Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm kiểm tra quản trị nhân lực 304

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Stt

1

2

3

4

5
6
7

Câu hỏi
Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo
sự cân bằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạo.
A) Nguồn nhân lực.
Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp dựa
vào một số tài sản lớn nhất của mình, đặc biệt là:

“Khi quyết định các chính sách mới, chủ doanh
nghiệp sẽ phổ biến đến người lao động. Các cấp
quản trị thực hiện việc đánh giá năng lực làm việc,
tăng lương, khen thưởng theo định kỳ (nếu có) và
thông báo kết quả cho người lao động” là nội dung
theo quan điểm nào?
“Nhân viên được thử thách về lòng trung thành, thái
độ, tinh thần trách nhiệm với công việc. Họ thích
nghi và dễ dàng hơn trong thực hiện công việc, đồng
thời tạo ra được sự thi đua rộng rãi trong doanh
nghiệp’’ được đánh giá là ưu điểm của hình thức
tuyển dụng nào?
Các cá nhân được chọn cho các chức vụ, công việc
khác nhau trên cơ sở mức độ hoàn thành thực hiện
công việc hoặc đóng góp của cá nhân đối với tổ
chức. Điều này được quyết định bởi:
Các cấp độ đánh giá nhu cầu trong đào tạo nguồn
nhân lực bao gồm các nội dung?
Các chương trình đào tạo nguồn nhân lực phải đạt
được yếu tố nào dưới đây?
Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong doanh
nghiệp bao gồm?

Các mô hình thu hút, phân công bố trí nguồn nhân
lực trong doanh nghiệp không phản ánh vấn đề cơ
bản nào?
Các tổ chức kinh doanh hoạt động trong môi trường
biến động hiện nay, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của
9 quá trình toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập trên thế
giới là nội dung thuộc tính chất nào của quản trị
nguồn nhân lực?
Căn cứ để xem xét chế độ đãi ngộ chủ yếu dựa vào
10 thâm niên công tác là nội dung của quản trị nguồn
nhân lực theo quan điểm nào?
Chế độ lương bổng và đãi ngộ công bằng, khoa học
11 có ý nghĩa như thế nào đối với người lao động Việt
Nam?
8

12Đáp án

Chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được
hiểu là tiến trình nào dưới đây của doanh nghiệp?

C) Theo quan điểm hành chính.

C) Tuyển dụng từ nội bộ doanh nghiệp.

D) Trình độ, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng cá nhân, sự sáng
tạo, linh hoạt, nhiệt tình, tích cực trong công việc
A) Phân tích tổ chức – Phân tích công việc – Phân tích nhân sự Xác định mục tiêu đào tạo.
B) Nhất quán với văn hóa và giá trị.
D) Đào tạo theo định hướng và mục đích nội dung đào tạo, đào
tạo theo cách thức tổ chức, đào tạo theo địa điểm và đối tượng
học viên.
D) Cách thức phân bổ tài chính cho nguồn nhân lực.

D) Tính chất quốc tế hóa.

B) Quan điểm hành chính.

C) Là nguồn động viên lớn nhất ở hiện tại.
A) Một tiến trình liên tục, không ngừng hướng tới thực hiện các
mục tiêu.


Công cụ nào dưới đây là công cụ hữu hiệu các tổ
chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang cần có
13 sự cải tổ hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức, tinh giản
D) Phân tích công việc.
biên chế sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất
của sản xuất kinh doanh?
Công đoàn thường thực hiện điều gì với ban lãnh
đạo doanh nghiệp về việc kiểm soát, tăng lương và
14
D) Kiến nghị.
bảo vệ người lao động trước áp lực năng suất và
hiệu quả lao động?
Cung cấp thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian
khi tiến hành thu thập thông tin qua kết quả trả lời
15
các câu hỏi là ưu điểm của phương pháp thu thập
thông tin phân tích công việc nào dưới đây?

C) Phương pháp bản câu hỏi.

Cung nội bộ lao động thay đổi liên tục trong doanh
nghiệp là do nguyên nhân nào?

D) Doanh nghiệp tuyển lao động mới, hoặc người lao động thôi
việc, bị sa thải hoặc về hưu

Đánh giá thực hiện công việc là một công việc quan
17 trọng bởi nó là cơ sở để khen thưởng, động viên
hoặc kỷ luật và hỗ trợ điều gì cho nhà quản trị?

B) Giúp nhà quản trị trả lương một cách công bằng trong doanh
nghiệp.

