Tải bản đầy đủ

Đánh giá kiểm soát kế hoạch kinh doanh ngày 5 vietnam business matching

Dự Án Hỗ Trợ Startup và SME Kế Hoạch Kinh
Doanh
Tham gia vào nhóm hỗ trợ kế hoạch kinh doanh trên Facebook
www.facebook.com/groups/businessplancontest
1. Đặt câu hỏi nhận hỗ trợ trực tiếp về các thắc mắc riêng của mình từ các
chuyên gia
2. Đào tạo live stream trong nhóm
3. Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo trực tiếp offline của nhóm
4. Các tài liệu hỗ trợ kế hoạch kinh doanh , tài liệu chuyên ngành
5. Video bài giảng
6. Ngân hàng các kế hoạch kinh doanh mẫu
7. Giao lưu kết nối các bạn kinh doanh cùng ngành trên cả nước
8. Các vấn đề khác

Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining

1


Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining
Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtrainingXem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining


Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtrainingXem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtrainingXem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtrainingXem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining


Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining

Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining
Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining
Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining

Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining

Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining

Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining

Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining

Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtrainingXem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining


Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining
Xem 1000 video đào tạo tại www.youtube.com/user/vimtraining


Dự án quay phim bài giảng miễn phí
Dự án quay phim bài giảng kế hoạch
kinh doanh và kỹ năng tuyển dụng cho
doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh
nghiệp nhỏ và vừa đã được triển khai.

Mục tiêu quay 45 giờ kế hoạch kinh
doanh và 6 giờ kỹ năng tuyển dụng và
post lên Youtbe miễn phí cho cộng đồng
doanh nghiệp tự học và tự đào tạo phát
triển
Xem 1000 video đào tạo tại
www.youtube.com/user/vimtraining


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×