Tải bản đầy đủ

Toàn chân triết luận

C Thu Giang
Nguy n Duy C n


TOÀN
CHÂN
TRI T
LU N
Public:
Email:
Website:

PhuckofWR
phuc.huavinh@gmail.com
nhansinhquan.vn

1936


Τoàn Chân Tri t Lu n – C Nguy n Duy C n


“Cành bông n bu i r ng đông, có ph i vì mu n
khoe s c đ p v i h ng th m ch ng? M c tình
khách qua đàng, ai bi t thích yêu thì d ng chân
mà th ng th c. Nó n , vì không th không n
đ ng”
(C Nguy n Duy C n )
“… X a kia, có m t con chim sa tr c c a thành
n c L . Vua L b t v nuôi, d y bày y n đãi nó
n, tr i nh c cho nó nghe, Chim y không dám n,
dám u ng, s quá mà ch t.. ó là d ng cách nuôi
mình, mà nuôi chim. Ch ch vua L d ng cách
nuôi chim mà nuôi chim, ngh a là đ cho nó đ u
trong r ng sâu, núi l nh, ho c n r ng l i b ng,
ho c n lúa n i đ ng, thì cu c k t qu ph i khác,
l i mà không h i. Ta nay làm nh vua L ngày
x a. Ta đem cái đ c c a chân- nhân mà gi ng cho
Tôn- H u là m t tên th ng nhân mê- mu i…B t
chu t ng i xe ng a, ép chim nghe chuông tr ng là
làm kinh- đ ng m y con v t nh đó. Ta có l đã
làm kinh đ ng Tôn- H u…”(Trang T )

nhansinhquan.vn

2


Τoàn Chân Tri t Lu n – C Nguy n Duy C n

Thành kính

Dâng t ng h

ng h n thân ph

C Nguy n Duy C n

nhansinhquan.vn

3Τoàn Chân Tri t Lu n – C Nguy n Duy C n
T A

Nói m t đi u có th c m đ c mà không th
nói ra đ c, r t khó. Miêu t m t l vô h n b ng
m t th ti ng h u h n nh l i nói, câu v n, thì l i
càng mâu thu n.
y v y, nh ng ví d c th l y theo th c t
hàng ngày, đ giúp cho ta hi u nh ng thu n lý
trong quy n nh này, ch ng qua nh t m nh r t
thô, không nét nào là gi ng v i s th t, ch có đ
cho ta h i ý mà đ hi u cái nét hay s c đ p c a b c
tranh thiên nhiên, phong phú c a b n c o mà thôi.
c gi ch quên l y mà l y cái hình thô
thi n v ng v kia làm s th t hãy dùng Tr c giác
mà l nh h i, nhiên h u m i có th th u đáo đ c
cái nguyên ý c a tác gi .
Có nhi u ch nhái đi nhái l i, đó là d ng ý
c a tác gi . Mu n cho đ c gi d hi u, d nh c n
ph i d ng ph ng pháp y. V m t v n ch ng thì
đ t nhiên, không ph c thúc gì c , vì r ng còn
mi n c ng th i s t nhiên e s vì đó mà m t đi
nhansinhquan.vn

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×