Tải bản đầy đủ

phân biệt bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm công nghệ 7

Trường THCS Lê Hồng Phong
Lớp 7A…………………. …….
Họ và tên:………………………….
Điểm

KIỂM TRA HỌC KÌ II (2010-2011)
Môn GDCD 7
Thời gian: 45 phút – Ngày……/04/2011.
Nhận xét của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM (3,0đ):
Câu 1 (0,5 đ): Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Hành vi nào thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác ?
A. Mỉa mai người hay đi lễ chùa.
B. Tôn trọng những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo.
C. Chia rẽ những người theo đạo Phật và đạo Tin lành.
D. Lợi dụng tín ngưỡng để làm điều phi pháp.
Câu 2 (0,5 đ): Hãy đánh dấu “X” vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất:
Ai bầu ra Quốc hội ?
Bộ máy nhà nước gồm:
A

Nhân dân
C
3 cơ quan
B
Hội đồng nhân dân
D
4 cơ quan
Câu 3 (1,0đ): Hãy nối 1 ô cột trái (A) với 1 ô ở cột phải (B) sao cho đúng:
A
B
Nối cột
1. Quốc hội.
a. Cơ quan hành chính.
1 +.................
2. UBND các cấp.
b. Cơ quan quyền lực.
2 +……….....
3. Tòa án nhân dân.
c. Cơ quan kiểm sát.
3 +.................
4. Viện kiểm sát quân sự.
d. Cơ quan xét xử.
4 +.................
Câu 4 (1,0đ): Hãy điền những cụm từ thích hợp vào những chỗ trống:
1. …………………...là lòng tin vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình.
2. Chữa bệnh bằng phù phép, lên đồng, xem bói là việc làm thể hiện..............................
3. Chính phủ do.......................................bầu ra.
4. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là ....................................
A. chính phủ
C. mê tín dị đoan.
B. quốc hội.
D. tín ngưỡng.
II. TỰ LUẬN (7,0đ)
Câu 1 (2,0đ):
a. Vì sao nói Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân?
b. Bộ máy nhà nước ta được phân làm mấy cấp? Tên gọi từng cấp?
Câu 2 (2,0đ): Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra? Có chức năng và
nhiệm vụ gì?
Câu 3 (3,0đ): Tình huống: “Ở gần nhà Hà có người chuyên làm nghề bói toán. Mẹ Hà
cũng thỉnh thoảng xem bói. Hà can ngăn mẹ nhưng mẹ Hà cho rằng đó là quyền tự do tín


ngưỡng của mỗi người và khuyên Hà không nên can thiệp vào”.
a. Theo em, mẹ Hà cho rằng đó là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người thì có đúng
không? Vì sao?
b. Hà khuyên ngăn mẹ nhưng không được. Vậy, nếu là Hà, em sẽ làm gì?


BÀI LÀM:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
GDCD 7
I.
Trắc nghiệm (3,0đ):
Câu 1 (0,5đ): Đáp án đúng: B
Câu 2 (0,5đ): Đáp án đúng: A, D.
Câu 3 (1,0đ): (Mỗi ý đúng được 0,25đ)
1
b

2
a

3
d

4
c

2
C

3
B

4
A

Câu 4 (1,0đ): (Mỗi ý đúng được 0,25đ)
1
D

II.
Tự luận (7,0đ):
Câu 1 (2,0đ):
a. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân bởi vì: Nhà
nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì
lợi ích của nhân dân. (1,0đ)
b. Bộ máy nhà nước được phân thành 4 cấp:
- Bộ máy nhà nước cấp trung ương.
- Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
- Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh).
- Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn). (1,0đ)
Câu 2 (2,0đ): Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn):
- Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra. (0,5đ)
- Ổn định kinh tế. (0,5đ)
- Nâng cao đời sống nhân dân. (0,5đ)
- Củng cố quốc phòng và an ninh. (0,5đ)
Câu 3 (3,0đ): Định hướng trả lời
a. Mẹ Hà nghĩ như vậy là không đúng. Vì bói toán là một biểu hiện mê tín dị đoan
chứ không phải tự do tín ngưỡng và pháp luật ngăn cấm hành nghề này. (1,0đ).
b. Nếu em là Hà, em sẽ: Giải thích cho mẹ hiểu tác hại của mê tín dị đoan; vận
động gia đình và người thân khuyên bảo mẹ. Báo với chính quyền địa phương can
thiệp, xử lý người hành nghề bói toán. (2,0đ)
(Tùy theo câu trả lời của HS mà GV cho điểm phù hợp)


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II (2010-2011)
GDCD 7
A/ Mục tiêu:
- HS cần nắm được kiến thức cơ bản từ bài 12 đến bài 18.
- Giúp HS thói quen tự lập, trung thực trong giờ kiểm tra.
- Rèn kĩ năng làm bài trắc nghiệm khách quan và tự luận; trình bày nội dung kiến
thức rõ ràng, khoa học.
B/ Nội dung:
I/ Lý thuyết:
1. Khái niệm sống và làm việc có kế hoạch.
2. Các quyền cơ bản của trẻ em. Bổn phận của trẻ em.
3. Khái niệm Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên. Lấy ví dụ.
4. Khái niệm Di sản văn hóa. Phân loại di sản văn hóa. Lấy ví dụ.
5. Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo, mê tín dị đoan. Trách nhiệm của công dân – học
sinh trong việc thể hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
7. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khái niệm Bộ máy
nhà nước.
8. Kể tên các cấp và các cơ quan trong Bộ máy nhà nước ta. Chức năng, nhiệm vụ
của cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính.
9. Các cơ quan trong bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Chức năng
và nhiệm vụ của mỗi cơ quan.
II/ Bài tập:
Ôn tất cả bài tập đã học (từ bài 12 đến bài 18).

Kí duyệt

Người lậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×