Tải bản đầy đủ

Dịch song ngữ est 1000 LC

DỊCH SONG NGỮ NGHE HIỂU

ETS TOEIC 1000
PART 1-2
BIÊN SOẠN: MS. THANH TOEIC – FB: Thanh Kim Huynh
MS. HUONG TOEIC - HuongNguyen (Helen)

Tháng 8/2016

TODAY’S EFFORT – TOMORROW’S SUCCESS


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

ETS 1000 LC
Test 1
(W-Am) Good morning.41I have a reservation
at this hotel - my name's Clara Dawson.

Chào buổi sáng .Tôi có đặt phòng tại khách sạn


(M-Au) Hello, Ms. Dawson, and welcome to

này- tên tôi là Clara .

the San
Sebastian Inn. Unfortunately, your room won't

(M-Au) Xin chào, bà Dawson, và chào mừng

be available until noon, but 43 I'd be happy to

đến SanSebastian Inn. Thật không may, căn

keep your luggage behind the counter until

phòng của bạn sẽ chưa thể có cho đến giữa

then. (W-Am) Oh, that's fine. I just flew in

trưa, nhưng 43 Tôi rất vui lòng để giữ hành lý

from New York, and I'd like to get a late

của bạn phía sau quầy cho đến khi đó.

breakfast. Do you have any recommendations
for restaurants in the area?
(M-Au) 43 Here's a city restaurant guide breakfast places are listed at the beginning.

(W-Am) Oh, thật là tốt. Tôi vừa bay từ New
York, và tôi muốn để có được một bữa ăn sáng
muộn. Bạn có bất cứ gợi ý nào cho các nhà
hàng trong khu vực k?(M-Au) 43 Đây là
hướng dẫn nhà hàng trong thành phố - những
nhà hàng có bữa sáng được liệt kê ở đầu danh
sách

Questions 44 through 46 refer to the following
conversation.

(M-Cn) Nancy, tôi nghe nói rằng bạn đang
44

(M-Cn) Nancy, I heard that you're

chuyển đến văn phòng của chúng ta ở Hồng

transferring to our office in Hong Kong. What

Kông. bạn sẽ làm gì ở đó?

will you be doing there?
(W-Br) Oh, it'll be the same thing I've been

(W-Br) Oh, như mọi việc mà tôi thường làm ở

doing here.

đây.

The company's ready to start marketing our


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

new speech recognition software in Asia - and
45

since my team's had a lot of success selling

Công ty đã sẵn sàng để bắt đầu tiếp thị phần

the product here, they've asked me to move to

mềm nhận dạng giọng nói mới của chúng tôi

Hong Kong to head up the sales efforts there.

trong khu vực châu Á - và 45 kể từ khi đội

(M-Cn) That sounds like a great opportunity.

bóng của tôi đã có rất nhiều thành công bán sản

You know, my cousin works in Hong Kong for

phẩm ở đây, họ đã muốn tôi di chuyển đến

a big retailer.

46

I'll give you her e-mail address

Hồng Kông để dẫn đầu việc bán hàng ở đó.

in case you want to contact her. I'm sure she'd

(M-Cn) Có vẻ là một cơ hội lớn. Bạn biết đấy,


be happy to help you find an apartment there.

chị họ của tôi làm việc tại Hồng Kông cho một
nhà bán lẻ lớn. 46 Tôi sẽ cung cấp cho bạn địa
chỉ e-mail của cô ấy trong trường hợp bạn
muốn liên lạc với cô ấy . Tôi chắc rằng cô sẻ
rất vui để giúp bạn tìm thấy một căn hộ ở đó.

Questions 47 through 49 refer to the following
conversation.
(M-Au) Ms. Patel? This is Eric from facilities.

(M-Au) Bà Patel? Đây là Eric từ các cơ sở.

We’re replacing the carpeting on the second

Chúng tôi sẽ thay thế thảm trên tầng hai, và 47

floor, and 47 we'd like to replace the carpet in

chúng tôi muốn thay thảm trong văn phòng của

your office on Friday.

bạn vào thứ Sáu.

(W-Am) That's not a problem.48 But I need a

(W-Am) Không vấn đề gì. 48 Nhưng tôi cần

computer that day so I can access my files on

một máy tính ngày đó để tôi có thể truy cập các

the server. Will that be possible?

tập tin của tôi trên máy chủ. Liệu có thể không

(M-Au) Well, Room 203 has a computer you

?

could
probably use.49 I'll get in touch with technical

(M-Au) Vâng, Phòng 203 có một máy tính bạn

support to make sure you'll have access to your

có thể sử dụng.49 tôi sẽ liên lạc với hỗ trợ kỹ

files there.

thuật để đảm bảo bạn sẽ có quyền truy cập vào
các tập tin của bạn ở đó.

Questions 50 through 52 refer to the following

(W-Am) Xin chào, 50 Tôi đang lập kế hoạch

conversation.

để đặt hàng cắm hoa cho một bữa tiệc trao giải


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

(W-Am) Hello,50 I'm planning to order flower

vào tháng tới. Một đồng nghiệp giới thiệu cửa

arrangements for an awards banquet next

hàng của bạn. (M-Cn) Có, chúng tôi chuyên

month. A colleague recommended your shop.

trang trí cho các sự kiện của công ty. Bạn có

(M-Cn) Yes, we specialize in centerpieces for

biết loại hoa bạn đang tìm kiếm?

corporate events. Do you know what type of

(W-Am) 51Tôi có một ảnh của một trong

flowers you're looking for?

những thỏa thuận từ bữa tiệc năm ngoái tôi có

(W-Am) 51I have a picture of one of the

thể e-mail cho bạn. Nếu bạn có thể làm một cái

arrangements from last year's banquet that I

gì đó tương tự, thì sẽ thật tuyệt. Tôi đặt hàng

can e-mail to you. If you could make

trước bao lâu

something similar, that'd be great. How far in

(M-Cn) 52 Bạn sẽ phải nộp đơn đặt hàng của

advance should I place the order?

bạn hai tuần trước sự kiện. Bằng cách đó

(M-Cn) 52 You'll have to submit your order two chúng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi có
weeks before the event. That way we can be

những bông hoa bạn yêu cầu

sure that we have the flowers you request in
stock.

Questions 53 through 55 refer to the following

(W-Br) Daniel, tôi biết bạn thích nấu ăn nhiều

conversation.

như thế nào . 53 Bạn đã nghe rằng các đầu bếp

(W-Br) Daniel, I know how much you love to

từ các chương trình Spontaneous trên truyền

cook. 53Did you hear that the chef from the

hình sẽ giảng dạy một lớp học tại các học viện

Spontaneous Gourmet show on TV will be

ẩm thực mùa hè này?

teaching a class at the culinary institute this

(M-Au) Thực sự? 54Steven Okada? Tôi đã là

summer?

một fan hâm mộ của chương trình của ông

(M-Au) Really? 54Steven Okada? I've been a

trong nhiều năm qua! Tôi đã học được làm thế

fan of his show for years! I learned how to

nào để làm cho một số món ăn yêu thích của

make some of my favorite dishes from

tôi từ khi xem anh ấy nấu.

watching him cook.

(W-Br) Vâng, 55 nếu bạn quan tâm đến các lớp

(W-Br) Well, 55if you're interested in the class,

học, bạn nên đăng ký ngay lập tức - chỉ có một

you should sign up right away - there are only

vài chỗ có sẵn cho mọi người

a few spots available to the general public.


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

Questions 56 through 58 refer to the following

(M-Cn) Hi, 56 Tôi đến từ các bộ phận sửa chữa

conversation.

máy. Tôi nhận được điện thoại về một vấn đề

(M-Cn) Hi, 56 I'm from the machine-repair

với một trong các máy may.

department. I got a call about a problem with

(W-Br) Có - máy tại các trạm trên đó ngừng

one of the sewing machines.

làm việc – bàn đạp bị hỏng.57 Bạn có biết nó

(W-Br) Yes - the machine at the station over

sẽ mất bao lâu để khắc phục điều đó?

there stopped working - the foot pedal broke.57

(M-Cn) 58 Hãy để tôi kiểm tra các vật tư trong

Do you know how long it'll take to fix that?

kho - nếu chúng ta có bộ phận đó đúng, nó sẽ

(M-Cn) 58 Let me check the supplies in the

không mất nhiều thời gian. Nhưng nếu tôi phải

storeroom - if we have the right part, it won't

đặt hàng , nó có thể là một vài ngày.

take long. But if I have to order a part, it could
be a couple of days.