16

18
19
20
21

22

23
24

25

26
27

Đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp
không nhằm
Đào tạo chính quy, tại chức hay các lớp bồi dưỡng
thuộc hình thức đào tạo nguồn nhân lực nào?
Đào tạo mới, đào tạo lại thuộc hình thức đào tạo
nguồn nhân lực nào?
Đào tạo nguồn nhân lực là một nguồn đầu tư sinh lời
đáng kể, vì đào tạo nguồn nhân lực được hiểu là 1
trong những yếu tố nào dưới đây?
Đây là những người làm việc đóng góp chính vào
công ty, họ phải có kiến thức đặc thù, ví dụ như: kiến
thức về khách hàng, phương pháp sản xuất hoặc có
chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó.
Để một chương trình đào tạo có hiệu quả, chương
trình phải được thiết kế trên cơ sở kết hợp những
nguyên tắc nào?
Để nâng cao chất lượng thông tin thu thập qua bản
câu hỏi, cần lưu ý tới yếu tố nào dưới đây?
Để nâng cao mức độ chính xác của các quyết định
tuyển chọn, cần xem xét một cách hệ thống các
thông tin về ứng viên. Các tổ chức, doanh nghiệp
thường không quan tâm đến:
Để quản trị nguồn nhân lực trở thành một bộ phận
quan trọng trong chiến lược kinh doanh của doanh
nghiệp cần ưu tiên điều gì dưới đây?
Doanh nghiệp khi đưa ra tiêu chuẩn tuyển chọn phải
dựa trên :

D) giảm sự nhất quán giữa hành vi cá nhân với văn hóa doanh
nghiệp
C) Theo hình thức tổ chức đào tạo.
D) Theo đối tượng học viên.
B) Là phương tiện để đạt được sự phát triển của tổ chức một
cách có hiệu quả nhất

C) Người làm việc có học vấn.

A) Phản hồi – củng cố - thực hành – thích hợp – tham gia - ứng
dụng.
A) Cách thức đặt câu hỏi, cấu trúc câu hỏi, nơi tiến hành.

D) Ý muốn chủ quan của nhà quản trị

B) Áp dụng chiến lược nguồn nhân lực phối hợp với chiến lược
kinh doanh.
D) Tiêu chuẩn chung của tổ chức, của phòng ban chức năng và
tiêu chuẩn đối với cá nhân thực hiện công việc


Đối với ngườ ilao động yếu tố nào dưới đây đáp ứng
nhu cầu học tập ,nâng cao trình độ tay nghề người
28
C) Đào tạo, phát triển nhân lực.
lao động, tạo nên động cơ lao động tích cực, từ đó
nâng cao năng suất và hiệu quả công việc?
29
30

31

32

33

Hiệu quả của phương án nào không phải có được từ
sự tích hợp giữa chính sách quản trị nguồn nhân lực
với chiến lược kinh doanh :
Hoạch định nguồn nhân lực sẽ giúp nhà quản trị trả
lời câu hỏi cơ bản nào?
Hoạt động tuyển dụng đòi hỏi phải có thời gian, sức
lực, trình độ và khả năng tài chính của một doanh
nghiệp. Chất lượng của hoạt động tuyển dụng không
tùy thuộc vào yếu tố nào dưới đây:
Khi các doanh nghiệp thực hiện tăng mức trả công
(tiền lương), điều này có thể kéo theo các doanh
nghiệp khác - để cạnh tranh cũng buộc phải tìm cách
tăng lương, thưởng là nhân tố làm
Khi doanh nghiệp gặp vấn đề về thiếu nhân lực,
quyết định nào sẽ được ưu tiên để giải quyết vấn đề
này?

D) Năng suất lao động giảm.
D) Doanh nghiệp cần bao nhiêu nhân lực về số lượng với những
kỹ năng phẩm chất nào vào thời điểm nào
D) Ý muốn chủ quan của nhà quản trị

C) giá cả nói chung và giá sinh hoạt tăng dẫn tới sức mua của
đồng tiền sụt giảm.

C) Khuyến khích người lao động làm thêm giờ.

34 Kỹ thuật phát triển nhóm được thiết kế không nhằm D) giảm năng suất làm việc nhóm
Lĩnh vực nào sau đây được đánh giá là có vai trò
35 quan trọng nhất tạo nên triết lý kinh doanh của tổ
chức doanh nghiệp?

C) Quản trị nhân lực.

