn GV để làm rõ thực trạng quản lý tổ chức hoạt động ngoại khóa.

4


- Phương pháp chuyên gia: Xin tư vấn thêm từ các chuyên gia có kinh
nghiệm về tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học và CBQL có kinh nghiệm QL
hoạt động ngoại khóa bộ môn.
- Nghiên cứu sản phẩm: Phân tích những sáng kiến về quản lí hoạt động
ngoại khóa toán học và kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa của một số giáo
viên ở các trường PTDT BT THCS huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
7.3. Phương pháp bổ trợ
Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu và phân tích,
đánh giá kết quả nghiên cứu thực trạng; sử dụng phương pháp kiểm định giả
thuyết để đánh giá tính khoa học, khả thi của kết quả nghiên cứu.
8. Cấu trúc của luận văn: gồm có ba phần
- Phần mở đầu
- Phần nội dung: có 3 chương
+ Chương 1: Cơ sở lí luận của tổ chức các hoạt động ngoại khóa Toán học
cho học sinh ở trường PTDTBT cấp THCS
+ Chương 2: Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ở các
trường phổ thông dân tộc bán trú THCS thuộc huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên
+ Chương 3: Biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học ở các
trường phổ thông dân tộc bán trú THCS thuộc huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên
- Phần kết luận và khuyến nghị

5


Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
TOÁN HỌC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG PTDTBT
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
Những nghiên cứu về hoạt động ngoại khóa và tổ chức hoạt động ngoại
khóa cho học sinh phổ thông:
Nghiên cứu về hoạt động ngoại khóa và tổ chức ngoại khóa trong dạy học
môn học có tác giả Phan Minh Thúy đã đề cập đến thiết kế các trò chơi trong
hoạt động ngoại khóa để dạy từ ngữ có tác giả “Tổ chức hoạt động ngoại khóa
trong dạy học từ ngữ”, tr. 139 - 151Tạp chí KHĐHSP Tp Hồ Chí Minh, số 23
năm 2010; Tác giả Đoàn Thụy Bảo Châu với đề tài luận văn Thạc sỹ Nghiên cứu
về hoạt động ngoại khóa Văn học ở trường phổ thông.
Đến thập niên 20, 30 của thế kỉ XX, A.S.Macarenco-nhà giáo dục nổi tiếng
người Nga đầu thế kỉ XX-đã bàn về tầm quan trọng của công tác này. Ông phát
biểu: “Tôi kiên trì nói rằng các vấn đề giáo dục, phương pháp giáo dục không
thể hạn chế trong các vấn đề giảng dạy, lại càng không thể để cho quá trình giáo
dục chỉ thực hiện trên lớp học, mà đáng ra phải là trên mỗi mét vuông của đất
nước chúng ta…” Nghĩa là “trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được quan
niệm rằng công tác giáo dục chỉ được tiến hành trong lớp” [28, 225]. Trong thực
tiễn công tác của mình, Macarenco đã tổ chức các hoạt động bên ngoài lớp học
trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, các em có thể xin ra khỏi tổ bất cứ lúc nào, nhưng
các tổ phải kỷ luật trong quá trình hoạt động.
Nghiên cứu về tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học Cho đến nay đã có
một số công trình nghiên cứu về ngoại khoá Toán học như: "Hoạt động ngoại
khoá về Toán học ở trường phổ thông cấp II- III" của Quốc Trinh, "Phương pháp
dạy học toán" của Nguyễn Bá Kim nhưng chỉ dành cho phổ thông cấp II-III. Ở
trung học cơ sở có một số công trình nghiên cứu về hoạt động ngoại khoá như:
"Công tác giáo dục ngoài giờ lờn lớp" của Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Dục
6