Questions 59 through 61 refer to the following

(M-Au) Không phải là tin tức đáng ngạc nhiên

conversation.

về ngân sách? 59 Chúng tôi thực sự có tiền còn

(M-Au) Wasn't that surprising news about the

lại trong năm nay.

budget? 59 We actually have money left over

(W-Am) Có, nhưng nếu chúng ta không tiêu

this year.

tiền, chúng ta mất nó. 60 Đó là lý do tại sao cô

(W-Am) Yes, but if we don't spend the money,

Hàn đã yêu cầu tất cả mọi người đưa ra một số

we lose it. 60 That's why Ms. Han has asked

ý tưởng cho các dự án đặc biệt - những thứ có

everyone to come up with some ideas for

thể được thực hiện trước khi kết thúc năm.

special projects - things that can be done before (M-Au) Nhưng các dự án cần thời gian để lên
the end of the year.

kế hoạch và chỉ có một tháng nữa. 61 Nếu

(M-Au) But projects take time to plan and

chúng tôi chỉ cần mua thiết bị hội nghị quay

there's only a month left. 61 What if we just buy phimu mới để thay thế? Nó sẽ thực sự hữu ích
new videoconferencing equipment instead? It

cho tất cả những cuộc gọi hội nghị với các

would be really useful for all those conference

đồng nghiệp trong văn phòng chi nhánh.

calls with colleagues in branch offices.

Questions 62 through 64 refer to the following

(M-Au) Chào buổi tối, tôi gọi điện thoại từ văn

conversation.

phòng Mountain View Hội đồng thành phố. 62.


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

(M-Au) Good evening, I'm calling from the

Chúng tôi khảo sát cư dân địa phương để lấy ý

Mountain View City Council office. 62We're

kiến của họ về những đề nghị gần đây để mở

surveying local residents to get their opinions

rộng quốc lộ 1. Bạn có sẵn sàng để trả lời một

about the recent proposal to expand highway 1.

số câu hỏi?

Would you be willing to answer a few

(W-Br) Tôi xin lỗi, tôi vừa đi ra ngoài.

questions?

63Nhưng Tôi đã đọc các bài viết trong tờ báo -

(W-Br) I'm sorry, I'm just leaving to go out.

những tin về tất cả các kế hoạch để cải thiện

63

But I've been reading the articles in the

đường giao thông địa phương của chúng tôi, và

newspaper - the ones about all the plans to

tôi đã rất muốn trả lời bài khảo sát. bạn có thể

improve our local roads, and I'd very much like gọi lại vào lúc khác?
to respond to the survey. Could you call back

(M-Au) 64nó sẽ được thuận tiện hơn nếu bạn

at another time?

có thể tham gia khảo sát trực tuyến. Tất cả

(M-Au) 64If it would be more convenient, you

những gì bạn phải làm là đi đến trang web của

can take the survey online. All you have to do

hội đồng thành phố và nhấn vào nút nói rằng

is go to the city council's Web site and click on

"khảo sát Đường bộ." Nó sẽ chỉ đưa bạn

the button that says "Roadway survey." It'll

khoảng năm phút để điền vào các mẫu đơn.

only take you about five minutes to fill out the
form.

Questions 65 through 67 refer to the following
conversation.

(W-Br) Xin chào, đây là Gina Masterson, giám

(W-Br) Hello, this is Gina Masterson, the

đốc của Nhà hát Churchill. 65 Tôi muốn thử

director of the Churchill Theater. 65I loved your giọng của bạn và muốn cung cấp cho bạn một
audition and would like to offer you a role in

vai trong vở kịch sắp tới, Town and Country

our upcoming play, Town and Country.

của chúng tôi. Diễn tập bắt đầu vào thứ Tư.

Rehearsals begin next Wednesday.

(M-Cn) Thật tuyệt, nhưng tôi đã không nhận ra

(M-Cn) That's great, but I didn't realize

buổi diễn tập sẽ được bắt đầu từ rất sớm. 66

rehearsals would be starting so soon. 66I'm

Tôi đã thực hiện trong một sản xuất sân khấu,

already performing in another theater

vì vậy tôi sẽ không có cho đến cuối tuần tới.

production, so I won't be available until the end (W-Br) Vâng, chúng tôi có thể làm việc mà
of next week.

không có bạn trong vài ngày đầu tiên, nhưng


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

(W-Br) Well, we can work without you for the

tôi không cần số đo của bạn để tôi có thể cung

first few days, but I do need your

cấp cho họ để thiết kế trang phục của chúng

measurements so I can give them to our

tôi. Điều này thường xảy ra vào ngày đầu tiên

costume designer. That usually happens on the

của buổi diễn tập.

first day of rehearsals.

(M-Cn) Đó không phải là một vấn đề.67 tôi có

(M-Cn) That's not a problem.67I can stop by

thể dừng lại bởi trước đó trong ngày và gặp gỡ

earlier in the day and meet with the costume

với các nhà thiết kế trang phục sau đó.

designer then.

Questions 68 through 70 refer to the following

(M-Cn) Tiến sĩ Adams, đây là Justin McBride

conversation.

từ Quỹ nghiên cứu y tế. Tôi vui mừng cho bạn

(M-Cn) Dr. Adams, this is Justin McBride

68 bài viết của bạn về những lợi ích của một

from the Foundation for Health Research. I'm

chế độ ăn uống ít chất béo đã được chấp nhận

pleased to tell you 68that your article about the

cho tạp chí của chúng tôi.

benefits of a low-fat diet has been accepted for

(W-Am) Đó là một tin tuyệt vời. 69 Tôi thực

our journal.

sự chỉ cần trình bày nghiên cứu của mình tại

(W-Am) That's wonderful news.

69

I actually

một hội nghị chuyên đề và nó đã được đón

just presented my research at a symposium and

nhận. Khi bài báo sẽ được công bố?

it was well received. When will the article be

(M-Cn) Vâng, 70 chúng tôi đã thực hiện một

published?

số đề xuất chỉnh sửa, nên sửa đổi sẽ phải được

(M-Cn) Well, 70 we've made some editorial

thực hiện đầu tiên. Một khi bạn đã làm điều đó,

suggestions, so revisions will have to be made

chúng ta có thể cho bạn biết chính xác ngày bài

first. Once you've done that, we can let you

viết sẽ xuất hiện trên tạp chí.

know the exact date the article will appear in
the journal.
Questions 71 through 73 refer to the following

(W-Br) Xin chào, tôi là Diana Gorman gọi về

telephone message

quảng cáo mà bạn đặt trong báo Cliffdale cho

(W-Br) Hello, this is Diana Gorman calling

một chiếc xe đạp cũ. 71 Tôi đang tìm kiếm một

about the advertisement that you placed in the

chiếc xe đạp cho lúc này, và một trong những

Cliffdale newspaper for a used bicycle. 71 I've

bạn mô tả trong quảng cáo của bạn dường như


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

been looking for a bike for a while now, and

hoàn hảo. Tôi có một số câu hỏi về nó, , 72 xin

the one you described in your ad seems perfect. vui lòng gọi cho tôi trở lại tại 555-0116. 73 Tôi
I have some questions about it, though,72 so

sẽ đi nghỉ vào thứ Sáu và sẽ không trở lại trong

please call me back at 555-0116. 73 I'm going

hai tuần, vì vậy nếu bạn có thể gọi cho tôi

on holiday on Friday and won't be back for two trước khi đó, tôi thực sự biết ơn. Cảm ơn!
weeks, so if you could call me before then, I'd
really appreciate it. Thanks!