Lựa chọn các phương pháp và nguyên tắc áp dụng
36 trong đào tạo là nội dung thuộc giai đoạn cơ bản nào C) Đào tạo huấn luyện.
trong tiến trình đào tạo nhân lực của doanh nghiệp?
Mô hình “câu lạc bộ” chú trọng việc đối xử công
37 bằng đối với mọi thành viên, yếu tố trung thành
A) Thâm niên công tác.
thường được thể hiện qua yếu tố nào?
Một doanh nghiệp có thể có công nghệ hiện đại, chất
lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng
nếu thiếu lực lượng lao động thì doanh nghiệp đó
38
B) Nhân tố con người
không có thể tồn tại lâu dài và tạo dựng lợi thế cạnh
tranh. Có thể nói chính yếu tố này tạo nên sự khác
biệt giữa các doanh nghiệp?
Một doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào,
nguồn tài nguyên vật tư phong phú, hệ thống máy
39
B) Nguồn tài nguyên nhân lực.
móc thiết bị hiện đại đi chăng nữa cũng sẽ trở nên vô
ích, nếu không biết quản trị nguồn lực nào?
Một số người nhất là trong các doanh nghiệp có quy
mô nhỏ cho rằng tiền lương hợp lý, công bằng và
40
B) Không nhất thiết phải có công đoàn và tham gia công đoàn.
một chính sách quản trị nguồn nhân lực tốt, tiến bộ
thì không cần có yếu tố nào dưới đây?


41
42
43

44
45
46
47

48

49

Mục đích chung của yếu tố nào dưới đâylà để sử
dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính
hiệu quả của tổ chức?
Mục đích giao tiếp của nhà quản trị không nhằm mục
đích nào dưới đây?
Mục tiêu của hệ thống trả công là động viên, thúc
đẩy người lao động. Do vậy, nó phải thể hiện rõ
được yếu tố nào dưới đây?
Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực phải đạt được
mục tiêu gì dưới đây ngoài việc tạo ra đội ngũ nhân
lực giỏi?
Ngoài tính chất hệ thống, quản trị nhân lực trong
doanh nghiệp còn có tính chất nào?
Nguồn nhân lực cần có đặc điểm gì để được coi là
vốn quí nhất, là nguồn tài nguyên đem lại những giá
trị nổi bật cho doanh nghiệp?
Nguồn nhân lực của một tổ chức được hình thành
trên cơ sở?
Nhằm kích thích nhân viên mới tự hào về doanh
nghiệp và giúp họ mau chóng làm quen với công
việc, doanh nghiệp sẽ giới thiệu nội dung nào dưới
đây?
Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực chú trọng
tới việc nội dung nào?

D) Đào tạo, phát triển nhân lực.
D) Tạo ra những mâu thuẫn trong giao tiếp.
B) Sự khác biệt nhất định về giá trị của mỗi cá nhân gắn với
mức trả công cụ thể mà họ được hưởng tương ứng với kết quả
công việc.
B) Phải cân đối, thỏa mãn mong muốn của cả chủ doanh nghiệp
và người lao động.
A) Quá trình.
D) Nguồn nhân lực có chất lượng cao.
D) Các cá nhân và nhóm khác nhau trong tổ chức có liên kết với
nhau theo mục tiêu nhất định.
D) Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp, giá trị
văn hóa , chính sách, chế độ khen thưởng, các yếu tố về điều
kiện làm việc của doanh nghiệp.
B) Đảm bảo có đủ số lượng lao động với các phẩm chất phù
hợp.

Những doanh nghiệp có yếu tố nào dưới đây lành
50 mạnh, năng động, giúp nhà quản trị có thể tuyển
C) Bầu không khí văn hóa.
dụng những người có năng lực, năng động, sáng tạo?
Những quyết định về nhân lực đòi hỏi phải có sự
tham gia của công đoàn không liên quan đến việc?
Nội dung nào dưới đây được là vai trò quan trọng
52
nhất của phòng/ban nhân sự trong doanh nghiệp?
Nội dung nào dưới đây không thuộc nhóm công việc
53 theo quan điểm hành chính trong quản trị nguồn
nhân lực?
51

D) Chế độ nghỉ thai sản
C) Tham mưu, trợ giúp các nhà quản trị thông thường về quản
trị nguồn nhân lực
C) Cơ sở tính lương thưởng dựa trên hiệu quả của nhân viên.

54 Phân tích công việc cung cấp thông tin nào dưới đây? D) Thông tin về yêu cầu, đặc điểm của công việc.
Phân tích công việc là một tiến trình xác định yếu tố
55 nào dưới đây để thực hiện các công việc của một tổ C) Một cách có hệ thống các nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết.
chức.
Phát triển quản trị trong doanh nghiệp tập trung vào
56
D) Cá nhân, nhóm và trong cả doanh nghiệp
mục tiêu nào dưới đây?
Phương pháp nào trong dự báo nguồn nhân lực có
tính chính xác không cao do không tính đến sự thay
57 đổi về cơ cấu và chất lượng người lao động cũng như C) Phân tích tương quan.
những thay đổi về các quy trình công nghệ, tổ chức
kỹ thuật của doanh nghiệp?