Quang; "Tổ chức hoạt động vui chơi ở Trung học cơ sở nhằm phát triển tâm lực,
trí tuệ và thể lực cho học sinh" của Hà Nhật Thăng và cũng chỉ dừng lại ở mức
độ các hoạt động vui chơi ngoài trời nói chung chứ chưa đi vào bộ môn cụ thể
nào.
Ở nước ta, đã nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu giáo viên phải chú
ý giáo dục nhiều mặt cho học sinh như đức, trí, thể, mĩ, lao động. Trong Thư gửi
Hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc, Bác viết: “Trong lúc học cũng
cần làm cho các cháu vui, trong lúc vui cũng cần làm cho các cháu học. Ở trong
nhà trường, trong xã hội, các cháu đều vui, đều học.”
[14] Và trong chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam từ 2001 đến 2010 đã nêu
rõ quan điểm giáo dục của Đảng ta: “Phát triển con người toàn diện trên các mặt
tình cảm, trí tuệ, tinh thần và thể chất là lí tưởng của sự phát triển xã hội mà
chúng ta từng bước tiến tới.” [24].
Hoạt động ngoại khoá Toán học ở Trung học cơ sở đã được các nhà nghiên
cứu giáo dục nước ta đề cập đến như trong cuốn "Tài liệu bồi dưỡng thường
xuyên cho giáo viên trung học chu kì III (2003 - 2007)" (tập 2); "Một số vấn đề
về nội dung và phương pháp dạy học môn Toán " Sách bồi dưỡng thường xuyên
chu kì 1997 - 2000 cho giáo dục Trung học; "Phương pháp dạy học toán - (Giáo
trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ CĐSP )" của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Phương pháp dạy học đại cương môn Toán của tác giả Nguyễn Bá Kim (2010);
Vận dụng lý luận vào dạy học môn Toán ở trường phổ thông của tác giả Bùi Văn
Nghị (2009); Cẩm nang dạy và học môn Toán trung học cơ sở của tác giả Vũ
Hữu Bình (2007)… nhưng chỉ nói khái quát chung về ngoại khoá về toán chứ
chưa đưa ra một quy trình hoạt động cụ thể. Ngoài những bài viết về hoạt động
ngoại khoá Toán học ở trên thì có thể kể đến mét số công trình về trò chơi toán
học dành cho học sinh mà giáo viên có thể tham khảo trong việc tổ chức hoạt
động ngoại khoá Toán học cho học sinh như: "Hệ thống trò chơi củng cố 5 mạch
kiến thức toán học ở tiểu học" của Trần Ngọc Lan, "Ảo thuật và đố vui toán học"
Nguyễn Đức Tấn…

7


1.2. Khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Hoạt động ngoại khóa
Có nhiều tác giả đưa ra khái niệm về HĐNK:
Tác giả Đặng Vũ Hoạt quan niệm: “Hoạt động HĐNK là việc tổ chức
giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh về khoa học - kỹ thuật, lao
động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thẩm
mỹ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí..., để giúp các em hình thành và phát triển
nhân cách.” [11, tr 7].
Theo tác giả Nguyễn Cương thì "Hoạt động ngoại khóa là những hoạt động
học tập, giáo dục học sinh được tổ chức ngoài chương trình bắt buộc và tự chọn
do giáo viên điều khiển, có sự hỗ trợ của các đoàn thể xã hội".
T.A.Ilina: Công tác giáo dục học sinh ngoài giờ học thường được coi là
công tác giáo dục ngoại khóa. Công tác này, bổ sung và làm sâu thêm công tác
giáo dục nội khóa, trước tiên là phương tiện để phát hiện đầy đủ tài năng và năng
lực của trẻ em, làm thức tỉnh hứng thú và thiên hướng của học sinh đối với một
hoạt động nào đó; đó là một hình thức tổ chức giải trí của học sinh và là cơ sở để
tổ chức việc thực tập về hành vi đạo đức, để xây dựng kinh nghiệm của hành vi
này [12].
Tác giả Đặng Vũ Hoạt quan niệm: “Hoạt động HĐNK là việc tổ chức giáo
dục thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh về khoa học - kỹ thuật, lao động
công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thẩm mỹ, thể
dục thể thao, vui chơi giải trí,... để giúp các em hình thành và phát triển nhân
cách [3].
Chúng tôi hiểu: HĐNK là hoạt động GD được tổ chức ngoài thời gian học
trên lớp nhưng gắn với nội dung chương trình dạy học các môn học. Đây là một
trong hai hoạt động cơ bản, được thực hiện một cách có tổ chức, có mục đích
theo kế hoạch của nhà trường; hoạt động tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt
động học tập trên lớp, nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách HS