Questions 74 through 76 refer to the following

(M-Au) 74 Chú ý, tất cả nhân viên trên các dây

announcement.

chuyền lắp ráp động cơ. 75 Các nhóm bảo trì

(M-Au) 74Attention, all employees on the

đã tìm thấy dầu rò rỉ dưới một băng tải, vì vậy

engine assembly line. 75The maintenance team

chúng tôi sẽ phải đóng cửa sản xuất cho đến

has found oil leaking under a conveyor belt, so

khi chỗ rò rỉ được sửa. Chúng tôi không mong

we'll have to shut down production until the

đợi việc sửa chữa mất nhiều thời gian, vì vậy ...

leak can be fixed. We don't expect the repairs

kể từ khi nghỉ ăn trưa của bạn bắt đầu trong

to take long, so ... since your lunch break starts

khoảng 15 phút, chúng tôi cho phép thời gian

in about 15 minutes, we're just going to extend

ăn trưa của ban bình thường từ nửa giờ kéo dài

lunchtime today from the usual half hour to 45

tới 45 phút. 76 hưởng thụ thêm thời gian đó, và

minutes. 76Enjoy the extra time, and we'll see

chúng tôi sẽ thấy bạn trở lại tại các máy trạm

you back at your workstations at one o'clock.

của bạn lúc 01:00.

Questions 77 through 79 refer to the following

(W-Am) Hello.77 tôi đang gọi từ các phòng

telephone message.

khám y tế Pine Hill về cuộc hẹn với bác sĩ

(W-Am) Hello.77 I'm calling from the Pine Hill

Smith vào ngày thứ tư lúc mười giờ.78 Tôi

Medical Clinic about your appointment with

muốn nhắc nhở bạn rằng văn phòng chúng tôi

Dr. Smith on August fourth at ten A M.78I want đã di dời. Chúng tôi hiện trong tòa nhà chuyên
to remind you that our office has recently

y khoa mới ở góc của Cooper Avenue Street.79

relocated. We re now in the new medical

Bạn vui lòng gọi cho chúng tôi trở lại 555-

professional building at the corner of Cooper

0145 để xác nhận rằng bạn sẽ giữ cuộc hẹn của

Avenue and Main Street.79 Will you please call

bạn? Cảm ơn bạn.

us back at 555-0145 to confirm that you'll keep


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

your appointment? Thank you.

Questions 80 through 82 refer to the following
advertisement.

(M-Cn) 80 Tìm kiếm món ăn tươi và sáng tạo?

(M-Cn) 80Looking for fresh and inventive

Hãy đến với Adrian! Nằm trên tầng cao nhất

cooking?

của tòa nhà Metford, 81 Adrian cung cấp điểm

Come to Adrian's! Located on the top floor of

ngoạn mục của toàn bộ thành phố. Cùng với

the Metford Building,81 Adrian's offers

tầm nhìn tuyệt đẹp, 80 chúng tôi tính năng

breathtaking views of the entire city. Along

nhiều món ăn Ý bạn sẽ không tìm thấy bất cứ

with the stunning view,80 we feature many

nơi nào khác. Hay nhất trong tất cả tất cả,

authentic Italian dishes you won't find

những món khai vị được chuẩn bị cẩn thận với

anywhere else. Best of all, our carefully

giả cả vô cung phải chăng. Trong thực tế, trong

prepared entrees are surprisingly affordable. In

năm năm liên tiếp, 82chúng tôi được vào danh

fact, for five years in a row, 82we've been on

sách của The Daily Times "Nhà hàng Bargain

The Daily Times' list of "Best Bargain

tốt nhất." Vì vậy, đến nay Adrian cho một trải

Restaurants." So come to Adrian's today for an

nghiệm ẩm thực khó quên.

unforgettable dining experience.

Questions 83 through 85 refer to the following

Xin chào, Thư này là dành cho George Woo tại

telephone message.

Riverdale xuất bản. Đây là Helen Sanders.83

(W-Br) Hello, this message is for George Woo

Chúng tôi gặp nhau hồi tháng trước tại Hội

at Riverdale Publishing. This is Helen

nghị văn học Tây Nam, và tôi đã nói với bạn

Sanders.83 We met last month at the Southwest

về một cuốn sách tôi đã viết - Travels của đất.

Literary Conference, and I told you about a

Tôi đã 84 vừa hoàn thành dự thảo đầu tiên, và

book I was writing — Travels by Land. I’ve 84

tôi sẽ đi trước và e-mail cho bạn một bản sao,

just completed the first draft, and I'm going to

như bạn đề nghị. 85 Tôi rất vui mừng về khả

go ahead and e-mail you a copy, as you

năng làm việc với các bạn kể từ khi bạn đã

suggested. 85 I'm very excited about the

chỉnh sửa rất nhiều sách của các nhà văn du

possibility of working with you since you've

lịch khác mà tôi ngưỡng mộ. Tôi hy vọng bạn

edited so many books by other travel writers

tìm thấy những bản thảo đầy hứa hẹn, và tôi

that I admire. I hope you find the manuscript

mong muốn được nghe từ bạn


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

promising, and I look forward to hearing from
you

Questions 86 through 88 refer to the following

(W-Am) Bạn đang nghe KLX, trạm âm nhạc

radio broadcast.

dân gian yêu thích của bạn. Tiếp theo, 86 bạn

(W-Am) You're listening to KLX, your

sẽ nghe thấy một cuộc phỏng vấn độc quyền

favorite folk music station. Next up, 86you'll

với nhạc sĩ và ca sĩ Robert Vega. Tôi đặc biệt

hear an exclusive interview with songwriter

hài lòng khi có Robert trên chương trình như

and singer Robert Vega. I'm particularly

87 chúng tôi là bạn bè kể từ khi chúng tôi gặp

pleased to have Robert on the show as 87we've

nhau trong một lớp học âm nhạc tại Đại học

been friends ever since we met in a music class

Coast. Robert sẽ nói về album mới của mình,

at Coast University. Robert will be talking

Tổng Vega, được thu âm trực tiếp tại Liên

about his new album, Total Vega, which was

hoan willingboro nổi tiếng. Khi chúng tôi trở

recorded live at the famous Willingboro

lại từ giờ nghỉ, 88 chúng tôi sẽ cho bạn biết

Festival. When we come back from the break,

làm thế nào bạn có thể giành chiến thắng một

88

cặp vé cho buổi hòa nhạc sắp tới của mình tại

we'll let you know how you can win a pair of

tickets to his upcoming concert at Midland

Midland Arena - vì vậy, chơ.

Arena — so, stay tuned.

Questions 89 through 91 refer t< the following

(M-Cn) 90 Tôi muốn nhắc nhở bạn nói với

excerpt from a meeting

khách hàng quen về một dịch vụ mới, chúng

(M-Cn) 90 I want to remind you to tell patrons

tôi đang cung cấp trên trang web của thư viện.

about a new service we're offering on the

89 khách hàng quen bây giờ có thể truy cập

library's Web site. 89Patrons can now access

vào Danh mục của thư viện và các tài khoản

the library's catalog and their accounts online,

trực tuyến của họ, vì vậy họ có thể đặt tiêu đề

so they can put titles on hold, search other

giữ, tìm các thư viện khác cho một khoản vay

libraries for an interlibrary loan, and review

mượn liên thư viện, và Thanh toán xem xét -

checkouts — all from their home computers. 91

tất cả từ máy tính gia đình của họ. 91 Chúng

We've had magnets made that have our Web

tôi đã có nam châm thực hiện mà đã trang Web

site printed on them. Please offer them to

của chúng tôi in trên đó. Hãy cung cấp cho họ

people as they check out at the circulation

để mọi người khi họ kiểm tra tại bàn lưu thông.


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

desk.

Questions 92 through 94 refer to the following
announcement.

(W-Br) Chú ý,người mua sắm ở Trends Thái

(W-Br) Attention, Pacific Trends shoppers.

