Tải bản đầy đủ

GIẢI đáp án PART 7 ETS 2016

Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

GIẢI ĐÁP ÁN PART 7 ETS 2016

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

Câu hỏi và trả lời/ Mẹo

Giải nghĩa

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

Giải thích

ĐáMs Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

What is being
announced?
(A) Job opportunities in
sales
(B) Expanded store
hours
(C) The relocation of a
furniture store
(D) Events to celebrate
new stores
153.

Với câu chủ đề của bài
thông báo thường nằm ở
đoạn đầu.
154. Why are readers asked
to call Murata
Furniture?
To receive a
discount
(A)

To make an
appointment
(C) To enter a contest
(D) To order a product
Tìm keyword trên bài là :
“call”
Key word thường là
con số rồi đến động từ
rồi mới xét đến danh từ
155 What are employees
asked to do?
(A)
Adjust their typical
work schedules


(B)
Switch to energyefficient light bulbs
(C)
Take a shorter break
(B)

p
án
D
.

Bài viết thông báo về điều
gì ?
A. Cơ hội nghề nghiệp
trong lĩnh vực bán hàng
B. Tăng thời gian làm việc
C. Thay đổi vị trí cửa hàng
nội thất
D. Sự kiện chúc mừng cửa
hàng mới

The opening of two
additional Murata stores
Việc mở thêm hai cửa
hàng
-> có sự kiện ngày 23/4
mở cửa hàng và được
special discount,
giveaways ( giảm giá đặc
biệt, quà tặng )

Tại sao người đọc được yêu
cầu phải gọi tới Đồ nội thất
Murata
A. Nhận giảm giá
B. Hẹn gặp
C. Tham gia cuộc thi
D. Đặt hàng

To arrange a meeting
with a member of our
sales staff
Sắp xếp hẹn gặp với
nhân viên kinh doanh
Sắp xếp cuộc họp với các
nhân viên kinh doanh

Công nhân được yêu cầu
làm gì ?
A. Điều chỉnh lịch trình làm
việc
B. Thay đổi sang dùng đèn
tiết kiệm điện
C. Thời gian nghỉ buổi

changing the regular
work hours for most
A
employees as part of our
initiative to reduce energy
costs.
Thay đổi giờ làm việc
thường lệ là bước quan

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

B


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

in the afternoon
(D)
Submit their time
sheets to the accounting
department
Với câu hỏi về động từ làm
gì thì keyword là chủ ngữ:
“ employees”
155. When will the change
go into effect?
(A)
(B)
(C)
(D)

On January 10
On January 13 .
On February 21
On February 24

chiều ngắn hơn
D. Nộp tờ thời gian làm
việc cho bộ phận kế toán

trọng đầu tiên để cắt
giảm chi phí nhiên liệu

Khi nào thay đổi bắt đầu có
hiệu lực?
A. Vào mùng 10/1
B. vào ngày 13/1
C. vào ngày 21/2
D. vào ngày 24/2

Therefore, beginning on
D
Monday, February 24, the
workday will officially
start at 8:00 A.M. instead
of 9:00 A.M.
(Vì vậy, bắt đầu từ thứ 2,
ngày 24/2, giờ làm việc
sẽ chính thức bắt đầu vào
lúc 8:00 sáng thay cho
9:00 sáng.)

Go into effect=
effective= take effect :
có hiệu lực = begin to
apply : bắt đầu áp dụng
157.

What is suggested

about the Oakview Cafe?
(A) It opens for dinner
at 7 P.M.
(B) It advertises in a
local newspaper.
(C) It is located in
the city’s
business
district.
(D) It is a small restaurant

Điều gì được nói về
Oakview Cafe ?
A, Quán bắt đầu phục
vụ bữa tối lúc 7 pm
B. Quán có quảng cáo
trên tờ báo địa phương
C. Quán được đặt ở
khu vực kinh doanh
của thành phố
D. Đó là 1 nhà hàng nhỏ

Với câu tìm ý: câu trả lời
trước, dò trên bài
làm phương án loại trừ, A là
concert, B. Trên website, C
Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

Space is limited — D
purchase your tickets now
by phone or at the café
during normal business
hours. (157 Không gian
quán nhỏ, hãy mua vé
ngay qua điện thoại hoặc ở
quán vào giờ hành chính )
Với câu hỏi tìm ý như
suggested,
indicated,
implied thì đọc câu trả lời
trước, rồi dò trên bài từng
câu trả lời.


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

k đề cập.
Who most likely is Ms.
Tighe?
(A) A newspaper
reporter
(B) A musician
(C) A cafe owner
A chef
Tìm tên Tighe
158.

159.

Cô Tighe khả năng là
ai ?
A. phóng viên tờ báo
B. nhạc sĩ
C. chủ quán cafe
D. đầu bếp

What does the notice
encourage readers to
do online?

Bài chú ý này khuyến
khích người đọc làm gì
trực tuyến?
A. mua vé cho sự kiện
(A) Purchase tickets for
B. Xem thực đơn đầy
an event
đủ của bữa tối
(B) View a full dinner
C. Nghe vài đoạn nhạc
menu
D. Đọc bình luận về
(C) Listen to samples of
buổi biểu diễn
music

. Lauren Tlghe of
The Aylesbury
Record writes ( 158
Lauren Tighe của tờ
báo Aylesbury
Record viết )

A

A full listing of our
dishes
Danh sách đầy đủ
các món ăn

B

will undergo a major
refurbishment
beginning l April
Đang được trang
hoàng lại phần lớn
bắt đầu ngày 1 /4
restoration =
renovation =
refurbishment=

C

D. Read reviews of a
performance
Câu cuối cùng thì cũng
thường nằm ở đoạn cuối,
những câu khuyên người
đọc, hoặc người nhận làm gì
thì thường ở 2 câu cuối
Online = visit our website
What does the article
mainly discuss?
160.

