Tải bản đầy đủ

Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp xã

CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ CẤP XÃ
I- ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ nguồn bổ sung thay thế cho cán bộ cấp xã đến
tuổi nghỉ công tác có độ tuổi phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025, gồm
các chức danh: bí thư, phó bí thư đảng ủy; phó chủ tịch hội đồng nhân dân; chủ tịch,
phó chủ tịch ủy ban nhân dân; chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc; bí thư Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; chủ tịch Hội Nông dân;
chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã.
II- MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Trang bị một số kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp xã,
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; tăng cường thái độ, trách nhiệm phục
vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã
hội và thực thi nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện, yêu cầu và tình hình thực tế của địa
phương.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Bồi dưỡng và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ cấp xã thành thạo một số kỹ năng
cơ bản để thực thi tốt nhiệm vụ.
b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cải thiện
mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động của cán bộ cấp xã.

III- PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình được thiết kế bao gồm ba phần: Phần I: Kỹ năng chung, bao gồm
các kỹ năng chung cho đội ngũ cán bộ cấp xã; Phần II: Kỹ năng theo vị trí chức danh của
cán bộ cấp xã; Phần III: Nghiên cứu thực tế; ôn tập, kiểm tra.
IV- KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian
a) Chương trình gồm 12 chuyên đề giảng dạy, chia thành ba phần chính:
Phần I: Các kỹ năng chung: gồm 7 chuyên đề, với tổng thời lượng 56 tiết.
Phần II: Các kỹ năng theo vị trí, chức danh:
1


- Đối với bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã: 1 chuyên đề với thời lượng 8 tiết.
- Đối với phó chủ tịch hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân
dân cấp xã: 2 chuyên đề với thời lượng 16 tiết.
- Đối với chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bí thư thư Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; chủ tịch Hội Nông dân; chủ
tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã: 2 chuyên đề với tổng thời lượng 16 tiết.
Phần III: Nghiên cứu thực tế; ôn tập, kiểm tra: gồm 2 hoạt động với tổng thời
lượng 16 tiết.
b) Thời gian bồi dưỡng của các đối tượng cụ thể như sau:
- Đối với bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã: Tổng thời gian bồi dưỡng là 10
ngày với tổng thời lượng là 80 tiết (10 ngày x 8 tiết/ ngày), trong đó:
STT
1
2
3
4

Hoạt động

Số tiết
Lý thuyết
32
Thảo luận, thực hành
32
Đi thực tế
8
Ôn tập, kiểm tra
8
Tổng cộng
80
- Đối với phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân
dân: Tổng thời gian bồi dưỡng là 11 ngày với thời lượng 88 tiết (11 ngày x 8
tiết/ngày), trong đó:
STT
1
2
3
4

Hoạt động

Số tiết
Lý thuyết
36
Thảo luận, thực hành
36
Đi thực tế
8
Ôn tập, kiểm tra
8
Tổng cộng
88
- Đối với chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh; chủ tịch Hội Liên hiệp Pphụ nữ; chủ tịch Hội Nông dân; chủ tịch Hội Cựu
chiến binh cấp xã: Tổng thời gian bồi dưỡng là 11 ngày với thời lượng 88 tiết (11
ngày x 8 tiết/ngày), trong đó:
STT
1
2

Hoạt động

Số tiết
36
36

Lý thuyết
Thảo luận, thực hành
2


3
4

Đi thực tế
Ôn tập, kiểm tra
Tổng cộng

8
8
88

2. Cấu trúc của chương trình
Phần I: KỸ NĂNG CHUNG
STT
1
2
3
4
5
6
7

Chuyên đề, hoạt động
Kỹ năng dự báo, xây dựng kế hoạch
của cán bộ cấp xã
Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin
của cán bộ cấp xã
Kỹ năng điều hành hội nghị của cán
bộ cấp xã
Kỹ năng xử lý tình huống của cán
bộ cấp xã
Kỹ năng quản lý thời gian của cán
bộ cấp xã
Kỹ năng giao tiếp của cán bộ cấp xã
Kỹ năng phối hợp trong công tác
của cán bộ cấp xã
Tổng


thuyết

Số tiết
Thảo luận,
thực hành

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

28

28

56

Tổng

Phần II: CÁC KỸ NĂNG THEO VỊ TRÍ, CHỨC DANH
Số tiết
Lý Thảo luận,
STT
Chuyên đề, hoạt động
Tổng
thuyết thực hành
A Dành cho bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã
Kỹ năng kiểm tra, giám sát của
1
4
4
8
đảng ủy cấp xã
Dành cho phó chủ tịch hội đồng nhân dân; chủ tịch, phó chủ
B
tịch ủy ban nhân dân cấp xã
1 Kỹ năng ban hành và tổ chức thực
4
4
8
3