8


theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của xã hội đối với thế hệ
trẻ.
1.2.2. Hoạt động ngoại khóa Toán học
Hoạt động ngoại khoá Toán học là hoạt động dạy học của giáo viên và hoạt
động học tập của học sinh có cùng sở thích, hứng thú về một vấn đề nào đó của nội
dung học tập. Và là một hoạt động tự quản, toàn thể các thành viên cùng nhau hoạt
động vì mục đích chung với tinh thần tự giác, tích cực. Việc tổ chức hoạt động ngoại
khoá Toán học được xây dựng dựa trên lòng yêu thích môn học và ham muốn tìm
tòi sang tạo của học sinh. Từ đó tạo điều kiện cho tài năng được nảy nở và phát
triển. Số lượng học sinh tham gia ngoại khoá là không hạn chế, không phân biệt học
sinh giỏi, yếu, kém.
Hoạt động ngoại khóa Toán học là hoạt động ngoại khóa có lồng ghép kiến
thức liên quan đến Toán học nhằm củng cố, mở rộng kiến thức Toán học.
Vì thế, hoạt động ngoại khóa Toán học là một trong các hình thức tổ chức
học tập hoạt động dạy học môn Toán, được tổ chức, có kế hoạch, hướng đến mục
tiêu hình thành kiến thức Toán học. Các hoạt động này được HS tiến hành theo
nguyên tắc tự nguyện ở ngoài giờ lên lớp chính khóa dưới sự tổ chức, hướng dẫn,
điều khiển của GV. Hoạt động ngoại khóa Toán học nhằm giúp học sinh lĩnh hội
kiến thức hình thành và phát triển năng lực nhận thức Toán học.củng cố, mở rộng
và nâng cao kiến thức và kĩ năng bộ môn Toán đã được học trong chương trình
chính khóa. Nhằm mục tiêu phát triển ở học sinh những kiến thức và kỹ năng
Toán học được quy định trong chương trình môn Toán ở trường THCS. Thông
qua hoạt động ngoại khóa Toán học, học sinh thu nhận kiến thức và kỹ năng mới,
củng cố lại những kiến thức kỹ năng Toán học đã được học trước đó đồng thời
phát triển xúc cảm và các kỹ năng cần thiết khác trong cuộc sống.
1.2.3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học cho học sinh ở trường PTD TBT
Tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học cho học sinh các trường phổ
thông dân tộc bán trú THCS là quá trình người hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên
xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động ngoại khóa dựa trên kế hoạch hoạt
9


động và định hướng hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm
và giáo viên dạy Toán là người thiết kế tổ chức thực hiện các hoạt động thường
xuyên tại lớp mình và là người chỉ đạo, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt
động theo chủ điểm, theo học kì và cả năm học.
1.3. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động ngoại khoá ở trường trung học cơ sở
1.3.1. Một số hoạt động cơ bản của HĐNK Toán học ở trường PTDTBT THCS
1.3.1.1. Mục tiêu hoạt động ngoại khóa Toán học
Tổ chức HĐNK cho học sinh nhằm mục tiêu: Giúp quá trình tổ chức và
điều khiển người học lĩnh hội kiến thức, kỹ năng khoa học về lĩnh vực Toán trong
điều kiện gắn liền với môi trường thực tiễn, môi trường tự nhiên qua đó học sinh
được rèn kỹ năng Toán học đồng thời phát triển ở các em tình yêu, hứng thú trong
tiếp thu và thực hành kiến thức, kỹ năng thuộc lĩnh vực Toán học.
Thông qua HĐNK Toán học giúp học sinh:
Có hứng thú cho học sinh học tập môn Toán nói riêng, các bộ môn văn
hóa khác nói chung.
Rèn luyện cho học sinh kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp trước đám đông.
Tạo sân chơi lành mạnh cho các em bộc lộ khả năng riêng, phát huy tính
tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức.
Thông qua hoạt động ngoại khoá này các em có cơ hội mở rộng sự hiểu
biết của mình.
Thông qua chương trình ngoại khóa giúp các em bồi dưỡng thêm một số
điều chưa biết.
Tạo sân chơi bổ ích cho các em; xây dựng tình đoàn kết giữa cá nhân, tập
thể; tình thầy trò trong các hoạt động.
1.3.1.2. Vai trò của HĐNK Toán học trong dạy học môn Toán
Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh ở các trường phổ
thông dân tộc bán trú THCS có vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện
cho học sinh:

10


- Góp phần củng cố kiến thức, kĩ năng Toán học đã được học trên lớp;
giúp các em mở rộng, nâng cao những hiểu biết về toán mà trong phạm vi giờ
học chính khóa không cho phép.
- Tạo điều kiện phát triển trí tuệ cho các em, rèn luyện trí thông minh,
phương pháp suy nghĩ độc lập, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề; phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; bồi dưỡng phương pháp tự học;
rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức Toán học vào thực tế; góp phần phát hiện
năng khiếu về Toán để đào tạo cho đất nước những mầm non nhân tài.
- Góp phần rèn luyện tinh thần trách nhiệm, ý thức gắn bó với tập thể.
Thông qua hoạt động ngoại khóa, học sinh vừa khẳng định được khả năng bản
thân, vừa xác định được vai trò của mình trước tập thể. Đồng thời, hoạt động
ngoại khóa còn tạo ra môi trường sống mới mà ở đó học sinh hòa nhập vào một
cách tự nhiên, vui vẻ, thoải mái và tự nguyện. Đó sẽ là cơ hội cho các em mở
rộng quan hệ: quan hệ với bạn khác lớp, với các thầy cô giáo khác…
Hoạt động ngoại khóa Toán học giúp các em học sinh được củng cố, nâng
cao, phát triển những kiến thức về Toán đã học trong giờ học chính khóa; được
phát triển năng lực tự lập, sáng tạo phong phú của bản thân. Bên cạnh đó, hoạt
động ngoại khóa về Toán còn giúp học sinh nhận ra những khả năng của chính
mình để từ đó phát huy nó.
1.3.1.3. Vài nét về hoạt động ngoại khóa Toán học ở trường PTDTBT THCS
Nội dung môn Toán thường mang tính trừu tượng, khái quát. Do đó, để
hiểu và học được Toán, chương trình Toán ở trường phổ thông cần bảo đảm sự
cân đối giữa “học” kiến thức và “áp dụng” kiến thức vào giải quyết các vấn đề
cụ thể. Môn Toán là môn học bắt buộc và được phân chia theo hai giai đoạn. Giai
đoạn giáo dục cơ bản, giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp sinh hoạt ngoại
khoá sẽ tạo một không khí mới lạ, thích thú qua đó tạo điều kiện để học sinh phát
triển các năng lực nhận thức, đánh giá và sự sáng tạo độc đáo của chính mình từ
đó sẽ hỗ trợ cho việc dạy và học toán chính khoá có hiệu quả hơn. Một số hoạt
động trải nghiệm toán học cho học sinh:Tiến hành các đề tài, dự án học tập về

11


Toán, đặc biệt là các đề tài và các dự án về ứng dụng Toán học trong thực tiễn;
Tổ chức các trò chơi Toán học, câu lạc bộ toán học, diễn đàn, hội thảo, cuộc thi
về Toán; Ra báo tường (hoặc nội san) về Toán; Tham quan các cơ sở đào tạo và
nghiên cứu Toán học, giao lưu với học sinh có năng khiếu toán và các nhà Toán
học,...
Những hoạt động đó sẽ giúp học sinh vận dụng những tri thức, kiến thức,
kỹ năng, thái độ đã được tích luỹ; giúp học sinh bước đầu xác định được năng
lực, sở trường của bản thân nhằm định hướng và lựa chọn nghề nghiệp; tạo dựng
một số năng lực cơ bản cho người lao động tương lai và người công dân có trách
nhiệm.
1.3.2. Đặc điểm của tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học
Tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học có những đặc điểm sau:
(1) Phục vụ mục đích và nhiệm vụ dạy học nói chung và dạy học Toán nói
riêng ở trường trung học cơ sở, hoạt động ngoại khoá Toán học phải xoay quanh
các vấn đề sau:
- Chú trọng rèn luyện óc thông minh, phương pháp suy nghĩ độc lập, khả
năng phát hiện và giải quyết vấn đề. Tạo cơ sở thuận lợi cho việc đổi mới phương
pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng
phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Góp phần rèn luyện tinh thần trách nhiệm, ý thức gắn bó với tập thể.
Thông qua hoạt động ngoại khoá học sinh vừa khẳng định được khả năng, vừa
xác định được vai trò của mình trước tập thể, đồng thời hoạt động ngoại khoá
cũng tạo ra một môi trường sống mới mà ở đó học sinh hoà nhập vào một cách
tự nhiên, vui vẻ, thoả mái và tự nguyện và đó sẽ là cơ hội cho các em mở rộng
quan hệ: quan hệ với bạn khác lớp, với các thầy cô giáo khác...
- Giúp học sinh trau dồi đạo đức, rèn luyện thể lực, bồi dưỡng óc thẩm mĩ.
Qua việc tham gia các trò chơi toán học, đố vui để học, thi giải toán vui sẽ giáo
dục được các em tính kỉ luật, tính dũng cảm, kiên trì, nhẫn nại, lòng trung thực,