The history of an
architectural firm
(B) The business hours
of a museum
(C) The restoration of a
building
(A)

Bài báo này thảo luận
chính về vấn đề gì ?
A. Lịch sử của công ty
kiến trúc
B. Giờ mở cửa của một
bảo tàng
C. Trang hoàng lại một
tòa nhà
D. Mua bộ sưu tập nghệ

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

The purchase of an
art collection

thuật

maintenaince =
repair= redecoration
: sửa, trang hoàng lại

Điều gì nói về ông
Dvorak ?
A. Ông ta phụ trách tổ
chức bảo tồn kiến trúc
B. Trụ sở kinh doanh
của ông ta ở Ostrava
C. Công việc dự án
của ông ta bắt đầu cách
đây 10 năm
C. Ông ấy ủng hộ tài
chính cho bảo tàng
Old City.

The repair of the
300-year-old
building began
nearly a decade ago
Việc sửa tòa nhà 300
năm tuổi bắt đầu
cách đây gần một
thập kỉ
A decade = 10 years

C

163 What is indicated about Điều gì nói về cô Pak ?
Ms. Pak?
A, Cô ấy nhận được tờ
báo kế toán
(A) She has been
receiving Accounting B. Cô ấy viết bài cho tờ
báo kế toán
News.
C. Trước đây cô ấy đã
(B) She has written
liên lạc với ông
articles for
Thierry.
Accounting News.
D. Cô ấy sẽ tham dự
(C) She previously
buổi hội nghị hàng năm
contacted Mr,

You will not miss the
single issue of
Accounting News
Không bỏ lỡ ấn
phẩm nhỏ của tờ báo
Accounting News
 Trước đây
cũng đã nhận
được, nếu làm
mới thẻ thành
viên, sẽ tiếp
tục được nhận

A

Job notice = job posting
Conference videos =

C

(D)

Câu chủ đề thường của
bài báo thường nằm ở
câu 1,2 .
What is suggested
about Mr. Dvorak?
161.

He is in charge of
the Architectural
Preservation
Society.
(B) His business is
based in Ostrava.
(C) His work on the
project began ten
years ago.
(D) He made a financial
donation to Old City
Museum.
(A)

Thierry.
(D) She will attend the
annual convention.
164.

According to the email, what is NOT

164. Theo e - mail,

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

available on the Web
site?

những gì là không có
sẵn trên trang web?
( A) Bài tuyển dụng
(A) Job postings
( B ) Các video hội
(B) Conference videos
nghị
(C) A directory of
( C ) Sách hướng dẫn
accounting firms
của các công ty kế toán
(D) A list of educational
( D ) Một danh sách về
opportunities
các cơ hội học tập

video of past conference
pres
Education opportunies =
an index of courses Giáo
dục= khóa học
 Không có C

Not thì đọc câu trả lời, tra
lên bài và loại trừ từng đáp
án có trong bài
165.

According to the
policy, why has JMO
Transport been
selected as the delivery
?

It charges low fees.
(B) It ships to locations
overseas.
(C) It delivers products with
care.
D. It offers delivery on
Sunday
(A)

Theo trật tự bài, đọc từ câu
đầu tiên, thấy từ deliver ->
đáp án
166.What is true about
Express delivery?
A. It requires the customer's
signature.
B. It ensures the order is
received by 5:00 p.m.
C. It costs more than Next
Day shipping.
D. It takes up to four
business days

165. Theo chính sách, tại sao
công ty vận tải JMO được
lựa chọn là người giao hàng?
( A) Công ty tính lệ phí thấp
.
( B ) Công ty vận chuyển
hàng hóa đến các địa điểm ở
nước ngoài)
( C ) Công ty vận chuyển các
sản phẩm một cách cẩn thận
D. Công ty cung cấp việc
giao hàng vào ngày chủ nhật

provides special handling C
for fragile and bulk items
to ensure that orders are
delivered in perfect
condition
cung cấp việc vận chuyển
đặc biệt cho những sản
phẩm lớn và dễ vỡ để
đảm bảo đơn hàng được
chuyển đi trong tình trạng
tốt nhất

Within two to four
166.Điều gì là đúng về
business days
chuyển phát nhanh Express? Trong vòng 2 đến 4 ngày
A. Công ty đòi hỏi chữ ký
của khách hàng. ( Yêu cầu
chữ ký của khách hàng)
B. Công ty đảm bảo các đơn
hàng được nhận trc 17:00
C. Chi phí vận chuyển của
công ty đắt hơn hãng vận

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

D


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

167. According to the
policy, why might a
delivery be late?
A) An account number was
not provided
(B) The order contains
especially large items.
(C) An item needs special
packaging.
(D) There is an error in the
recipient’s address.

chuyển Next Day
D. Thời gian vận chuyển
mất đến 4 ngày
Theo như chính sách, tại sao Incorrect in Shipping
việc vận chuyện lại bị
address
muộn?
Sai địa chỉ giao hàng
A. Số tài khoản chưa được
cung cấp
B.Đơn hàng có sản phẩm rất
lớn
C. Sản phẩm cần đóng gói
đặc biệt
D. Có một lỗi sai trong địa
chỉ của người nhận

D

delivery be late?
What is Ms. Wang’s
role in the conference?
168.

She will give an
introductory talk.
(B) She will cater the
luncheon.
{C) She will lead a
training seminar.
(D) She will announce
the presenters.
(A)

168. Vai trò của cô Wang
Opening address
trong hội nghị là gì ?
Bài thuyết trình mở màn
( A) Cô ấy sẽ có bài nói
giới thiệu.
( B ) Cô sẽ phục vụ các bữa
ăn trưa.
{ C ) Cô sẽ hướng dẫn buổi
chuyên đề về đào tạo.
( D ) Cô sẽ giới thiệu các
diễn giả.