Bình Dương. Chúng tôi muốn mời bạn đến

We'd like to invite you to visit our newly

thăm mới khu vực tầng 3 mới được trang

remodeled third floor display area.93 After

hoàng .93 Sau nhiều tháng đổi mới, chúng tôi

several months of renovations, we've

đã chuyển toàn bộ tầng thành, 92 không gian

transformed the entire floor into a bright,92

mở để giới thiệu bộ sưu tập lớn về đồ nội thất

open space to showcase our large selection of

phòng khách. Các không gian khác đã cho

living room furniture. The additional space has

phép chúng tôi trưng bày thêm nhiều bố trí

allowed us to display even more creative room

phòng sáng tạo và ý tưởng thiết kế. Bây giờ

layouts and design ideas. We also now offer

chúng ta cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết

complimentary in-store design consultation

kế trong cửa hàng miễn phí. 94 Nói chuyện với

services. 94Speak with a member of our

một thành viên của đội ngũ nhân viên thiết kế

talented design staff today to find the perfect

tài năng của chúng tôi ngày hôm nay để tìm ra

fabric for your sofa or choose the best lighting

vải hoàn hảo cho ghế sofa của bạn hoặc chọn

and accessories to decorate your room. So be

ánh sáng tốt nhất và các phụ kiện để trang trí

sure to come and take a look!

phòng của bạn. Vì vậy, hãy chắc chắn để đến
và hãy xem xét!

Questions 95 through 97 refer to the following

Câu hỏi 95 thông qua 97 tham khảo các đoạn

excerpt from a meeting.

trích sau đây từ một cuộc họp.

(M-Au) It's time to start planning the fall travel

(M-Au) Đây là thời gian để bắt đầu lên kế

section that we publish every September. And,

hoạch cho chuyên mục mùa thu du lịch, chúng

95

tôi xuất bản hàng tháng Chín. Và, 95 năm nay,

interns write most of it. It's a good long-term

chúng tôi đã quyết định phải có các thực tập

project for them, and it will solve our biggest

viên mùa hè viết về nó. Đó là một dự án dài

problem from last summer. That was the first

hạn tốt cho họ, và nó sẽ giải quyết vấn đề lớn

time that we'd used interns to work on news

nhất của chúng tôi từ mùa hè năm ngoái. Đó là

articles for the weekday editions — which

lần đầu tiên mà chúng tôi muốn sử dụng thực

seemed like a good idea, but I'm sure you all

tập để làm việc trên các bài báo tin tức cho các

this year, we've decided to have the summer


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

remember how time-consuming it was giving

phiên bản trong tuần - đó là một ý tưởng tốt,

the interns daily feedback on their articles.

nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn nhớ là

And, unfortunately, 96some of us missed

đã rất mất thời gian khi bình luận về bài báo

important deadlines for our own pieces. So,

của họ và không may mắn là một số bạn đã lỡ

this summer, everyone will have mentoring

hạn nộp.. Vì vậy, mùa hè này, mọi người sẽ có

assignments just once a week, rather than

cố vấn chỉ một lần một tuần, chứ không phải là

daily. 97Please take a look at your calendars

hàng ngày. 97 Xin hãy nhìn vào lịch của bạn

and then e-mail me the days when you're free

và sau đó e-mail cho tôi những ngày khi bạn

to mentor someone.

rảnh để cố vấn một người nào đó.

Questions 98 through 100 refer to the

Câu hỏi 98 đến 100 đề cập đến cuộc nói

following talk.

chuyện sau.

(M-Cn) Welcome to Sunlight House. My name

(M-Cn) Chào mừng bạn đến Sunlight House.

is Stephen, and I'll be leading you on this

Tên tôi là Stephen, và tôi sẽ dẫn bạn đi tour

afternoon's tour. 98Despite its name, Sunlight

của chiều nay. 98 Mặc dù tên của nó, Sunlight

House was designed by Edgar Thompson not

House được thiết kế bởi Edgar Thompson

as a residential home but as the office for his

không phải là một nhà dân cư nhưng như là

architectural business. It was here that he

văn phòng cho doanh nghiệp kiến trúc của

worked on many of the industrial buildings that mình. Nó đã ở đây rằng ông đã làm việc trên
he's so well-known for today. You'll see when

rất nhiều các tòa nhà công nghiệp mà anh ấy

you enter the building that it's simply one large

rất nổi tiếng cho ngày hôm nay. Bạn sẽ thấy

room with cleverly designed modular work

khi bạn vào các tòa nhà mà nó chỉ đơn giản là

spaces for Thompson and each of his

một căn phòng lớn với không gian làm việc

associates. 99That type of floor plan is quite

mô-đun được thiết kế khéo léo cho Thompson

common today, but it was revolutionary for

và mỗi cộng sự của ông. 99 Đó là loại sàn khá

Thompson's time. As we walk around, feel free

phổ biến hiện nay, nhưng nó đã được cách

to take photographs, but please 100 do not

mạng hóa vào thời Thompson. Trong khi

handle or lean against anything, as many of the

chúng ta đi xung quanh để chụp ảnh, nhưng

items on display have become fragile with age.

đừng cầm hoặc tựa vào bất cứ cái gì, rất nhiều
đồ ở đây dễ vỡ.


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

Test 2
Questions 41 through 43 refer to the following

(W-Br) Chào buổi tối. 41 Tôi thấy rằng nhà

conversation.

hàng của bạn khá bận rộn bây giờ - bạn có bất

(W-Br) Good evening. 41 I see that your

kỳ bàn ăn có sẵn k?

restaurant's pretty busy right now - do you

(M-Cn) Chúng tôi đang bận rộn, nhưng chúng

have any available tables?

tôi có một số bàn trống, vì vậy bạn sẽ không

(M-Cn) We are busy, but we do have some free phải chờ đợi.
tables, so you won't have to wait.

(W-Br) Tuyêt. Có một điều - Tôi đang vội . 42

(W-Br) Marvelous. There is one thing though -

Tôi có vé để xem một vở kịch trong một giờ tại

I'm in

nhà hát bên cạnh. Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ kịp

a bit of a hurry. 42I have tickets to see a play in

thời gian?

an hour at the theater next door. Do you think

(M-Cn) Chúng tôi cũng đang phục vụ các thực

that I'll be done in time?

khách người sẽ xem trình diễn bên cạnh. 43

(M-Cn) Our servers are used to having diners

Tôi sẽ cho người bồi bàn biết rằng bạn đang rất

who are going to shows next door. 43 I'll let

vội

your waiter know that you're in a rush.

Questions 44 through 46 refer to the following

Câu hỏi 44 đến 46 tham khảo các cuộc nói

conversation.

chuyện sau.

(M-Au) Hi, I've been working in one of the

(M-Au) Hi, tôi đã được làm việc trong một

library's study rooms this afternoon. I left to

phòng nghiên cứu của thư viện chiều nay. Tôi

find a book, and when I came back, the door

còn lại để tìm thấy một cuốn sách, và khi tôi

was locked. 44 My laptop is still inside, so

trở lại, cánh cửa đã bị khóa. 44 máy tính xách

could you please unlock the room for me?

tay của tôi vẫn còn bên trong, vì vậy bạn có thể

(W-Am) Oh, 45 the doors lock automatically

xin mở khóa phòng cho tôi?

when you close them. What was the room
number?

(W-Am) Oh, 45 cửa khóa tự động khi bạn

(M-Au) I forget the number, but it's the room

đóng chúng. số phòng là gì?

immediately to the left of the elevator.

(M-Au) tôi quên số, nhưng đó là phòng ngay


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

(W-Am) OK, that's room 315. We keep a set of bên trái của thang máy.
keys here at the desk. Let me find the one for
315.

46

I'll open that door for you, so you can

get your computer.

(W-Am) OK, đó là phòng 315. Chúng tôi giữ
một bộ chìa khóa ở đây tại bàn làm việc. Hãy
để tôi tìm thấy một cho 315. 46 Tôi sẽ mở cửa
cho bạn, để bạn có thể nhận được máy tính của
bạn

Questions 47 through 49 refer to the following

Câu hỏi 47 đến 49 tham khảo các cuộc nói

conversation.

chuyện sau.