STT

2

C

1

2

Số tiết
Lý Thảo luận,
thuyết thực hành

Chuyên đề, hoạt động

Tổng

hiện quyết định quản lý của chủ tịch
ủy ban nhân dân cấp xã
Kỹ năng tiếp công dân và giải quyết
khiếu nại, tố cáo của cán bộ chính 4
4
8
quyền cấp xã
Dành cho chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; bí thư Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh; chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; chủ
tịch Hội Nông dân; chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã
Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục
của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các
4
4
8
tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
Kỹ năng tổ chức phản biện xã hội
của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và tổ
4
4
8
chức chính trị - xã hội cấp xã
Tổng
16
16
32

Phần III: NGHIÊN CỨU THỰC TẾ, ÔN TẬP, KIỂM TRA
STT
1
2

Hoạt động
Đi thực tế
Ôn tập, kiểm tra
Tổng số

Số tiết
8
8
16

V- YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, GIẢNG DẠY, HỌC TẬP
CÁC CHUYÊN ĐỀ
1. Đối với việc biên soạn tài liệu
a) Tập trung vào trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng cơ bản phù hợp
4


với cán bộ cấp xã, nâng cao thái độ, trách nhiệm cho cán bộ cấp xã trong thực thi nhiệm vụ.
b) Nội dung chương trình không chồng chéo và trùng lặp với các chương trình
bồi dưỡng khác. Các chuyên đề ở các phần được bố cục lôgíc, hài hòa về mặt kiến
thức và thời lượng.
c) Các chuyên đề được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho các cơ
sở đào tạo, bồi dưỡng và giảng viên thường xuyên bổ sung, cập nhật những nội dung
mới trong các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định cụ thể của ngành/địa
phương cũng như kinh nghiệm thực tiễn vào nội dung bài giảng.
d) Các chuyên đề cần có câu hỏi thảo luận gợi mở vấn đề nghiên cứu phù hợp
với cán bộ cấp xã.
2. Đối với việc giảng dạy
a) Giảng viên
- Giảng viên bồi dưỡng các chuyên đề của chương trình này phải đạt tiêu
chuẩn giảng viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNVBGD&ĐT ngày 06-6-2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có
kiến thức, nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý;
- Giảng viên và giảng viên thỉnh giảng cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, cập nhật các
văn bản mới, kiến thức mới, tập hợp các bài tập, tình huống điển hình trong thực tiễn
để bảo đảm giảng dạy có chất lượng chương trình này, sát với chức trách, nhiệm vụ
của đội ngũ cán bộ cấp xã.
b) Phương pháp giảng dạy
- Sử dụng phương pháp tích cực, lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy;
- Sử dụng triệt để thời gian thảo luận, làm bài tập thực hành (nếu có) dành cho
mỗi chuyên đề, có đúc rút bài học kinh nghiệm từ thực hành;
- Tăng cường thực hành và giải quyết tình huống để học viên cùng thảo luận
trên lớp.
Phương pháp giảng dạy sẽ chi tiết hóa cho từng chuyên đề trong tài liệu hướng
dẫn sử dụng chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã.
3. Đối với việc học tập của học viên
a) Hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu hiểu biết đối với cán
5


bộ cấp xã.
b) Sau khi tham gia khóa bồi dưỡng theo chương trình, học viên có kiến thức,
kỹ năng lãnh đạo, quản lý và có ý thức đúng đắn về hoạt động lãnh đạo, quản lý để
thực thi tốt nhiệm vụ được giao.
VI- ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP
1. Đánh giá ý thức học tập của học viên theo quy chế học tập của cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng.
3. Đánh giá chung cho toàn chương trình thông qua bài kiểm tra của học viên,
chấm theo thang điểm 10.
VII- NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ
Phần I
KỸ NĂNG CHUNG
Chuyên đề 1
KỸ NĂNG DỰ BÁO, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
I- KỸ NĂNG DỰ BÁO
1. Những vấn đề chung về dự báo
1.1. Khái niệm dự báo
1.2. Vai trò của dự báo
1.3. Các loại dự báo
1.4. Nội dung của dự báo
2. Kỹ năng dự báo của cán bộ cấp xã
2.1. Xác định mục tiêu dự báo
2.2. Thu thập và xử lý thông tin
2.3. Tiến hành dự báo, sử dụng kết quả
II- KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Những vấn đề chung về kế hoạch
1.1. Khái niệm kế hoạch
1.2. Vai trò của kế hoạch
1.3. Phân loại kế hoạch
6