What is the topic of
Mr. Kreuzer's talk?
169.

(D)

169. Chủ đề bài nói chuyện
của ông Kreuzer là gì ?
(A) Improvements In
(A ) Những tiến bộ trong
pharmaceutical
công nghệ dược phẩm
technology
( B ) Những thay đổi trong
(B) Changes in
marketing regulations các quy định tiếp thị
( C Thuốc cho người trẻ tuổi
(C) Medicine for young
D ) Các hướng dẫn cho các
people
kỹ thuật viên phòng thí
Guidelines for

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

Medications for children
and adolescents
Thuốc cho trẻ con và
thanh thiếu niên

A


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

laboratory technicians
170. When is the
presentation that
concerns cosmetics?
{A) At 10:00 A.M.
(B) At 11:00 A.M.
(C) At 2:00 P.M,
(D) At 3:45 P.M.
171.

Makeup and personal
D
170. Bài thuyết trình về mỹ care products = cosmetics
phẩm diễn ra lúc nào ? { A) : Mỹ phẩm
Tại 10:00
( hàng cuối cùng )
( B ) Lúc 11:00
( C ) Vào 2:00 giờ chiều ( D
) Lúc 03:45
171. Điều gì KHÔNG có
trong cuộc hội nghị?
( A) Hội thảo sẽ bao gồm
một cuộc thảo luận về
những thách thức trong
phân phối sản phẩm
( B ) Hội thảo sẽ giải quyết
các vấn đề quốc tế.
( C ) Hội thảo sẽ được tổ
chức lần đầu tiên ở Durban
.
D . Hội thảo sẽ diễn ra
trong ba ngày

Park guests
(B) Job applicants
(C) Parking area
attendants
(D) Local tour guides

29th annual conference in C
Durban Hội nghị hàng
năm lần thứ 29 tại
Durban
Nói là mở lần thứ 29,
không nói đến lần đầu
tiên hay không -> C
Loại trừ :
A. A risk analysis of
changing global
distribution networks in
the pharmaceutical
Loại trừ B. The
development of
international standards
Loại trừ D. 1-3 April (
đề bài)
You, your passengers and D
172. Thông tin này, cụ thể
your vehicle enter....hành
hướng đến ai ?
khách và phương tiện vào
( A) Khách đến công viên
..
( B ) Ứng cử viên xin việc At the park’s entrance
( C ) Người hướng dẫn đỗ xe Lối vào công viên
( D ) Hướng dẫn viên địa
 Khách đến công
phương
viên

How much does a

Thẻ hàng tháng giá bao tiền Daily, weekly, monthly,

What is NOT
indicated
about the
conference?
It will include a
discussion about
distribution
challenges.
(B) It will address
international issues.
(C) it will be held for
the first time in
Durban.
D. it will take place
over three days
(A)

For whom is the
information probably
intended?
172.

(A)

173.

nghiệm

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

C


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

monthly pass cost?
(A)
(B)
(C)
(D)

$10
$25
$40
$60

What is stated about
the ANRA card?
(A) It is available for a
discounted price
online.
(B) it is valid for only
one vehicle.
(C) it may be used for
more than one year.
(D)
It can be used to
charge expenses at the park.
174.

175.

(A)
(B)
(C)
(D)

$10
$25
$40
$60

174. Những gì được nói về
thẻ ANRA ?
( A) Thẻ có sẵn cho một
mức giảm giá trực tuyến .
( B ) Thẻ chỉ được sử dụng
cho một loại phương tiện.
( C )Thẻ có thể được sử
dụng trong hơn một năm.
( D ) Thẻ có thể được sử
dụng để tính chi phí tại
công viên

What are ANRA card
holders advised to do
175. Chủ thẻ ANRA nên
after entering the park? làm gì sau khi vào công viên
?
(A) Receive a stamp on
( A) Nhận một con tem trên
their card
thẻ của mình
(B) Keep their card on
( B ) Giữ thẻ bên trong xe
view inside their cars
của họ
(C) Obtain a proof of
purchase for their card ( C ) Có được một bằng
chứng về việc mua thẻ của
(D) Submit their card to
the information center mình
( D ) Gửi thẻ của mình đến
trung tâm thông tin

Why was the article
written?
(A) To describe a
business opportunity
(B) To profile an editor
176.

?

annual .... $10, $25, $40,
$60 respectively : lần lượt
 Cái thứ ba là $40

it cannot be used with
B
another vehicle.
Một thẻ không được sử
dụng kèm với phương
tiện khác-> mỗi thẻ chỉ có
giá chỉ cho một chiếc xe

The proof of purchase of B
an ANRA card is not
sufficient.... enter the
park.
Bằng chứng mua thẻ k đủ
để được phép vào công
viên
Make sure your card is in
the area of your car
Chắc chắn thẻ của bạn ở
trong xe

Now access the paper on D
176. Bài báo được viết ra để the Web ... launched ...
làm gì ?
Bây giờ bạn có thể xem
( A) Để mô tả một cơ hội
báo chí trên Web ..... web
kinh doanh
đã được tung ra->

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

in chief
(C) To celebrate a
company’s fifth
anniversary
(D) To publicize a new
service

When did the Web site
launch?
A. On June 3
177.