(M-Au) Excuse me, 47I have a ticket for the

(M-Au) Xin lỗi, 47 Tôi có một vé cho chuyến

five o'clock train to Baltimore. But I just got

tàu 5:00 đến Baltimore. Nhưng tôi vừa ra khỏi

out of work, and since it's only 3:30 I was

công việc, và vì nó chỉ 3:30 Tôi đã hy vọng tôi

hoping I could get on an earlier train. Is that

có thể nhận được trên một chuyến tàu trước đó.

possible?

Điều đó có thể không?

(W-Br) Yes, 48there's an express train that

(W-Br) Có, 48 có một chuyến tàu nhanh mà rời

leaves at four o'clock, but it costs $45 more.

khỏi lúc 04:00, nhưng chi phí 45 $ hơn. Bạn có

Would you like to change your ticket?

muốn thay đổi vé của bạn?

(M-Au) That's more than I wanted to pay —

(M-Au) Đó là nhiều hơn tôi muốn trả tiền - 49

49

Tôi sẽ đợi cho đến khi năm giờ. Tôi có một số

I'll just wait until five. I have some work I

can finish up in the meantime.

công việc tôi có thể kết thúc trong khi chờ đợi.

Questions 50 through 52 refer to the following

Câu hỏi 50 đến 52 tham khảo các cuộc nói

conversation.

chuyện sau.

(W-Am) Peter, could you tell me what you

(W-Am) Peter, bạn có thể cho tôi biết những gì

covered during this morning's staff meeting?

bạn đã nói trong suốt cuộc họp nhân viên sáng

I'm sorry I couldn't make it - 50I had a meeting

nay? Tôi xin lỗi tôi không thể đến – 50 Tôi đã

with a client at the same time.

có một cuộc họp với một khách hàng cùng một

(M-Au) No problem. 51 The most important

lúc.

item on the agenda was the new project-

(M-Au) Không có vấn đề. 51 Các hạng mục

management software. I'm going to set up a

quan trọng nhất trong chương trình nghị sự là

separate training session for each department.

phần mềm quản lý dự án mới. Tôi sẽ thiết lập

(W-Am) Oh, really? When are you doing the

một buổi tập riêng cho từng bộ phận.


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

training for the marketing staff? I want to make (W-Am) Oh, thực sự? Khi bạn đang làm việc
sure I'm there.

đào tạo cho các nhân viên tiếp thị? Tôi muốn

(M-Au) On Monday afternoon. But before that, chắc chắn rằng tôi có.
52

I'll be sending attendees a brochure that

(M-Au) Vào chiều thứ hai. Nhưng trước đó, 52

describes the new software. I'd like everyone to Tôi sẽ gửi người tham dự một tài liệu mô tả
take a few minutes to read the information

các phần mềm mới. Tôi muốn tất cả mọi người

before the training session.

có một vài phút để đọc các thông tin trước khi
buổi tập.

Questions 53 through 55 refer to the following

Câu hỏi 53 - 55 đề cập đến chuyện sau đây.

conversation.

(M-Cn) Hi, 53 Tôi thấy trên truyền hình

(M-Cn) Hi, 53I saw on a television commercial

thương mại mà cửa hàng nghệ thuật của bạn

that your art-supply store offers classes. What

cung cấp các lớp học. Bạn có những loại khóa

kinds of courses do you have?

học nào?

(W-Am) Right now we're offering a variety of

(W-Am) Ngay bây giờ chúng tôi đang cung

classes in drawing, painting, and sculpture.

cấp một loạt các lớp trong bản vẽ, hội họa và

Would any of those interest you?

điêu khắc. Có lớp nào làm bạn quan tâm không

(M-Cn) |'d like to try sculpture. 54 But I've

?

never studied any type of art before, so I'd be

(M-Cn) | 'muốn thử điêu khắc. 54 Nhưng tôi

looking for an introductory-level class.

chưa bao giờ học bất kỳ loại hình nghệ thuật

(W-Am) Well, our Sculpting for Beginners

này nào trước đây, vì vậy tôi muốn được tìm

class is starting tomorrow evening at seven

kiếm một lớp học ban đầu

o'clock. If you'd like,

(W-Am) Vâng, lớp điêu khắc Sculpting của

I can tell you what supplies you'll need. 55 It's a

chúng tôi cho người mới bắt đầu được bắt đầu

good idea to buy everything in advance so you

từ tối mai tại 07:00. Nếu bạn muốn,

have it for the first class.

Tôi có thể cho bạn biết những gì vật dụng bạn
sẽ cần. 55 Đó là một ý tưởng tốt để mua tất cả
mọi thứ trước, bạn sẽ có nó cho các lớp học
đầu tiên.

Questions 56 through 58 refer to the following

Câu hỏi 56 - 58 đề cập đến chuyện sau đây.

conversation.

(M-Au) Bạn có biết lý do tại sao ngày hôm nay

(M-Au) Do you know why it's so noisy today?

ồn ào vậy k ? 56 Tôi đã cố gắng chuẩn bị một


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988
56

I've been trying to prepare a presentation for

bài thuyết trình cho cuộc họp hội đồng quản trị

this afternoon's board meeting, but I'm having

chiều nay, nhưng tôi đang gặp khó tập trung.

trouble concentrating.

(W-Br) 57 Có một đội xây dựng làm đổi mới

(W-Br) 57 There's a construction crew doing

trên tầng hai. Họ đang kết hợp hai văn phòng

renovations on the second floor. They're

trống để tạo ra một phòng nghỉ của nhân viên.

combining two empty offices to create an

Thật không may, việc xây dựng có thể sẽ diễn

employee break room. Unfortunately, the

ra trong một thời gian.

hammering will probably be going on for a

(M-Au) Vâng, thật tốt nếu có một phòng nghỉ,

while.

nhưng tôi hy vọng tôi có thể nhận được trình

(M-Au) Well, it'll be good to finally have a

bày của tôi được thực hiện đúng thời hạn. Tôi

break room, but I hope I can get my

không muốn không chuẩn bị bài nói trước của

presentation done on time. I don't want to be

ban giám đốc.

unprepared in front of the board of directors.

(W-Br) 58 tôi có thể có một cặp tai nghe mà

(W-Br) 58 If it'll help, I have a pair of

bạn có muốn mươn k . Có lẽ đó sẽ loại bỏ một

headphones that you're welcome to borrow.

số tiếng ồn.

Maybe that will eliminate some of the noise.

Questions 59 through 61 refer to the following

(W-Br) Xin chào, tôi tên là Jane Woodruff và

conversation.

tôi là một điều phối viên sự kiện cho Cơ quan

(W-Br) Hello, my name is Jane Woodruff and

Đông Tour. 59 Tôi quan tâm đến việc đưa một

I'm an event coordinator for Eastern Tour

nhóm du lịch khoảng 50 người đến nông trại

Agency. 59 I'm interested in bringing a tour

của bạn. bạn sẽ có đủ phòng để chứa một

group of about 50 people to your farm. Would

nhóm như vậy k?

you be able to accommodate a group of that

(M-Cn) Tất nhiên. Trong thực tế, cho nhóm

size?

trên 25 người, bạn có thể chọn một buổi làm

(M-Cn) Of course. In fact, 60for groups of over

việc bằng tay cho nhóm để tham gia. Chúng tôi

25 people, you can choose a hands-on

dậy cách làm pho mát, nến ngâm, hoặc nhóm

demonstration for your group to participate in.

của bạn có thể học cách để quay sợi. Chỉ cần

We offer cheese making, candle dipping, or

cho chúng tôi biết trước mà bạn muốn.

your group can learn how to spin yarn. Just let

(W-Br) tuyệt vời .61 tôi sẽ kiểm tra với các

us know in advance which you'd prefer.

nhóm tham gia các tour du lịch để tìm hiểu cái


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

(W-Br) That sounds wonderful.61 I'll check

mà họ muốn làm.

with the group taking the tour to find out which
they'd like to do.

Questions 62 through 64 refer to the following

Câu hỏi 62 đến 64 tham khảo những điều sau

conversation.

đây cuộc hội thoại.