1.4. Yêu cầu của kế hoạch
1.5. Nội dung của kế hoạch
2. Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của cán bộ cấp xã
2.1. Kỹ năng xây dựng kế hoạch
* Xác định mục tiêu kế hoạch
* Xây dựng dự thảo kế hoạch
* Thông qua kế hoạch
2.2. Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch
* Phân công thực hiện và phân bổ nguồn lực
* Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch
* Kiểm tra thực hiện kế hoạch, xử lý thông tin phản hồi
Chuyên đề 2
KỸ NĂNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN
CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ
CẤP XÃ
1. Khái niệm thu thập và xử lý thông tin của cán bộ cấp xã
2. Vai trò của việc thu thập và xử lý thông tin đối với hoạt động của cán bộ cấp xã
3. Những yêu cầu cơ bản trong thu thập và xử lý thông tin của cán bộ cấp xã
3.1. Yêu cầu đối với việc thu thập thông tin
3.2. Yêu cầu đối với việc xử lý thông tin
II- KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Bước 1: Chuẩn bị thu thập thông tin
2. Bước 2: Thu thập thông tin
3. Bước 3: Xử lý thông tin
Chuyên đề 3
KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ
CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỘI NGHỊ
1. Khái niệm, vai trò của hội nghị
1.1. Khái niệm hội nghị
7


1.2. Vai trò của hội nghị
2. Phân loại hội nghị của cán bộ cấp xã
2.1. Hội nghị quán triệt, triển khai
2.2. Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
2.3. Hội nghị ra quyết định
2.4. Hội nghị giao ban
2.5. Một số hội nghị, nội dung đặc thù
3. Những yêu cầu cơ bản trong hoạt động hội nghị
II- KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Chuẩn bị cho hội nghị
2. Điều hành hội nghị
2.1. Khái niệm
2.2. Một số lưu ý trong điều hành hội nghị
2.3. Xử lý một số tình huống thường gặp trong khi điều hành hội nghị
3. Kết thúc hội nghị
III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ
Chuyên đề 4
KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Khái niệm tình huống
2. Phân loại tình huống
3. Yêu cầu trong xử lý tình huống
4. Phương pháp xử lý tình huống
II- KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Bước 1: Nhận thức tình huống
2. Bước 2: Xác định vấn đề, mô tả tình huống
3. Bước 3: Xây dựng các phương án giải quyết
4. Bước 4: Lựa chọn phương án tối ưu
5. Bước 5: Tổ chức thực hiện phương án
6. Bước 6: Kiểm tra, đánh giá
8


III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng
2. Học tập từ hoạt động thực tiễn
3. Tự học tập, rèn luyện
Chuyên đề 5
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THÒI GIAN
CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUẢN LÝ THỜI GIAN
1. Khái niệm, vai trò quản lý thời gian
1.1. Khái niệm quản lý thời gian
1.2. Vai trò của quản lý thời gian
2. Phân chia thời gian hợp lý và quản lý thời gian hiệu quả
2.1. Phân chia thời gian hợp lý
2.2. Quản lý thời gian hiệu quả
II- CÁC BƯỚC QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
1. Bước 1: Xác định mục tiêu, liệt kê các công việc cần làm để thực hiện mục tiêu
2. Bước 2: Phân loại công việc theo thứ tự ưu tiên
3. Bước 3: Bố trí thời gian cho từng loại công việc
4. Bước 4: Tổ chức thực hiện
5. Bước 5: Kiểm tra cách sử dụng thời gian
Chuyên đề 6
KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Khái niệm giao tiếp của cán bộ cấp xã
2. Vai trò của giao tiếp đối với cán bộ cấp xã
3. Nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp của cán bộ cấp xã
3.1. Nguyên tắc tôn trọng, tin cậy
3.2. Nguyên tắc phù hợp
3.3. Nguyên tắc cộng tác, hài hòa lợi ích
II- MỘT SỐ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Kỹ năng lắng nghe
9