B. On June 4
C. On July 26

( B ) lên dữ liệu về một tổng
biên tập
( C ) Để chào mừng kỷ niệm
thứ năm của một công ty
( D ) Quảng bá một dịch vụ
mới

Launch = publicize :
quảng bá
Xem báo trên mạng ->
một dịch vụ mới

June 4.....launched
177. Trang web được ra mắt .yesterday
khi nào?
4 tháng 6 .... đưa ra, công
A. Vào ngày 03 tháng 6
bố ngày hôm qua -> 3/6
B. Ngày 4 tháng Sáu
C. Trên 26 tháng 7
D. Ngày 27/7

A

D. On July 27
178.

What is indicated
about the regular print
edition of the Gazette?
It is printed every
day of the week.
(B) It contains color
photographs.
(C) It covers national
events.
(D) it is distributed
internationally.
(A)

178. Điều gì nói về các ấn
bản thong thường của báo
Gazette ?
( A) Báo được in mỗi ngày
trong tuần.
( B ) Báo có các bức ảnh
màu sắc
( C ) Báo bao gồm các sự
kiện quốc gia.
( D ) Báo được phân phối
trên quốc tế

Email writer directly
179. Theo bài báo , người
Email cho nhà báo trực
đọc có thể sử dụng các trang tiếp
web như thế nào ?
(A) to place an avertisement ( A) Để đặt một quảng Cáo
( B ) Để tham gia danh sách
(B) To join a mailing list
gửi thư
{ C ) Để liên hệ với phóng
{C) To contact reporters
viên, nhà báo
(D) To e-mail articles
( D ) Để e -mail bài viết
179.

According to the
article, how can
readers use the Web
site?

Report on national
business news
Báo cáo tin tức kinh
doanh quốc gia

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

C

C


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

180 The word “granting” in
paragraph 5, line 9, is
closest in meaning to
transferring
(B) permitting
C. acknowledging
D. naming
(A)

Cho phép, cấp cho
180 Từ " cho phép “tại
khoản 5 , dòng 9 , là gần
nhất trong ý nghĩa cho
( A) chuyển
B. cho phép
(C) hiểu
(D) đặt tên

Điều gì được nói về bà Witt To : Translation Staff .
và ông Shah ?
Bristol Office
( A) Cả hai đều nói tiếng
Nhân viên biên dịch
Pháp và Tiếng Hin-ddi .
(A) They both speak
( B ) Họ là một phần của
French and Hindi.
đội ngũ nhân viên dịch
(B) They are part of the
thuật .
translation staff.
( C ) Họ chuyển đến văn
(C) They transferred to
phòng Swindon .
the Swindon office.
( D ) Họ được thuê bởi
(D) They were hired by
Denise Charles
Denise Charles.

181. What is suggested
about Ms, Witt and Mr.
Shah?

182. What is indicated
about Simflow Language
Ltd.?
it is recruiting
additional translators.
(B) It pays its
translators per project.
(C) It sells translation
software.
D.It provides recordings in
different languages
(A)

183 When will staff
members receive their
tentative assignments?

B

B

Russian, Portugesses,
D
182. Điều gì nói về công ty Korean, Farsi
TNHH Ngôn ngữ Simflow ? ->Cung cấp ở nhiều thứ
( A) Đó là việc tuyển dụng tiếng khác nhau.
thêm nhân viên biên dịch.
( B ) Công ty trả tiền dịch
theo dự án
( C ) Công ty bán phần mềm
dịch thuật .
D. Công ty cung cấp các bản
ghi âm bằng các ngôn ngữ
khác nhau
Date : April 16
B
183 Khi nào nhân viên sẽ
Provision assignments for
được nhận vào thử việc ?
each project will be

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.
(A)
(B)
(C)
(D)

On April 16
On April 17
On April 21
On April 29

( A) : 16/4
( B ) Ngày 17 tháng Tư
( C ) : 21 /4
( D ) Ngày 29 tháng 4

emailed to you tomorrow
Các công việc cho mỗi dự
án sẽ được gửi tới bạn
ngày mai -> 17/4

184 What is the language of
the project on which Ms.
184. Bà Nolan muốn sử
Nolan would like to work? dụng ngôn ngữ nào trong dự
án?
(A) Russian
A) Nga
(B) Portuguese
( B ) Bồ Đào Nha
(C) Korean
( C ) của Hàn Quốc
(D) Farsi
( D ) Farsi

I used to work at
Framtom Clothes, my
experience would allow
me ....
Frampton clothes ->
Russian ( Nga)
Nhìn vào phần bảng

A

185. Điều gì nhắc đến cô
Nolan ?
(A)Trong quá khứ, cô đã
làm việc cho 1 khách hàng
của công ty ngôn ngữ
Simflow) – Simflow là
công ty hiện tại
( B ) Cô hiện đang làm 2 dự
án
( C ) Cô sẽ được làm việc
trực tiếp với ông Newman
trong một nhiệm vụ chung
( D ) Cô rời khỏi nơi làm
việc của mình lúc 2 giờ
chiều

She used to work in the
marketing department at
Framton Clothes
USED To : đã từng
 Đã làm việc ở
Frampton Clothes

A

185 What is mentioned
about Ms. Nolan?
(A) She was employed
by a client of
Simflow Language
Ltd. in the past.
(B) She is
currently
working on
two projects.
(c) She will be working
directly with Mr. Newman
on a joint assignment
(d) She leaves her
workplace at 2 p.m

186 What is indicated about 186. Điều gì được chỉ định
the Verdi Mountain Inn?
về Verdi Mountain Inn?
(A) Công ty có không gian
(A)
It has space for
phù hợp cho các cuộc họp.
meetings.
(B) Công ty giảm giá đối với
(B)
It offers discounts to nhưng người tham dự buổi
conference attendees.
họp
(C)
It requires
(C) Công ty yêu cầu đặt chỗ
Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

A number of gathering
A
rooms for personal or
business events of any
scale
Vô số phòng họp cá nhân,
sự kiện bất cứ kích cỡ


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

reservations a year in
advance.
(D) It charges guests for
use of the business
center.

trước 1 năm
(D) Công ty tính tiền của
khách khi sử dụng trung tâm
thương mại

187 .Đặc điểm nào không
được quảng cáo về Verdi
Mountain Inn?
(A) Phong cảnh đẹp
(A) Scenic views
(B) Các phòng khách rất
(B) Extra-large guest
rộng
rooms
(C) Một khu vực ăn uống
(C) A dining area
(D) Trang thiết bị tập thể
(D) An exercise facility
dục