(W-Am) Mr. Logan, 62this is Clara Jackson

(W-Am) Ông Logan, 62 tôi là Clara Jackson

calling from Moreland Insurance. We saw your gọi từ Bảo hiểm Moreland. Chúng tôi đã thấy
resume on an employment Web site and

hồ sơ của bạn trên một trang web việc làm và

wanted to speak with you about a position

muốn nói chuyện với bạn về một vị trí đó tại

that's opened up at our company. We're

công ty chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm

looking for someone with an insurance

một ai đó với một nền bảo hiểm đứng đầu bộ

background to head our customer service

phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

department.

(M-Cn) có vẻ thú vị, 63 nhưng tôi sắp có một

(M-Cn) That sounds interesting, 63 but I'm

chuyến đi kinh doanh. Tôi có thể gọi lại cho

about to leave on a business trip. Could I call

bạn một lần khi tôi đến sân bay? Tôi sẽ có một

you back once I get to the airport? I'll have

số thời gian trước khi chuyến bay của tôi, và

some time before my flight, and I'd really like

tôi thực sự muốn tìm hiểu thêm về vị trí.

to learn more about the position.

(W-Am) Tôi sẽ ở trong một hội thảo sau, vậy

(W-Am) I'll be in a seminar later, so why don't

tại sao bạn không gọi cho tôi khi bạn trở về từ

you call me when you return from your trip? In

chuyến đi của bạn? Trong khi đó, 64 tôi sẽ gửi

the meantime, 64I'm going to e-mail you more

email cho bạn biết thêm chi tiết về công việc.

details about the job. I think once you've had a

Tôi nghĩ rằng một khi bạn đã có một cơ hội để

chance to review them, you'll find that this

xem xét lại, bạn sẽ thấy rằng vị trí này là một

position is a great opportunity for someone

cơ hội lớn cho người có kinh nghiệm của bạn.

with your experience.

Questions 65 through 67 refer to the following

Câu hỏi 65 - 67 đề cập đến chuyện sau đây.

conversation.

(M-Cn) Sally, 65 Tôi vừa hoàn thành việc

(M-Cn) Sally, 65I just finished preparing the

chuẩn bị để phục vụ đồ ăn cho Công ty

catering order for the Kingsley Company.

Kingsley. Ông có thể giúp tôi đưa thức ăn vào


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

Could you help me load the food into the

xe giao hàng?

delivery van?

(W-Br) Bạn chưa nghe à ? 66 Một trong những

(W-Br) You haven't heard? 66One of the vans

xe đã hỏng sáng nay, và Julia lấy xe khác để

broke down this morning, and Julia took the

thực hiện một giao hàng cho liên hoan phim ở

other one to make a delivery to the film festival Brighton. Cô chỉ còn lại năm phút.
in Brighton. She just left five minutes ago.

(M-Cn) Đó không phải là cách đây rất lâu. 67

(M-Cn) That's not very long ago. 67 I'm going

Tôi sẽ gọi cho cô và hỏi cô ấy trở lại cho đơn

to call her and ask her to come back for this

đặt hàng này. Các thực phẩm phải có ở đó

order. The

trong một giờ nữa , vị trí của Công ty Kingsley

food has to be there in an hour, and the

trên đường đến Brighton

Kingsley Company's right on her way to
Brighton.

Questions 68 through 70 refer to the following

Câu hỏi 68 -70 đề cập đến chuyện sau đây.

conversation.

(W-Am) Xin chào, 68 tôi là Cindy Kato từ

(W-Am) Hello, 68this is Cindy Kato from

Bắc Builders. 69 tạp chí của bạn in một bài viết

Northern Builders. 69Your magazine printed an

về công ty chúng tôi trong số ra tháng Sáu, và

article about our company in the June issue,

tôi gọi điện thoại cho bạn biết có một sai lầm

and I'm calling to let you know there's a

trong nó.

mistake in it.

(M-Au) Tôi xin lỗi khi biết điều đó, bà Kato.

(M-Au) I'm sorry to hear that, Ms. Kato. We

Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để có được tất

work really hard to get all of our facts right,

cả các sự kiện của chúng tôi ngay, nhưng đôi

but occasionally, mistakes do get through.

khi, những sai lầm không được thông qua. BÀ

Could you tell me exactly what the problem is?

có thể cho tôi biết vấn đề là chính xác những

(W-Am) Yes. The article said that our firm

gì?

recently built the sports stadium in Greensville

(W-Am) Có. Bài báo cho biết rằng công ty của

- which is correct - but it was accompanied by

chúng tôi gần đây đã xây dựng sân vận động

a photograph of a different stadium.

thể thao trong Greensville - đó là đúng - nhưng

(M-Au) I apologize - I'm sure there was a mix-

nó đã được kèm theo một bức ảnh của một sân

up at layout.70 I'll find the right picture, so that

vận động khác nhau.

the magazine can publish a correction.

(M-Au) Tôi xin lỗi - Tôi chắc chắn đã có một


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

lẫn lộn -up tại ảnh.70 tôi sẽ tìm đúng ảnh , vì
vậy mà các tạp chí có thể xuất bản một sự điều
chỉnh.
Questions 71 through 73 refer to the following

(W-Br) Xin chào, và 71 cảm ơn bạn đã gọi

recorded message.

Palko Incorporated, các dịch vụ chuyển phát

(W-Br) Hello, and 71 thank you for calling

hàng đầu trong những trận mưa lớn đêm nhn

Palko Incorporated, the leading delivery

Franklin area.72 tối qua mưa to đã gây ra

service in the Franklin area.72Last night's heavy đường xá kém, vì vậy các văn phòng của
rains have caused poor road conditions, so our

chúng tôi được đóng cửa sáng nay. Chúng tôi

offices are closed this morning. We will not be

sẽ không thể vận chuyển bất kỳ gói hàng nào

able to deliver any packages at this time and

vào thời điểm này và chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ

we apologize for any inconvenience this may

sự bất tiện này có thể gây ra. Chúng tôi hy

cause. We expect to reopen at one this

vọng sẽ mở cửa lại vào một buổi chiều này, vì

afternoon, so please 73 call back then if you

vậy xin vui lòng 73 gọi trở lại sau đó nếu bạn

need to reschedule a delivery or if you have

cần phải sắp xếp lại một giao hoặc nếu bạn có

any questions.

bất kỳ câu hỏi.

Questions 74 through 76 refer to the following

Câu hỏi 74 đến 76 tham khảo tin nhắn ghi lại

recorded message.

sau.

M-Au) 74 I'm Joseph Randall, owner of the

M-Au) 74 Tôi Joseph Randall, chủ sở hữu của

area's most popular bicycle shop.75 Randall's

chiếc xe đạp nổi tiếng nhất của khu vực

has always been famous for its wide selection

shop.75 Randall đã luôn nổi tiếng với những

of bicycles, offering models for riders of all

lựa chọn rộng lớn của các xe đạp, cung cấp mô

ages. With so many options, you're sure to find

hình cho những tay đua của tất cả các lứa tuổi.

one you’ll like. And 76I'm pleased to announce

Với rất nhiều lựa chọn, chắc chắn bạn sẽ tìm

that now in addition to selling bikes, we also

thấy một trong những bạn sẽ thích. Và 76 Tôi

rent them out. The same brands we have

vui mừng thông báo rằng hiện nay ngoài việc

available for purchase are also available as

bán xe đạp, chúng tôi cũng thuê chúng ra. Các

rentals. So stop by Randall's to buy or rent

thương hiệu cùng chúng tôi có sẵn để mua

your bike today!

hàng cũng có sẵn như là cho thuê. Vì vậy,
dừng lại bởi Randall để mua hoặc thuê xe đạp


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

của bạn ngày hôm nay!
Questions 77 through 79 refer to the following

Câu hỏi 77 đến 79 tham khảo các báo cáo tin

news report.

tức sau đây.