1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò của lắng nghe
1.3. Các cấp độ nghe
1.4. Các yếu tố cản trở quá trình nghe
2. Kỹ năng nói
2.1. Khái niệm
2.2. Vai trò của nói
2.3. Các yếu tố cản trở quá trình nói
2.4. Giao tiếp phi ngôn từ
III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Rèn luyện kỹ năng lắng nghe
2. Rèn luyện kỹ năng nói
Chuyên đề 7
KỸ NĂNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC
CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
II- NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ
CẤP XÃ
1. Khái niệm phối hợp trong công tác của cán bộ cấp xã
2. Vai trò của phối hợp trong công tác của cán bộ cấp xã
3. Các hình thức phối hợp của cán bộ cấp xã
4. Một số nguyên tắc trong công tác phối hợp của cán bộ cấp xã
5. Yêu cầu trong phối hợp công tác của cán bộ cấp xã
II- KỸ NĂNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ
1. Kỹ năng chủ trì hoạt động phối hợp của cán bộ cấp xã
1.1. Xây dựng kế hoạch phối hợp
1.2. Tổ chức thực hiện phối hợp
1.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp
2. Kỹ năng của các thành viên tham gia phối hợp
III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CỦA
CÁN BỘ CẤP XÃ
Phần II
10


KỸ NĂNG THEO VỊ TRÍ, CHỨC DANH
A. KỸ NĂNG DÀNH CHO BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CẤP XÃ
Chuyên đề 8
KỸ NĂNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
CỦA ĐẢNG ỦY CẤP XÃ
I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG
ỦY CẤP XÃ
1. Khái niệm về công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy cấp xã
1.1. Khái niệm về công tác kiểm tra của đảng ủy cấp xã
1.2. Khái niệm về công tác giám sát của đảng ủy cấp xã
2. Các nguyên tắc kiểm tra, giám sát của đảng ủy cấp xã
II- KỸ NĂNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY CẤP XÃ
1. Kỹ năng lãnh đạo công tác kiểm tra của đảng ủy cấp xã
1.1. Nội dung lãnh đạo đối với công tác kiểm tra của đảng ủy
1.2. Lãnh đạo tổ chức thực hiện kiểm tra
2. Kỹ năng giám sát của đảng ủy cấp xã
2.1. Lãnh đạo công tác giám sát
2.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát
3. Kỹ năng xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát
của đảng ủy cấp xã
3.1. Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch
* Căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch
* Yêu cầu đối với chương trình, kế hoạch
* Quy trình xây dựng chương trình, kế hoạch
* Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch của Ban thường vụ
3.2. Kỹ năng triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch
B. KỸ NĂNG DÀNH CHO PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN;
CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Chuyên đề 9
KỸ NĂNG BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
11


I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN
NHÂN DÂN CẤP XÃ
1. Khái niệm quyết định quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
2. Ý nghĩa của quyết định quản lý và việc ra quyết định quản lý của chủ tịch ủy ban
nhân dân cấp xã
3. Các yêu cầu cơ bản trong ban hành quyết định quản lý của chủ tịch ủy ban nhân
dân cấp xã
3.1. Đảm bảo tính hợp pháp của quyết định
3.2. Đảm bảo tính hợp lý của quyết định
II- KỸ NĂNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN
NHÂN DÂN CẤP XÃ
1. Quy trình ban hành quyết định quản lý
2. Một số điểm cần chú ý trong ban hành quyết định quản lý của chủ tich ủy ban nhân
dân cấp xã
2.1. Trích căn cứ pháp lý
2.2. Ngôn ngữ trong quyết định quản lý
III- KỸ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CHỦ
TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
1. Triển khai quyết định
2. Tổ chức lực lượng thực hiện quyết định
3. Kiểm tra việc thực hiện quyết định
4. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện quyết định
Chuyên đề 10
KỸ NĂNG TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ
I- KỸ NĂNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ
1. Khái niệm tiếp công dân của cán bộ chính quyền cấp xã
2. Mục đích của việc tiếp công dân của cán bộ chính quyền cấp xã
3. Ý nghĩa việc tiếp công dân của cán bộ chính quyền cấp xã
4. Nhiệm vụ tiếp công dân của cán bộ chính quyền cấp xã
5. Yêu cầu của hoạt động tiếp công dân của cán bộ chính quyền cấp xã
12