187 What is NOT an
advertised feature of the
Verdi Mountain Inn?

Loại trừ đáp án sau:
Breathtaking/ beautiful
views : cảnh đẹp
oversize room = extra
large guest rooms
Restaurant = a dining
area : khu vực ăn uống,
nhà hàng
D

D

188. Why did Ms. Singh
write the e-mail?
(A) To request a report
(B) To register for a
conference
(C) To complain about
her room
(D) To dispute a charge

188. Tại sao bà Singh viết email?
(A) Yêu cầu báo cáo
(B) Để đăng ký cho một
cuộc họp
(C) Khiếu nại về phòng
mình
(D) Tranh cãi về một khoản
phí

I might have been
overcharged
Bị tính quá tiền
Miscellaneous fees:
khoản phí khác, phí linh
tinh khác
I do not know what the
miscellaneous fees are
for.

D

189. Where did Ms. Singh
most likely stay?
(A) In an Executive
Suite
(B) In a Verdi
Mountain Suite
(C) In a Courtyard
Suite
(D) In an Economy
Suite

189. Bà Singh có thể ở đâu ? $100/night -> courtyard
A. Trong căn hộ dành cho
views
nhân viên ủy ban
B. Trong căn hộ tại Verdi
Mountain
C. Trong căn hộ có sân nhỏ
D. Trong căn hộ economy

C

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

190. What is suggested
about Ms. Singh?
(A) She requested room
service.
(B) She is a conference
organizer.
(C) She did not pay her
hotel bill.
(D) She is not a
frequent stay member

190.Những điều gì gợi nhớ
đến bà Signh?
(A) Cô yêu cầu dịch vụ
phòng.
(B) Cô là một nhà tổ chức
hội nghị.
(C) Cô không trả tiền hóa
đơn khách sạn.
(D) Cô không phải là một
thành viên thường xuyên
nghỉ tại khách sạn

191. According to the
information, how is the
JIGD celebrating its
twentieth anniversary?

191 .Theo thông tin đưa ra, At a substantial discount : A
lễ kỉ niệm lần thứ 20 của
giảm giá đáng kể
JIGD được tổ chức như thế
nào ?)
(A) Bằng hạ giá
(B) Bằng cách giới thiệu một
sản phẩm mới
(C) Bằng cách mở một trụ sở
mới
(D) Bằng cách cung cấp
chứng khoán ra công chúng

By lowering prices
(B) By introducing a
new product
(C) By opening a new
headquarters
(D) By offering its
stock to the public
(A)

192 What is indicated about
the JIGD?
(A) It focuses on
corporate design.
(B) It is primarily
purchased by libraries.
(C) It releases a new
issue every month.
(D) It was founded in
Dunedin.

192 Điều gì nói về JIGD ?
a) Nó tập trung vào thiết kế
của công ty.
(B) Nó chủ yếu được mua
bởi các thư viện.
(C) tung ra một ấn phẩm
mới mỗi tháng.
(D) Nó được thành lập ở
Dunedin.

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

I stay for the first time: ở
lần đầu.-> not a frequent
stay member

Monthly publication
Tung ra các ấn phẩm
hàng tháng

D

C


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

193. What is true about
the back issues?
A. They are offered in
different formats
B. They can be purchased
only by credit card
C. They are available in
limited quantities
D. They can be ordered by
phones

193.Điều gì đúng về ấn
phẩm sau ?
A. chúng được làm theo
nhiều hình thức
B. chúng chỉ được mua bằng
thẻ tín dụng
C. Chúng có sẵn với số
lượng hạn chế
D. Chúng được đặt hàng qua
điện thoại

194 .How many electronic
issues does Mr. Jeong
order?

194.Ông Jeong đặt bao nhiêu 72 and 40 -> 2 tờ báo số
ấn phẩm điện tử ?
72 va 40.
(A) Một
(B) Hai
(C) Bốn mươi
(D) Tám mươi

(A)
(B)
(C)
(D)

One
Two
Forty
Eighty

195 What will be sent to
Mr. Jeong along with his
order?
A newsletter
(B) A photograph
c. A survey
(A)

d. an invoice
196 What is NOT
mentioned as part of
the Crennon Day
Festival?
(A)
(B)
(C)

Crafts
Rides
Food samples

In color, white or black,
A
as electronic file,
Bản màu, bản trắng đen,
hoặc bản điện tử.
in any format and
receive a free 280 x 508
mm colour print of a
JIGD cover photograph.
Mua bất cứ hình thức nào

B

195. Cái gì sẽ được gửi cùng
với đơn hàng của ông Jeong
?
A. Báo
B. Ảnh
C, khảo sát
D. hóa đơn

[ ] Check (enclosed) [ X D
] Credit card (details on
back) [ ] Send me an
invoice

196. KHÔNG được đề cập
như là một phần của lễ hội
ngày Crennon?
(A) Thủ công mỹ nghệ
(B) lái xe
(C) đồ ăn
(D) biểu diễn múa

Tastes popular dishes ->
nếm những món ăn nổi
tiếng -> food samples
Try your hand at jewelry
making with Bhatt’s
Beads. Enjoy live music
from the Lily Pad Trio
and Mitch Casey.
Children can ride a
miniature train, a
carousel, or a real tractor

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

D


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

from Dale Hill Farms.
Thử làm trang sức bằng
tay -> craft
Lái tầu nhỏ

Dance
performances
(D)

197. What is true about the
race participants?
(A) They must pay an
entry fee.
(B) They must register
by June 4.
(C) They must live in
Crennon,
(D) They must meet at
Racers’ Pavilion.