12


rèn luyện cho các em những kĩ năng, kĩ xảo vận động: mạnh, nhanh, khéo, bền.
Đó là những đức tính cần thiết của con người trong xã hội.
(2) Phục vụ cho mục tiêu giáo dục toàn diện
Thông qua hoạt động ngoại khoá về Toán, học sinh vừa củng cố được
những tri thức, kĩ năng toán học trên lớp vừa được nâng cao mở rộng những hiểu
biết, khả năng tư duy, sáng tạo và khả năng vận dụng của toán học trong thực
tiễn mà trong phạm vi giờ học nội khoá không cho phép.
Chẳng hạn, trong giờ học về "phân số" giáo viên không có đủ thời gian để
nói với học sinh về sự ra đời của "phân số" cũng như của "số tự nhiên" hay kể
những câu chuyện lớ thú về các nhà Toán học nổi tiếng được.
Qua buổi ngoại khoá, giáo viên có thể bồi dưỡng thêm cho học sinh
phương pháp giải toán, học Toán cũng như phương pháp học tập các môn học
khác.
(3) Phát triển ở học sinh lòng ham mê, yêu thích kiên thức Toán học. Tạo
hứng thú học toán cho học sinh là một trong những biện pháp nâng cao chất
lượng dạy học môn Toán. Với những hình thức hoạt động phong phú và đa dạng,
hoạt động ngoại khoá Toán học dễ dàng kích thích bồi dưỡng nhu cầu và hứng
thú học toán, yêu thích môn toán của học sinh. Bên cạnh đó, hoạt động ngoại
khoá giúp các em cảm thấy thoả mái, dễ chịu và phục hồi sức lực sau những giê
học căng thẳng.
(4) Góp phần phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về toán để
đào tạo cho đất nước những mầm non nhân tài. Đây là một nhiệm vụ giáo dục
mà nhà trường phải coi trọng.
Như vậy hoạt động ngoại khoá Toán học có mục đích và ý nghĩa rất lớn.
Đó là một hình thức để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Toán, là
một biện pháp để thực hiện việc kết hợp giáo dục nhà trường với giáo dục của
gia đình và xã hội, để gắn liền lí luận với thực tiễn.
Với nhiệm vụ củng cố, bổ sung những kiến thức, kĩ năng Toán học cho
chính khoá, hoạt động ngoại khoá Toán học không được quy định trong chương
trình chính khoá.

