Tải bản đầy đủ

UNIT 3 BIG STEP 1

TOEICBACHKHOA.NET

UNIT 3 – BIG STEP 1
READING


N Adj Adv Verb Pre Det Conj

TOEICBACHKHOA.NET

Bạn nào chưa nắm ngữ pháp cơ bản cũng như quy ước màu sắc các từ loại thì xem
thêm ở link bên dưới trước khi học nhé! :D
https://www.toeicbachkhoa.net/2018/11/ngu-phap-toeic-co-ban_21.html

Nhấn F5 để bật trình chiếu và bấm vào các chấm tròn ở những chỗ các bạn chưa biết
nghĩa! :D


1.1

N Adj Adv Verb Pre Det Conj


đã giao

tài liệu

He delivered the document in person.
tài liệu

The document was delivered
bởi trực tiếp anh ấy

by him in person.

đã được giao

TOEICBACHKHOA.NET

trực tiếp


1.2

N Adj Adv Verb Pre Det Conj


TOEICBACHKHOA.NET

hợp đồng lao động

You must sign the employment contract.
hợp đồng lao động

The employment contract must be signed by you.

phải được ký


1.2

N Adj Adv Verb Pre Det Conj
phòng kinh doanh

TOEICBACHKHOA.NET

sẽ tổ chức

The sales department will held
hội nghị bán hàng

a marketing seminar.
hội nghị bán hàng

The marketing seminar will be held by
phòng kinh doanh

the sales department.

sẽ được tổ chức


1.3

N Adj Adv Verb Pre Det Conj
người quản lý

TOEICBACHKHOA.NET

phân phát

The manager will distribute
sách hướng dẫn an toàn mới

the new safety guidelines.
những bộ phận

được chuyển

The parts could not be shipped to the factory by next week.
trước tuần sau

nhà máy


1.3

N Adj Adv Verb Pre Det Conj

TOEICBACHKHOA.NET

nên được nộp

hồ sơ tham dự

Attendance records should be submitted to the personnel department.
phòng nhân sự

The contents of this proposal can be revised by the manager.
nội dung

người quản lý

bản đề xuất

có thể được sửa lại


2.1

N Adj Adv Verb Pre Det Conj
công ty

sẽ giảm

The company will reduce its staff by 20 percent.
phần trăm

TOEICBACHKHOA.NET

nhân viên của nó


2.2

N Adj Adv Verb Pre Det Conj
công ty

TOEICBACHKHOA.NET

đã giảm

The company has reduced
chi phí sản xuất

its production cost.
chi phí sản xuất

Its production cost has been reduced by
công ty

the company.

đã được giảm


2.2

N Adj Adv Verb Pre Det Conj
thư ký

TOEICBACHKHOA.NET

đã phân phát

The secretary has distributed this pamphlet.
cuốn sách nhỏ

đã được phân phát

This pamphlet has been distributed by
thư ký

the secretary.

cuốn sách nhỏ


2.3

N Adj Adv Verb Pre Det Conj

TOEICBACHKHOA.NET

đã được sửa lại

bản đề xuất

The proposal has been revised by
thư ký

my secretary.
kế toán trưởng

The accounting manager has reviewed
tất cả báo cáo ngân sách

all budget reports.

đã xem lại


2.3

N Adj Adv Verb Pre Det Conj

TOEICBACHKHOA.NET

ngân sách đi lại của công ty

đã giảm

The company's travel budget has reduced substantially.
đáng kể

The researchers have developed
nhà nghiên cứu

a new vaccine.
một loại vắc xin mới

đã phát triển


2.3

N Adj Adv Verb Pre Det Conj
liên tục

They have consistently provided
những sản phẩm và dịch vụ chất lượng

quality services and products.

TOEICBACHKHOA.NET

cung cấp


3.1

N Adj Adv Verb Pre Det Conj

TOEICBACHKHOA.NET

sổ tay nhân viên mới

The new employee handbook
đã được phân phát

tất cả nhân viên

was distributed to all employees.
tiền thuê nhà

thanh toán

You should pay the rent before the deadline.
ngân sách nghiên cứu và phát triển

The research and development budget
đã bị giảm

has been reduced substantially.

đáng kể

hạn cuối


3.1

N Adj Adv Verb Pre Det Conj
đã đề xuất

chủ tịch

TOEICBACHKHOA.NET

một chiến lược mới

The president has proposed a new strategy to increase sales.
tăng

doanh số

The terms of the contract must be reviewed carefully.
điều khoản

cẩn thận

hợp đồng

phải được xem lại


3.2

N Adj Adv Verb Pre Det Conj

TOEICBACHKHOA.NET

Teen Ice Cream Party & Game Night
thứ năm

tháng tám

Thursday August 31 @ 6:30 P.M.
được mời

thanh thiếu niên

All teens and their friends are invited for
an End-of-the-Summer Ice Cream Party and
tất cả thức ăn

Game Night. All the food for the party will be

bữa tiệc


3.2

N Adj Adv Verb Pre Det Conj
cung cấp

cùng với

TOEICBACHKHOA.NET

bài

provided along with cards and
nhiều trò chơi cờ bàn

various board games.
việc đăng ký

được yêu cầu

Registration is required to join the event.

tham dự

sự kiện


TOEICBACHKHOA.NET
Đăng ký học TOEIC, B1 – VSTEP, GIAO TIẾP
0334 877 613 (Mr. Hiep) 0359 030 369 (Ms. Tram)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×