197. Điều gì đúng về những
người tham gia cuộc đua?
(A) Họ phải trả một lệ phí
nhập cảnh.
(B) Họ phải đăng ký trước
ngày 04 tháng sáu.
(C) Họ phải sống trong
Canon,
(D) Họ phải gặp nhau tại
Pavilion Racers '.

The €5 registration fee
A
required of all entrants
Người tham gia đều được
yêu cầu phí đăng kí là €5

198. What was the start time
of Ms. Nam’s race?
(A) 9:30 A.M.
(B) 11:00 A.M.
(C) 12:30 P.M.
(D) 2:00 P.M.

thời gian bắt đầu cuộc đua
của bà Nam là gì?
(A) 09:30
(B) 11:00
(C) 12:30
(D) 02:00

Ms. Nam defeated 73
B
competitors in a race that
spanned eight kilometers,
starting on Hopkins Street
(bài 2)

199. What is suggested
about Ms. Nam?
{A) Her siblings are
professional runners.
(B) Her friends had
predicted that she
would win.
(C) She has attended
several Crennon
Day Festivals.
(D)
She received a

199. Điều gì nói về cô
Nam?
(A) Anh chị em của cô là
vận động viên chuyên
nghiệp.
(B) Bạn bè của cô ấy đã dự
đoán rằng cô ấy sẽ giành
chiến thắng.
(C) Cô đã tham dự một số lễ
hội Crennon
(D) Cô đã nhận được một
giải thưởng khi chiến thắng.

8km -11A. M ( nhìn bảng
với bài 1 )

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

Reilly recognized Ms.
Nam for her double D
achievement.
Công nhận cô Nam chiến
thắng 2 lần. -> đã nhận
giải 1 lần.


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

prize upon winning.
200.Why did Mayor Reilly
recognize Ms. Nam?
(A) She won multiple
races in one day.
(B) She won the race
on her first try.
(C) She was the only
amateur to compete in the
race.
(D) She had the most wins
in the festival’s history.

200.Tại sao Thị trưởng
Reilly nhận ra cô Nam?
(A) Cô đã giành chiến thắng
rất nhiều cuộc đua trong 1
ngày.
(B).Cô giành chiến thắng
trong lần cố gắng đầu tiên
(C) Cô là người nghiệp dư
duy nhất cạnh tranh trong
cuộc đua.
(D) Cô đã giành được nhiều
chiến thắng nhất trong lịch
sử lễ hội.

the only person to win on B
a first attempt.
Người duy nhất chiến
thằng vào lần cố gắng đầu
tiên.

TEST 2
Câu hỏi và trả lời/mẹo

Giải nghĩa

Giải thích

153. What discount is
offered on the cost of
renting a car?
(A) 10 percent
(B) 15 percent
(C) 20 percent
(D) 25 percent
154. How much would
a seventy-year-old
person pay for the
package that includes
a firework display?
(A) $80
(B) $100
(C) $120
(D) $140

chi phí thuê một
chiếc xe hơi được
giảm giá nào?
(A) 10 phần trăm
(B) 15 phần trăm
(C) 20 phần trăm
(D) 25 phần trăm
1 người bảy mươi
tuổi sẽ phải trả tiền
cho gói du lịch bao
gồm một màn trình
diễn pháo hoa là bao
nhiêu ?
(A) $ 80
(B) $ 100
(C) $ 120
(D) 140 $

Rent a car= 15% discount
on rental car
Thuê xe giảm 15%

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

Adult + ...$120
Người lớn tuổi trở lên sau
65 tuổi

Đáp
án
B

C


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

155. What is the
purpose of the letter?
(A) To give driving
directions to a job
interview
(B) To announce a
job opening
(C) To provide
details about a job
(D) To recommend
someone for a job
156. Who supervises
the technology
department?
(A) Kayia Jackson
(B) Steve Warrick
(C) Greg Kimoto
(D) Carla Chan

Mục đích của lá thư
là gì?
(A) Hướng dẫn cách
lái xe đi đến buổi
phỏng vấn xin việc
(B) Thông báo bắt
đầu công việc
(C) Để cung cấp chi
tiết về một công việc
(D) Để giới thiệu ai
đó cho một công việc
Ai là giám sát các bộ
phận kỹ thuật
(A) Kayia Jackson
(B) Steve Warrick
(C) Greg Kimoto
(D) Carla Chan

Confirm your employment
Xác nhận tuyển dụng
Responsibilities : Nhiệm vụ
Salary : Lương
Details of a job
Chi tiết công việc

C

Steve Warrick, the head of
technology department
Quản lý phòng kĩ thuật

B

157. What is the
purpose of the meeting
on
October 20?
(A) To improve
employees’ computer
skills
(B) To introduce
new employees to the
management team
(C) To give
employees feedback
on their performance
(D) To inform new
employees of their job
benefits

Mục đích của cuộc
họp ngày 20 tháng
10 là gì?
(A) Để cải thiện kỹ
năng máy tính của
nhân viên
(B) Để giới thiệu
nhân viên mới đến
đội ngũ quản lý
(C)Đưa cho nhân
viên những phản hồi
về hiệu quả công việc
của họ
(D) Để thông báo cho
nhân viên mới về lợi
ích công việc của họ

Details will be provided ....
in an orientation meeting.
Đoạn thứ hai nói đến salary
( lương), sick leave( ngày
nghỉ), vacation ( kì nghỉ đc
chi trả)-> job benefits (
quyền lợi )
Chi tiết sẽ được cung cấp
trong buổi họp định hướng

D

158. What can be
inferred about Jean?
(A) She was

Điều gì có thể được
Felt Disappointed that your
suy ra về Jean?
work responsibilities were
(A) Cô ấy không cảm not what you expected

D

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

unhappy in her job.
(B) She asked for a
promotion.
(C) She started a
new business.
(D) She lent money
to Thomas.
159. What is NOT
cited as part of Jean’s
work?
(A) Organizing
conferences
(B) Processing
business loans
(C) Corresponding
with clients
(D) Maintaining a
Web site