(W-Am)77 Last week, the highly anticipated

(W-Am) 77 tuần trước, dự đoán Cabrillo Tây

Cabrillo West opened in Palmesa Square. With

mở cửa vào Palmesa Square. Với 200 phòng

200 spacious guest rooms and an ideal location

khách rộng rãi và một vị trí lý tưởng ở trung

in the city center, the Cabrillo West is sure to

tâm thành phố, các Cabrillo Tây chắc chắn sẽ

bring more visitors to the area.78 79 The city's

mang lại cho du khách nhiều hơn tới khu vực

mayor, Anton Jensen, expects the hotel to be

.78 79 thị trưởng của thành phố, Anton Jensen,

quite popular since it's within walking distance

hy vọng khách sạn là khá phổ biến vì nó nhn

of many shops and restaurants. In fact. Mayor

trong khoảng cách đi bộ của nhiều cửa hàng và

Jensen was the one who pushed the city

nhà hàng. Trong thực tế. Thị trưởng Jensen là

council to approve the building project, in the

người đã đẩy các hội đồng thành phố phê duyệt

hope that local businesses would benefit from

dự án xây dựng, với hy vọng rằng các doanh

the boost in tourism.

nghiệp địa phương sẽ được hưởng lợi từ sự gia
tăng về du lịch.

Questions 80 through 82 refer to tfie following

Câu hỏi 80 đến 82 tham khảo tfie sau thông

announcement.

báo.

(M-Cn) Attention Central Museum patrons: it

(M-Cn) Chú ý Bảo tàng Trung tâm bảo trợ:

is now 4:45 and 80the museum will be closing

bây giờ là 04:45 và 80 bảo tàng sẽ được đóng

in fifteen minutes. We hope you've enjoyed

cửa trong mười lăm phút nữa Chúng tôi hy

your visit today and that you’ll be back soon.81

vọng bạn đã rất thích chuyến thăm của bạn

Next month we're starting a new program

ngày hôm nay và bạn sẽ trở lại sớm.81 Tháng

specifically for children. Our staff has created

tới, chúng tôi đang bắt đầu một chương trình

special activities using the museum's collection

mới đặc biệt cho trẻ em. nhân viên của chúng

that help children to explore their creative

tôi đã tạo ra các hoạt động đặc biệt sử dụng bộ

abilities. Details about the program are

sưu tập của bảo tàng giúp trẻ em khám phá khả

available at the information desk. Again, we'll

năng sáng tạo của họ. Thông tin chi tiết về

be closing in fifteen minutes. As you exit,

chương trình có sẵn tại bàn thông tin. Một lần

please 82don't forget to pick up your coat and

nữa, chúng tôi sẽ đóng cửa trong mười lăm

any personal items you may have checked in

phút. Khi bạn ra, xin vui lòng 82 đừng quên lấy


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

the coatroom.

áo của bạn và bất kỳ vật dụng cá nhân bạn có
thể kiểm tra tại các Phòng treo đồ.

Questions 83 through 85 refer to the following

(M-Au) Hi, đây là Alex từ phòng bảo trì. 83Tôi

telephone message.

có cuộc gọi của bạn về việc công tắc ánh sáng

(M-Au) Hi, this is Alex from maintenance. 83I

trong văn phòng của bạn bị hỏng 84Tôi để lại

got your call about the light switch in your

một thông báo yêu cầu các thợ điện để đến và

office that isn't working. 84l've left a message

kiểm tra các vấn đề. Tôi không chắc liệu chúng

asking the electrician to come out and check

ta có thể chỉ cần thay thế công tắc, hoặc nếu

the problem. I'm not sure whether we can just

việc lắp ráp điện rộng hơn sẽ là cần thiết.

replace the switch, or if more extensive wiring

85Toi cung cấp cho bạn cập nhật trạng thái vào

work will be needed. 85I'll give you a status

ngày mai sau khi tôi đã nói chuyện với các thợ

update tomorrow after I've spoken with the

điện, nhưng nó có thể mất một vài ngày để có

electrician, but it may take a couple of days to

giải quyết mọi việc

get the problem taken care of.

Questions 86 through 88 refer to the following

(W-Am) Bạn đang nghe các sự kiện lịch Đài

radio broadcast.

phát thanh 103 hàng tuần . 86 Thứ Bảy,

(W-Am) You're listening to Radio 103's

Historical Society Hunter Thành phố sẽ tổ

weekly events calendar. 86This Saturday, the

chức tour du lịch đi bộ hàng năm các ngôi nhà

Hunter City Historical Society will hold its

lịch sử.87 du lịch năm nay sẽ có sáu nhà ở

annual walking tour of historic homes.87 This

quận vườn được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi

year's tour will feature six houses in the

tiếng, William Robillard. Các tour du lịch có

Garden District designed by the famous

hướng dẫn sẽ bắt đầu lúc mười và mất xấp xỉ

architect, William Robillard. The guided tour

bốn giờ, vì vậy hãy chắc chắn để mang giày

will start at ten and take pproximately four

thoải mái! sự kiện 88 sẽ được theo sau bởi một

hours, so be sure to wear comfortable shoes!

bài thuyết trình miễn phí tại các xã hội lịch sử

88

bởi cháu trai của ông Robillard, người sẽ thảo

The event will be followed by a free

presentation at the historical society by Mr.

luận về một cuốn sách gần đây rằng ông đã viết

Robillard's grandson, who will be discussing a

về mình

recent book that he wrote about his


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

Questions 89 through 91 refer to the following

(W-ESR) Xin chào tất cả mọi người. Trước khi

conference announcement.

chúng tôi đi ăn trưa, tôi có một bản cập nhật về

(W-ESr) Hello everyone. Before we go to

chương trình buổi chiều này. 89, 01:00 90

lunch, I have an update about this afternoon's

Ellen Miyagi sẽ trình bầy về an ninh Internet

agenda. 89, 90 Ellen Miyagi's one o'clock

đã được di chuyển để phù hợp với số lượng lớn

presentation on Internet security has been

người tham dự. Buổi nói chuyện bây giờ sẽ

moved to accommodate the large number of

diễn ra tại Grand Ballroom. Có được một mức

attendees. The talk will now take place in the

độ cao của sự quan tâm trong vấn đề an ninh

Grand Ballroom. There's been a high level of

mạng kể từ khi nó là chủ đề của nhiều báo cáo

interest in network security issues since it's

tin tức quốc gia gần đây. nói chuyện của bà

been the subject of many national news reports

Miyagi là rất kịp thời trong thị trường kinh

recently. Ms. Miyagi's talk is very timely in

doanh ngày nay, và chúng tôi hy vọng bạn sẽ

today's business market, and we hope you'll

tham dự. Chúng tôi sẽ nghỉ cho bữa ăn trưa bây

attend. We'll break for lunch now. 91 Since

giờ 91 Vì chúng ta đang ở trên một lịch trình

we're on a tight schedule, please keep an eye

chặt chẽ, xin vui lòng luu ý về thời gian, do đó

on the time so you're not late for your next

bạn không bị muộn cho phần tiếp theo

session.

Questions 92 through 94 refer to the following

(M-Cn) Hi, bà Pinto, 92 Tôi gọi từ TGM về

telephone message.

hàng bạn đặt vào tuần trước. Hàng đặt của bạn

(M-Cn) Hi, Ms. Pinto, 92I'm calling from TGM

bao gồm một chiếc áo len sọc màu xanh lá cây,

Apparel regarding the order you placed last

92 nhưng không may, chúng tôi không còn sản

week. Your order included a green striped

phẩm đó. Tôi đã hoàn trả tiền gốc cho áo len

sweater, 92but unfortunately, we no longer

lại vào thẻ tín dụng của bạn, và 94 để bồi

carry that particular item. I've refunded the

thường cho sự bất tiện này, tôi sẽ gửi cho bạn

charge for the sweater back to your credit card,

một phiếu giảm giá cho 10 $ đối với mua hàng

and 94 to compensate you for the

tiếp theo của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ

inconvenience, I will mail you a coupon for

vào xem lại trang web của chúng tôi - bạn có

$10 toward your next purchase. We hope you'll

thể quan tâm một trong những áo len khác,

take another look at our Web site - you might

chúng tôi có sẵn

be interested in one of the other sweaters we


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

carry.