6. Kỹ năng tiếp công dân của cán bộ chính quyền cấp xã
II- KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÁN BỘ CHÍNH
QUYỀN CẤP XÃ
1. Khái niệm, ý nghĩa của khiếu nại, tố cáo
1.1. Khái niệm khiếu nại, tố cáo
* Khái niệm khiếu nại
* Khái niệm tố cáo
1.2. Ý nghĩa của khiếu nại, tố cáo
2. Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo
2.1. Giải quyết khiếu nại
* Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại
* Phương châm chủ yếu trong giải quyết khiếu nại hành chính
* Thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết khiếu nại hành chính
* Quy trình các bước giải quyết khiếu nại hành chính
2.2. Giải quyết tố cáo
* Nguyên tắc giải quyết tố cáo
* Thẩm quyền giải quyết tố cáo
* Quy trình giải quyết tố cáo
III- CÁCH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
C. KỸ NĂNG DÀNH CHO CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC, TRƯỞNG CÁC
TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ
Chuyên đề 11
KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC
CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC
VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ
I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC
1. Khái niệm tuyên truyền, thuyết phục
2. Vai trò của tuyên truyền, thuyết phục
3. Các nguyên tắc tuyên truyền, thuyết phục
4. Hình thức tuyên truyền, thuyết phục
13


II- KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, THUYẾT PHỤC CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ
QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ
1. Các bước tiến hành tuyên truyền, thuyết phục hiệu quả
2. Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục cá nhân và nhóm của cán bộ Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
2.1. Kỹ năng trong tuyên truyền, thuyết phục cá nhân
* Khái niệm
* Một số kỹ năng cơ bản tuyên truyền, thuyết phục cá nhân
2.2. Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục nhóm
* Khái niệm
* Một số kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, thuyết phục nhóm.
Chuyên đề 12
KỸ NĂNG TỔ CHỨC PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ
QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ
I- NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN
TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ
1. Khái niệm phản biện xã hội của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã
2. Vai trò phản biện xã hội của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội cấp xã
3. Mục đích, tính chất phản biện xã hội của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội cấp xã
4. Nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội
5. Đối tượng, nội dung, phạm vi phản biện xã hội của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các
tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
6. Hình thức tiến hành phản biện xã hội của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội cấp xã
II- KỸ NĂNG TỔ CHỨC PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ
QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP XÃ
1. Quy trình và kỹ năng tổ chức hội nghị phản biện
2. Tổ chức đối thoại trực tiếp
14


2.1. Trường hợp tổ chức đối thoại trực tiếp
2.2. Quy trình và kỹ năng tổ chức hội nghị đối thoại
III- CÁC BƯỚC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC PHẢN BIỆN XÃ HỘI
CỦA CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ
HỘI CẤP XÃ
1. Bước 1: Luôn đặt câu hỏi
2. Bước 2: Tìm kiếm thông tin
3. Bước 3: Khách quan phân tích sự việc
4. Bước 4: Trao đổi đưa ra giải pháp
Phần III
HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẾ; ÔN TẬP, KIỂM TRA
Mục 1. Hướng dẫn đi thực tế
1. Mục đích
a) Quan sát và trao đổi kinh nghiệm công tác qua thực tiễn tại một đơn vị cụ thể
b) Giúp kết nối giữa lý thuyết với thực hành
2. Yêu cầu
a) Giảng viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trong quá trình đi thực tế
b) Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế
3. Hướng dẫn
a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức và sắp xếp đi thực tế cho học viên.
b) Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo điều
kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.
Mục 2. Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra
1. Mục đích
a) Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ Chương trình bồi dưỡng
kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp xã
b) Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được qua chương trình
c) Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được vào thực tiễn
tại vị trí công tác của cán bộ cấp xã
2. Yêu cầu
a) Cuối khóa học, mỗi học viên phải làm một bài kiểm tra gắn với một kỹ năng cụ thể,
15


trong đó chỉ ra kiến thức và kỹ năng thu nhận được, liên hệ với thực tiễn công tác của
bản thân
b) Các yêu cầu và câu hỏi ôn tập sẽ thông báo cho học viên khi bắt đầu khóa bồi
dưỡng
3. Đánh giá
a) Chấm điểm theo thang điểm 10: Đạt từ 5 điểm trở lên
b) Xếp loại
- Giỏi: 9 - 10 điểm;
- Khá: 7 - 8 điểm;
- Trung bình: 5 - 6 điểm;
- Không đạt: Dưới điểm 5.

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×