Tải bản đầy đủ

Công thức ma trận ads fb 7 ngày làm 3 tuần chơi (1)

CÔNG THỨC MA TRẬN ADS

Gọi độ tuổi khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ sản phẩm = T
Ta sẽ chia nhỏ thành các nhóm độ tuổi : T1 , T2, T3… , Tn thành 3 camp (chiến dịch)
Gọi nhóm sở thích, hay từng sở thích của khách hàng = S
Ta sẽ có : S1 , S2, S3… , Sn thành các ads set (nhóm quảng cáo)
-

Nhóm có sở thích liên quan trực tiếp đến sản phẩm
Nhóm có sở thích có liên quan đến sản phẩm
Nhóm không có sở thích liên quan đến sản phẩm nhưng vẫn có nhu cầu mua hàng

Sơ đồ ads set (các nhóm quảng cáo)
T1

T2

T3

S1


x

x

x

S2

x

x

x

S3

x
x
x
 Chúng ta sẽ có 9 nhóm quảng cáo trong 3 camp

Gọi hình ảnh là H
 Ta có: H1 , H2, H3… , Hn
Gọi Text là CT
 Ta có: CT1 , CT2 , CT3…, CTn


Sơ đồ content (bài post)
CT1

CT2

CT3

H1

x

x


x

H2

x

x

x

H3
x
x
x
 Chúng ta sẽ có 9 content sẽ được hiển trị trên tất cả các nhóm QC
Từ sơ đồ ads set và content ta đã có: 9 x 9 = 81 Quảng cáo
Từ sơ đồ trên chúng ta có thẻ chia nhỏ ra thành ra thành nhiều nhóm quảng cáo hơn VD
như từng sở thích cụ thể, hay thiết bị hiển QC, khu vực… tùy vào nhu cầu, đặc điểm và
thời gian của từng sản phẩm
Thời gian set các mẫu quảng cáo cùng nhau
Đối với sản phẩm nhạy cảm như: Thuốc, Đồ lót… sẽ hạn chế được việc khóa tài khoản vì
set các quảng cáo vi phạm chính sách hàng ngày. Đối với ma trận ads các content vi
phạm, hoặc không được phê duyệt sẽ biết trong 2 ngày đầu ads, khi đó sẽ thay đổi
content phù hợp luôn. Ngân sách sẽ tăng dần từ 15% –20% (Tắt các QC không hiệu quả
và tối ưu vào các QC hiệu quả)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×