160. What does
Thomas say about
Jean?
(A) She is a skillful
writer.
(B) She is a diligent
worker.
(C) She is an
excellent teacher.
(D) She is an
experienced
supervisor.
161. What does
Thomas offer to do for
Jean?
(A) Raise her salary

thấy vui vẻ trong
công việc.
(B) Cô ấy yêu cầu
thăng chức.
(C) Cô bắt đầu một
doanh nghiệp mới.
(D)Cô ấy vay tiền
Thomas)
Điều gì không được
trích dẫn như một
phần công việc của
Jean ?
(A) Tổ chức hội nghị
(B) Tiến hành việc
vay vốn kinh doanh
(C) Tương tác với
khách hàng
(D) Duy trì một trang
web

Thomas nói điều gì
về Jeans ?
(A) Cô là một nhà
văn tài giỏi.
(B) Cô là một người
lao động cần cù.
(C) Cô là một giáo
viên xuất sắc.
(D) Cô là một người
giám sát có kinh
nghiệm.
Thomas đề nghị làm
gì cho Jean?
(A) Nâng lương
(B) Giảm giờ làm

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

Thất vọng vì nhiệm vụ k
như mong muốn

Organize confererence : tổ
B
chức hội thảo
Updated the websites =
maintain the websites : duy
trì cập nhập website
Corresponding wwith
clients : answer scores of
inquiries : Giao tiếp với
khách hàng : trả lời vô số
các câu hỏi từ khác hàng
Processing business loans (
không đề cập đến cho vay
vốn kinh doanh), chỉ đề cập
việc trả lời câu hỏi liên quan
đến vay vốn
Productive : làm việc năng B
suất
conscientious assistant : trợ
lý làm việc cẩn thận, kĩ
lưỡng.

Call me for a
recommendation : gọi cho
tôi nếu cần thư giới thiệu

D


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

(B) Reduce her
hours
(C) Decrease her
workload
(D) Recommend her
for a job
162. What information
must the subscriber
provide to receive
promotional offers?
(A) A name
(B) An address
(C) A telephone
number
(D) An e-mail address

việc
(C) Giảm khối lượng
công việc của mình
(D) Giới thiệu cho cô
ấy một công việc
khác
Những thông tin thuê
bao phải cung cấp để
nhận được khuyến
mại?
(A) tên
(B) địa chỉ
(C) số điện thoại
(D) địa chỉ e-mail

163. What information
is included on this
card?
(A) The company’s
mailing address
(B) The amount of
time before delivery
begins
(C) The names of
partner companies
(D) The cost of a
multiple-year
subscription
164. According to the
advertisement, what is
provided for free at
the hotel?
(A) A meal
(B) A theater ticket
(C) Transportation
to the city center
(D) The first night’s
lodging

Những thông tin
được bao gồm trên
thẻ này?
(A) địa chỉ gửi thư
của công ty
(B) Khoảng thời gian
trước khi bắt đầu giao
hàng
(C) Các tên của các
công ty đối tác
(D) Chi phí của một
thuê bao dài hạn
trong nhiều năm
Theo quảng cáo,
những gì được cung
cấp miễn phí tại
khách sạn?
(A) Một bữa ăn
(B) Một vé nhà hát
(C) Giao thông vào
trung tâm thành phố
(D) Đêm đầu tiên tại
nhà trọ

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

Would you like to receive
D
FREE offers and
promotions from our partner
companies via email. ?
Quà khuyến mãi

4-6 weeks for delivery of
the first issue = delivery
begins.
First issue = begin

B

Complementary = free
Complementary breakfast =
free meal

A


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

165. What is NOT
mentioned about the
hotel?
(A) Ciean rooms
(B) Friendly staff
(C) Reasonable
rates
(D) Convenient
location
166. What does
Andrew Huff suggest
about the book?
(A) It is not as good
as Olympic Dreams.
(B) It does not
cover previous
centuries in detail.
(C) It is a wellwritten work.
(D) It is currently
available online.
167. What is NOT
mentioned as being
included in the book?
(A) Names of
reference sources
(B) A listing of
historical dates
(C) A thorough
opening section
(D) A schedule of
local sporting events
168. For what group
is the book
particularly
recommended?
(A) Community
libraries

Điều gì là không đề
cập về khách sạn?
(A) phòng sạch
(B) nhân viên thân
thiện
giá cả hợp lý (C)
(D) Vị trí thuận tiện

Sparkling clean room
Friendly service = friendly
staff
Staff was courteous and
warm : lịch sự và thân thiện
Excellent location =
convenient location : vị trí
tốt ; thuận tiện

C

Andrew Huff nói gì
Attained another perfect
về cuốn sách?
score in...
(A) Nó không tốt như Đạt điểm hoàn hảo khác về
Olympic Dreams.
(B) Nó không bao
gồm thông tin của
các thế kỷ trước một
cách chi tiết (C) Đó
là một tác phẩm được
viết rất hay
(D) Nó hiện đang có
sẵn trực tuyến.
Bibliography = names of
Điều gì không được
reference sources
đưa ra trong sách ?
Listing of historical dates =
(A) Tên nguồn tài
the time line of dates and
liệu tham khảo
events
(B) Một danh sách
A thorough opening
các ngày lịch sử
sections = comprehensive
(C) Phần mở đầu đầy introduction
đủ
(D) Một lịch trình
của sự kiện thể thao
trong nước
Cuốn sách được giới Make this a reference work
thiệu cụ thể đến
that should be purchased by
nhóm nào ?
all public libraries.
A. Các thư viện cộng Nên được mua bởi thư viện
đồng
công cộng
B. Sinh viên đại học Communities = public