Questions 95 through 97 refer to the following

Chào buổi sáng và chào mừng đến buổi hướng

talk. (W-Am) Good morning and welcome to

dẫn này cho nhân viên mới. Marilyn Carter tên

this orientation session for new employees. My

của tôi, và tôi là người đứng đầu của nhóm

name's Marilyn Carter, and I'm the head of the

nguồn nhân viên. 95chủ đề đầu tiên hôm nay là

human resources group. 95Our first topic today

quá trình tính lương của công ty - và tôi chắc

is the company's payroll process — and I'm

chắn rằng bạn đang tất cả háo hức muốn biết

sure you're all eager to know how and when

làm thế nào và khi nào bạn sẽ có tiền. Tiền

you'll be paid. Paychecks are issued weekly,

lương được ban hành hàng tuần, và 96 tôi sẽ

and 96I'm going to be handing out forms with

đưa ra các hình thức với thông tin chúng tôi sẽ

the information we'll need to get you set up in

cần để có được bạn thiết lập trong hệ thống

the payroll system. Make sure that you write

tính lương. Hãy chắc chắn rằng bạn viết rõ

clearly and that all the information is accurate

ràng và rằng tất cả các thông tin chính xác

before you give them back to me. ,97One thing

trước khi bạn đưa chúng trở lại với tôi. , 971

you should be aware of is that it takes about a

điều bạn nên biết là nó phải mất khoảng một

week to process this paperwork, so that means

tuần để xử lý giấy tờ này, do đó có nghĩa sẽ có

there'll be a delay before you receive your first

một sự chậm trễ trước khi bạn nhận được

paycheck.

lương đầu tiên của bạn.

Questions 98 through 100 refer to the

(M-Cn) Chào buổi chiều. 98 Tôi triệu tập cuộc

following excerpt from a meeting.

họp này cho toàn bộ đội ngũ kỹ thuật để thảo

(M-Cn) Good afternoon. 98I called this meeting

luận về một sản phẩm mới của công ty muốn

for the entire engineering team to discuss a

chúng ta phát triển. Theo khảo sát thị trường

new product the company wants us to develop.

gần đây, khách hàng sẽ muốn thấy một máy

According to recent market surveys, customers

ảnh kỹ thuật số dưới nước trong dòng sản

would like to see an underwater digital camera

phẩm của chúng. Vì vậy, các công ty muốn sản

in our line of products. So, the company wants

xuất một chiếc máy ảnh có thể được sử dụng

to produce a camera that can be used in water

trong nước lên đến một trăm feet sâu. Như bạn

up to a hundred feet deep. As you know, our

đã biết, khách hàng mục tiêu của chúng tôi là

target customer is your average amateur

nhiếp ảnh gia nghiệp dư trung bình của bạn có


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

photographer on a budget. 99The retail price

ngân sách hạn chế. giá bán lẻ 99 cần phải

needs to be reasonable without compromising

được hợp lý mà không ảnh hưởng chất

quality.100 I'd like for us all to break into small

lượng.100 Tôi muốn cho tất cả chúng ta để phá

groups to start brainstorming designs. Later on,

vỡ thành các nhóm nhỏ để bắt đầu động não

we'll reconvene as a team to go over our

thiết kế. Sau đó, chúng tôi sẽ triệu tập lại như

various ideas.

một nhóm để đi qua những ý tưởng khác nhau
của chúng tôi.

Test 3
Questions 41 through 43 refer to the following

(W-Am) Hi, Carlos. Bạn có biết nơi tôi có thể

conversation.

bắt xe buýt mà đi đến Sherwood Avenue? 41

(W-Am) Hi, Carlos. Do you know where I can

Tôi đang đi gặp một người bạn sống ở đó sau

catch the bus that goes to Sherwood Avenue?

khi làm việc.

41 I'm meeting a friend who lives there after

(M-Au) Ồ, chắc chắn. Đó là xe buýt số mười

work.

hai, và "bạn có thể bắt nó ngay trên từ văn

(M-Au) Oh, sure. It's the number twelve bus,

phòng, tại góc phố Elm và Hudson. Nhưng tại

and "you can catch it right across from the

sao bạn không lấy xe của bạn?

office, at the corner of Elm and Hudson. But

(W-Am) Vâng, đó là một câu chuyện dài,

why aren't you taking your car?

nhưng 43 điều hòa xe hơi

(W-Am) Well, it's a long story, but43 my car's

ngừng làm việc, vì vậy tôi đã phải mang đi sửa.

air

Nó sẽ không được sửa xong cho đến ngày mai.

conditioner stopped working, so I had to take it
in to be fixed. It won't be ready until tomorrow.

Questions 44 through 46 refer to the following

Câu hỏi 44 đến 46 tham khảo các cuộc nói

conversation.

chuyện sau.

(W-Br) 44 Hi. I'm looking for party invitations.

(W-Br) 44 Hi. Tôi đang tìm giấy mời bữa tiệc .

Do you know where I can find them?

Bạn có biết nơi tôi có thể tìm thấy chúng?

(M-Cn) They're in aisle four, next to the printer (M-Cn) Chúng ở lối dãy thứ tư , bên cạnh các
paper. We have a large selection — some of

giấy in. Chúng tôi có vô số sự lựa chọn - một


Ms Huong HLU . https://www.facebook.com/Helen04111988

them can even be printed on your computer.

số trong số chúng thậm chí có thể được in trên

(W-Br) Thanks. 45 I'm organizing an office

máy tính của bạn.

party to celebrate a coworker's retirement. I

(W-Br) Cảm ơn. 45 Tôi đang tổ chức một bữa

wanted to send out an announcement in the

tiệc để ăn mừng văn phòng hưu trí của đồng

mail rather than just e-mailing everyone.

nghiệp. Tôi muốn gửi một thông báo trong thư

(M-Cn) You might be interested in our custom

thay vì chỉ e-mail mọi người.

design service. 46 I can show you a couple of

(M-Cn) Bạn có thể quan tâm dịch vụ thiết kế

things we've done. You wouldn't have to print

của chúng tôi. 46 Tôi có thể cho bạn một mẫu

them yourself, and you'd have a wider range of

mà chúng tôi đã làm. Bạn sẽ không phải tự in

choices.

chúng, và bạn sẽ có vô số sự lựa chọn .

Questions 47 through 49 refer to the following

(M-Au) Đây là Richard Griffin từ Lincoln

conversation.

Press. 47 Tôi muốn kiểm tra thức ăn tôi đặt với

(M-Au) This is Richard Griffin from Lincoln

nhà hàng của bạn cho một bữa ăn trưa ở đây

Press. 47 I'd

vào thứ hai tới.

like to check the food order I placed with your

Tôi đặt loại bánh mì sandwich đặc biệt, đồ

restaurant for a luncheon here next Monday.

uống và bánh cookie cho món tráng miệng.

I ordered assorted sandwiches, beverages, and

(W-Br) Có, ông Griffin, 48 tôi có đơn đặt của

cookies for dessert.

bạn ngay tại đây trước mặt tôi. lái xe nhà hàng

(W-Br) Yes, Mr. Griffin, 48 I have your order

của chúng tôi sẽ cung cấp bữa ăn trưa của bạn

right here in front of me. Our restaurant's

tới tiền sảnh của trụ sở chính Lincoln vào 11

driver will deliver your lunch to the lobby of

:30 vào sáng hôm đó. Và, như bạn đã biết,

Lincoln Press headquarters by eleven-thirty

trong tổng số 74 đô la sẽ được trả tại thời điểm

that morning. And, as you know, the total of 74 giao hàng.
dollars will be due at the time of delivery.

(M-Au) Vâng,ok. 49 Tôi sẽ để lại tiền với nhân

(M-Au) Yes, that's fine. 49 I’ll leave the money viên tiếp tân ở quầy lễ tân.
with the receptionist at the front desk.

Questions 50 through 52 refer to the following

(W-Am) Xin lỗi, tôi muốn trả lại chiếc áo len

conversation.

này. Đó là một món quà, và tôi không thực sự

(W-Am) Excuse me, I'd like to return this

thích màu. Đó là từ cửa hàng của bạn, nhưng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×