Tải bản đầy đủ

Visio mind map danh van tieng anh 06 02 2014

t, d + ed

əd/id

ED

‘eks

k, f, s, sh, ch, p, th (θ)

t

ik’s

EX

trường hợp còn lại

d

ig’z


nhấn trọng âm

X ko giữa 2 N.âm

X giữa 2 N.âm

c + e, i, y

s
k

D

c không + e, i, y

C

G
f, t, k, p, th (θ)

s
S/ ES

kʃ, gʒ

g

T
d

g không + e, i, y

T giữa 2 N.âm

qu = kw
j = dʒ
wh = w
sh = tʃ
sh = ʃ


ph = f
th = θ, ð
y=j

P.âm còn lại & N.âm

CÁCH ĐỌC
ÂM ĐUÔI

S
ʒ

N.âm + s + u, ia, io

s

ƞ

c, j, qu, wh, ch,
sh, th, ph, x, y

d, g, s, t, n

n + c, k, g

N

gw

GU
n

PHỤ ÂM LUÔN THAY ĐỔI

PHỤ ÂM CÓ THỂ THAY ĐỔI

g

gu + N.âm không stress

gu + N.âm được stress
gue đứng cuối từ

ɒ

PHỤ ÂM GIỮ NGUYÊN

AR
ate, ise/ize,ator,
ous

P.âm + sio, sia

ʃ

t

s giữa 2 N.âm

ge, ch, s, z, sh

iz
zz

c + ia, ie, io

ʃ

g + e, i, yt+ud không + u

d

c + ia, ie, io

ʃ

d+ueer, ee, e + p.âm + e,
ental, ival, ain, ique, aire

CÁCH HẬU TỐ 1 ÂM

VÀO HẬU TỐ

ɔ:

PHỤ ÂM
consonants

ia, ien, io, iu, ity, ify, ish, logy, ic,
ual, graphy, lysis, pathy, ulu, ulaar + phụ âm

ar + nguyên âm

w + ar

b, f, h, k, l, m, p, r, v,
w, z, tr

ər

NGAY TRƯỚC HẬU TỐ

ĐÁNH VẦN

ER

TRỌNG ÂM
stress

ir / iə
e

er + P. âm or cuối

er + ia, ie, io, iu
er + e, o
er + N. âm khác

NGUYÊN ÂM + R

a

ei

ia
ie
io
iu

e
o

www.danhvantienganh.com

vowels + R

ər

IR

i:

aiə / air
IA, IE, IO, IU
suffix

ou

ər

ia, ie, io

ir + nguyên âm

w + or + phụ âm

OR

NGUYÊN ÂM + C
Vowels + C

s, g, c, t

ə

ir + phụ âm

ɔ:

không có w + or

Phụ âm khác

əə/iə

ər

ur + phụ âm

UR
juə / jur

A

ei

æ

E

ɒ

ɔ:

i:

e

I

i

ai

O

i

ou

ɒ

ur + nguyên âm

U

ʌ

ju

u

ʌ

© 2014 Nguyen Ngoc Nam
0936 01 09 07
nam.enpro@gmail.com
www.facebook.com/namnn.enproTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×