Tải bản đầy đủ

Ho troluong

1. PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT
KHUNG
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Là khoản tiền trả
cho người LĐ khi đã
được xếp bậc cuối
cùng trong ngạch
(nhóm) lương đủ điều
kiện nâng lương

- Tạo động lực và
khuyến khích người LĐ
THỜI
MỨC
tiếp
tục công P.CẤP
tác
ĐIỂM
với
hiệu quả&công
TÍNH
CÁCH
1


1. PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT
KHUNG
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- CBCNV đang làm việc
tại DN có hợp đồng
lao động đủ điều
kiện hưởng phụ cấp.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
2

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


1. PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT
KHUNG
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Từ quỹ tiền lương
của Công ty.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
3

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


1. PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT
KHUNG
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Đủ thời gian hưởng
bậc lương cuối cùng
trong ngạch lương
- Hoàn thành NV được
giao
- Không vi phạm kỷ
luật.
THỜI
ĐIỂM
TÍNH
4

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


1. PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT
KHUNG
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Tính và trả hàng
tháng theo kỳ lương
tháng.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
5

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


1. PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯT
KHUNG
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Theo quy đònh của NN:
+
5% (lần đầu),
1%/năm tiếp theo
+
Cách tính: theo
lương cấp bậc hiện
hưởng
- DN: Mức tiền cụ thể
THỜI
theo
thâm niênMỨC
công
ĐIỂM
P.CẤP
tác.
TÍNH
& CÁCH
6


2. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Là khoản tiền trả
cho người LĐ khi họ
được giữ chức vụ
lãnh đạo một đơn vò
trong DN
- Bù đắp cho hao phí LĐ
tăng lên do phải
lãnh thêm trách
THỜI quản lý
MỨC
nhiệm

ĐIỂM
P.CẤP
yếu tố này chưa được
TÍNH
& CÁCH
7


2. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Trưởng/Phó đơn vò
của Công ty.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
8

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


2. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Từ quỹ tiền lương
của Công ty.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
9

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


2. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Quyết đònh bổ nhiệm
của Giám đốc
- Trưởng/phó đơn vò
trực thuộc.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
10

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


2. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Tính và trả hàng
tháng theo kỳ lương
tháng.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
11

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


2. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Theo quy đònh của NN:
+

Hệ số 0,2 – 0,7

+

Cách tính: theo Lmin

- DN: Hệ số hoặc mức
tiền cụ thể tương
ứng chức vụ.
THỜI
ĐIỂM
TÍNH
12

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


3.

PHỤ CẤP THU HÚT

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- khuyến khích người LĐ
đến làm việc ở
những vùng có điều
kiện sinh hoạt đặc
biệt khó khăn ảnh
hưởng đến đời sống
vật chất, và tinh
thần người lao động.
THỜI
MỨC
ĐIỂM
P.CẤP
TÍNH
& CÁCH
13


3.

PHỤ CẤP THU HÚT

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- CBCNV đang làm việc
tại DN có hợp đồng
lao động đủ điều
kiện hưởng phụ cấp.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
14

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


3.

PHỤ CẤP THU HÚT

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Từ quỹ tiền lương
của Công ty.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
15

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


3.

PHỤ CẤP THU HÚT

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- QĐ của NN: từ 3 – 5
năm đầu
- Làm việc ở vùng
khó khăn.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
16

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


3.

PHỤ CẤP THU HÚT

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Tính và trả hàng
tháng theo kỳ lương
tháng.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
17

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


3.

PHỤ CẤP THU HÚT

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Theo quy đònh của NN:
+

20%, 30%, 50%

+
Cách tính: theo
lương cấp bậc hiện
hưởng (cả PC thâm
niên & PC chức vụ)
- DN: % hoặc mức tiền
cụ
thể.
THỜI
MỨC
ĐIỂM
P.CẤP
TÍNH
& CÁCH
18


4.

PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Nhằm bù đắp cho
những người làm
một số nghề hoặc
công việc phải
thường xuyên thay
đổi chỗ ở và nơi
làm việc, điều kiện
sinh hoạt không ổn
THỜIgặp nhiều
MỨC
đònh,
khó
ĐIỂM
P.CẤP
khăn.
TÍNH
& CÁCH
19


4.

PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- CBCNV đang làm việc
tại DN có hợp đồng
lao động đủ điều
kiện hưởng phụ cấp.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
20

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


4.

PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Từ quỹ tiền lương
của Công ty.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
21

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


4.

PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Người LĐ thường
xuyên thay đổi nơi
làm việc
- Nghề hoặc công việc
mà tính chất lưu
động chưa được xác
đònh trong mức lương.
THỜI
ĐIỂM
TÍNH
22

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


4.

PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Tính và trả hàng
tháng theo kỳ lương
tháng.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
23

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


4.

PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG

MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Theo quy đònh của NN:
+

0,2 - 0,4 - 0,6

+
Cách tính: theo Lmin
& số ngày LV lưu
động thực tế
- DN: Hệ số hoặc mức
tiền cụ thể cho
ngày/tháng.
THỜI
MỨC
ĐIỂM
P.CẤP
TÍNH
& CÁCH
24


5. PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
MỤC ĐÍCH
ĐỐI
TƯNG
ÁP DỤNG
NGUỒN
TRẢ PHỤ
CẤP
ĐIỀU
KIỆN
HƯỞNG
P.CẤP
BC viên: TRẦN QUỐC VIỆT

- Nhằm bù đắp cho
người làm việc trong
điều kiện lao động
nặng nhọc - độc hại nguy hiểm.

THỜI
ĐIỂM
TÍNH
25

MỨC
P.CẤP
& CÁCH


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×