C

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

D

A


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

(B) University
students
(C) Sports centers
(D) Sports players
169. What kind of
business Is Amarin,
Ltd.?
(A) A marketing
firm
(B) A trading
company
(C) A research
institute
(D) A publishing
company
170. What is stated in
the letter about
Amarin, Ltd.?
(A) it was started
six years ago.
(B) It plans to
expand its operations
to other countries.
(C) It will be hiring
several marketing
researchers.
(D) It has been
successful because of
its marketing
strategies.
171. What did the
writer want to
emphasize about his
background?
(A) His degree in
marketing
(B) His overseas
travel experience
(C) His familiarity

C. Trung tâm thể
thao
D. Người chơi thể
thao
Công ty THHH
Amarin là thuộc loại
hình kinh doanh nào?
(A) công ty tiếp thị
(B) Một công ty
thương mại
(C) Một viện nghiên
cứu
(D) Một công ty xuất
bản

Considered the premier
publisher of travel and
tourism books
Publisher : nhà, công ty
xuất bản

D

Những gì được ghi
It was founded six years ago A
trong lá thư về
= started 6 years ago
Amarin TNHH?
Found : (v) sáng lập
(A) nó đã được bắt
đầu cách đây sáu
năm.
(B) có kế hoạch mở
rộng hoạt động sang
các nước khác.
(C) sẽ thuê nhiều nhà
nghiên cứu tiếp thị.
(D) Nó đã thành công
bởi vì các chiến lược
tiếp thị của mình.
Người viết muốn
nhấn mạnh điều gì về
nền tảng kiến thức
của mình ?
(A) Trình độ của ông
trong marketing
(B) Kinh nghiệm du
lịch ở nước ngoài của
ông

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

Emphasize that I attended
seminar .......software
package
Nhấn mạnh là tôi đã tham
dự khóa học hội thảo về
phần mềm

C


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

with a software
program
(D) His
presentations at
professional
172. What does the
letter indicate is a sign
that Amarin, Ltd., is
doing very well?
(A) Its large number
of employees
(B) Its international
reputation
(C) Its use of up-todate computer
technology
(D) Its high ranking
on a list of successful
businesses

(C) Sự quen thuộc
với một chương trình
phần mềm
(D) Bài thuyết trình
chuyên nghiệp
Những gì trong lá thư
cho thấy CAmarin,
Ltd, đang hoạt động
rất tốt ?
(A) Số lượng nhân
viên nhiều
(B) uy tín quốc tế của

(C) Việc sử dụng
công nghệ máy tính
hiện đại
(D) xếp hạng cao
trong một danh sách
các doanh nghiệp
thành công
173. What institution Tổ chức nào đang
is being discussed?
được nhắc đến?
(A) A school
(AT) Một trường học
(B) A bookstore
(B) Một cửa hàng
(C) A library
sách
(D) A housing
(C) Một thư viện
complex
(D) Một tổ hợp nhà ở
174. Who
Ai góp tiền cho tổ
contributed money to chức này?
this institution?
(A) Nancy Johnson
(A) Nancy Johnson (B) Les Elder
(B) Les Elder
(C) Robert Erwin
(C) Robert Erwin
(D) Max Johnson
(D) Max Johnson
175. According to
Theo biên bản, những
the minutes, what
gì đã làm xét
remark did
Bà Sprague thực
Ms. Sprague make?
hiện?
(A) The
(A) Hiệu suất của các
Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

as one of Thailand’s ten
most successful businesses
được coi là một trong 10
doanh nghiệp thành công
nhất Thái Lan

D

Meeting of the Milton
Public Library Trustees
Cuộc họp gặp của các nhà
ủy viên quản trị thư viện
công cộng Milton

C

a donation of $2,300.00
made by Robert Erwin
tiền ủng hộ

C

Noted = make remark : chú D
ý, nhấn mạnh
During nonbusiness hours =
not officially open
Ngoài giờ hành chính


Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen)
Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598.

performance of the
cleaning crew is poor.
(B) The cost of
electricity is very
high.
(C) The December
meeting should be
rescheduled.
(D) The doors of the
library should be
locked during
nonbusiness hours.
176. Which model is
best if cost is a
concern?
(A) Calypso
(B) Baroque
(C) Mystic
(D) Trend
177. What is
suggested about
changing the lighting
in a home or office?
(A) It is usually
expensive.
(B) It is an easy
way to modernize a
room.
(C) It will increase
the resale value of the
home or office.
(D) It should be
done only after
consulting a designer.
178. Why are the
lighting models
mentioned in the
brochure?

phi hành đoàn còn
thấp
(B) Các chi phí điện
là rất cao.
(C) Các cuộc họp
tháng mười hai nên
được dời lại.
(D) Các cửa ra vào
của thư viện nên nên
được khóa ngoài giờ
làm việc

Ms. Sprague noted that the
library building should be
kept locked when | it is not
officially open to the public

Mô hình nào là tốt
nhất nếu như xét đến
vấn đề chi phí ?
(A) Calypso
(B) Baroque
(C) Mystic
(D) Trend
Những gì được gợi ý
về việc thay đổi ánh
sáng trong nhà hoặc
văn phòng?
(A) Nó thường là tốn
kém.
(B) Đây là một cách
dễ dàng để hiện đại
hóa một căn phòng.
(C) Nó sẽ làm tăng
giá trị bán lại của các
nhà hoặc văn phòng.
(D) nên được thực
hiện chỉ sau khi tham
khảo ý kiến nhà thiết
kế.
Tại sao các mô hình
ánh sáng đã đề cập
trong các tài liệu?
(A) Chúng được bán

Calypso is the most
economical : tiết kiệm tiền
nhất

A

An easy way to update
anyroom
Update= modernize : làm
hiện đại , cập nhật phong
cách mới cho phòng

B

Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen)

HERE IS A LIST OF OUR D
BEST SELLING MODELS
Bán chạy nhất -> phổ biến


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×