13


1.3.3. Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học cho học
sinh ở trường THCS
1.3.3.1. Nội dung của hoạt động ngoại khoá Toán học ở trường THCS
Nội dung hoạt động ngoại khoá toán học là những tri thức khoa học, kiến
thức, kĩ năng và hệ thống thái độ có liên quan đến nội dung môn toán,. Gắn với
kiến thức môn học trong chương trình dạy học THCS theo hướng đáp ứng mức
độ nhận thức theo chuẩn và nâng cao từng lĩnh vực kiến thức và kĩ năng toán
học, trình độ năng lực học tập của học sinh.
Phạm vi kiến thức, đề tài của hoạt động ngoại khoá toán học có thể rất
rộng rãi.
Nội dung kiến thức ngoại khoá toán học không thể là những vấn đề xa lạ
đối với học sinh. Ngoại khoá tách rời khỏi nội khoá chẳng những không có lợi
gì mà còn làm phương hại đến học tập của học sinh. Giáo viên cần cho học sinh
hiểu được kiến thức cơ bản của từng vấn đề có liên quan đến ngoại khoá để khi
tổ chức ngoại khoá học sinh có thể đào sâu và mở rộng tầm hiểu biết của mình.
Tuỳ theo nội dung từng kiến thức toán học của từng khối lớp mà người tổ
chức có những hoạt động ngoại khoá cho phù hợp. Có khi là kết thúc một chương,
một học kì, giáo viên có một hoạt động ngoại khoá ở tổ bộ môn. Cũng có khi
giáo viên đưa các em đến với các hoạt động trải nghiệm thực tế (tham quan, nghe
nói chuyện, đo lạc thực địa...) trước khi học các giờ theo thời khoá biểu, theo
phân phối chương trình. Tất cả những hoạt động này đều phải có liên quan đến
nội dung kiến thức môn toán được biên soạn trong sách giáo khoa.
Những nội dung hoạt động ngoại khóa này được tiến hành cộng khai để HS
có cơ hội tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
1.3.3.2. Hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa Toán học cho học sinh ở trường
THCS
Hoạt động ngoại khóa Toán học thường được tổ chức dưới các hình thức:
Câu lạc bộ Toán học: Câu lạc bộ Toán học là nơi tập trung những cá nhân
có cùng sở thích, nhu cầu, nguyện vọng, cùng nhau hoạt động để đạt được mục

14


đích nào đó. Hoạt động câu lạc bộ toán ở trường học là một loại hình hoạt động
ngoài giờ lên lớp, là môi trường tốt nhất để các cá nhân yêu thích toán có dịp học
tập, sinh hoạt, rèn luyện, vui chơi, giải trí,… với các kiến thức Toán, trên tinh
thần tự nguyện, nhằm phát huy năng lực bản thân, trang bị cho các em những kĩ
năng cần thiết để vận dụng vào thực tiễn đời sống xã hội [8].
Tổ chức sân chơi trí tuệ nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để
các em học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo; rèn luyện cho học sinh kỹ
năng sinh hoạt tập thể, tinh thần tự học, tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân, kỹ
năng tư duy logic, phát triển năng lực của học sinh. Bên cạnh đó tạo điều kiện để
các em được giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập cũng
như trong cuộc sống. không chỉ là sự giao lưu học hỏi giữa các học sinh trên
nhiều lĩnh vực Toán học, Văn học, Lịch sử - Địa lí, Âm nhạc, Tin học, Ngoại
ngữ, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hiểu biết… mà còn là sân chơi bổ ích, thiết thực
giúp các em vui chơi một cách lành mạnh. Với buổi giao lưu này, một lần nữa
các em nhớ được lại kiến thức, đồng thời rèn kĩ năng nhanh nhạy và phản ứng
linh hoạt kịp thời.
Thực hành trải nghiệm Toán học: Thông qua các trải nghiệm Toán học,
học sinh sẽ thấy Toán là một môn học thú vị, tự nhiên như hơi thở của cuộc sống.
Trẻ được bồi lấp các kiến thức và sự thiếu hụt của một số kĩ năng như: Kỹ năng
tính toán nhanh khá cần thiết trong đời sống, kỹ năng xử lý tình huống một cách
thông minh thay vì việc chăm chú học thuộc dạng bài, khả năng liên tưởng và
hình dung về hình học không gian, kỹ năng hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng ước
lượng con số và tình huống thực tế, kỹ năng quan sát, so sánh, kỹ năng phân tích,
lập luận… Giỏi Toán là tiền đề để học giỏi các môn tự nhiên khác như: Vật lí,
Hóa học, Sinh học, Tin học… Khi các em “làm chủ” được những yếu tố xung
quanh thì chắc chắn trẻ sẽ tự tin hơn, nhanh nhẹn hơn và có điều kiện để nảy sinh
sự sáng tạo.
Tham quan các công trình ứng dụng Toán học: là một hình thức tổ chức
dạy học trong thực tế, quan sát trực tiếp của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×