Phương pháp phân tích xu hướng trong dự báo nhu
cầu nhân lực là phương pháp mang tính chất định
hướng, chủ yếu dựa vào yếu tố thời gian và xu
58
B) Với các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường ổn định.
hướng phát triển chung. Phương pháp này thường
áp dụng với các doanh nghiệp có đặc điểm nào dưới
đây?
Quản trị chiến lược nguồn nhân lực là sự kết nối
quản trị nguồn nhân lực với các mục tiêu chiến lược
59
A) Cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
của doanh nghiệp nhằm đạt được yếu tố nào trong
doanh nghiệp?
Ra quyết định tuyển chọn nhân sự kiểu giản đơn là
việc hội đồng (hoặc cá nhân có thẩm quyền) tuyển
dụng xem xét các thông tin về ứng viên (phẩm chất,
kỹ năng...) sau đó dựa trên hiểu biết về công việc cần
60
C) Được áp dụng nhiều trong thực tế.
tuyển sẽ ra quyết định. Mặc dù cách ra quyết định
này thường thiếu khách quan và thiếu tính chính xác
tuy nhiên lại được áp dụng như thế nào trong thực
tế?
Sai lầm do nhà quản trị đã đánh giá nhân viên quá
D) Thái độ, tác phong và sở thích của ứng viên gây ấn tượng
61 cao, dẫn tới thu nhận vào doanh nghiệp những nhân tốt, đồng thời ứng viên khéo léo che dấu những khuyết điểm
viên không phù hợp. Điều này thường xảy ra khi:
của mình.
62

Tất cả những điều dưới đây đều cần thiết cho chất
C) Người thay thế không tốt.
lượng nguồn nhân lực ngoại trừ yếu tố nào sau đây?

Thị trường lao động là thị trường trong đó có các
63 dịnh vụ lao động được mua và bán thông qua quá
trình xác định 2 mức độ nào dưới đây?
Thiệt hại do sai lầm đánh giá ứng viên trong tuyển
64
dụng có thể thấy qua:
Thiết kế các thủ tục cần thiết cho công tác tuyển
dụng, lựa chọn sử dụng, đề bạt, phát triển và trả
65 lương cho nhân viên là nhiệm vụ của bộ phận quản
trị nhân lực, các thủ tục này được sử dụng trong nội
dung nào dưới đây?
Thiết kế các thủ tục cần thiết cho công tác tuyển
dụng, lựa chọn sử dụng, đề bạt, phát triển và trả
66 lương cho nhân viên là nhiệm vụ của bộ phận quản
trị nhân lực, các thủ tục này được sử dụng trong nội
dung nào dưới đây?

C) Mức độ tiền công và mức độ việc làm
D) Chi phí cho tuyển dụng và chất lượng thực hiện công việc.

C) Đánh giá kết quả công việc.

C) Đánh giá kết quả công việc.

67 Thiết kế công việc là quá trình xác định nội dung nào? B) Các công việc cụ thể cần hoàn thành
68 Thiết lập mục tiêu cho phát triển cá nhân nhằm

D) cải thiện khả năng, thúc đẩy người lao động và giúp người
lao động khẳng định được bản thân

Thôi việc tạm thời (thất nghiệp tạm thời); Công nhận
thành tích của cá nhân; Xác định các nhân viên yếu
69
A) Mục tiêu cho các quyết định hành chính.
kém là những nội dung thuộc nhóm mục tiêu nào
dưới đây?


70

71

72

73
74
75

Thực hiện định giá công việc và nghiên cứu tiền
lương trên thị trường sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm
bảo được nội dung nào dưới đây?
Tiến trình đào tạo huấn luyện nhân lực trong doanh
nghiệp bao gồm các giai đoạn cơ bản theo thứ tự
nào dưới đây?
Tính linh hoạt và cơ động rất cao, thỏa mãn cơ bản
người lao động, bình đẳng, luân chuyển công việc
nhanh nhưng đòi hỏi trình độ chuyên môn của người
lao động và ý thức lao động cao và trình độ tổ chức
quản lý phải rất cao mới có thể thực hiện được là ưu
điểm và hạn chế của phương pháp thiết kế công việc
nào?
Trả công vật chất gián tiếp là hình thức trả công
không bao gồm nội dung nào dưới đây?
Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người lao động
gia nhập công đoàn không với mong muốn?
Trong các phương pháp đào tạo nhân lực dưới đây
phương pháp nào được sử dụng rộng rãi nhất?

B) Công bằng nội bộ và tính công bằng với thị trường bên ngoài
trong trả công.
D) Đánh giá nhu cầu – Đào tạo – Đánh giá kết quả.

D) Thiết kế công việc theo Module

C) Lương công nhật
D) Tăng thêm trách nhiệm của người lao động
C) Đào tạo tại nơi làm việc.

Trong đào tạo các nhà quản trị, nội dung nào được
D) Kèm cặp hướng dẫn, luân chuyển công việc và đào tạo về kỹ
76 những nhà quản trị giỏi, có kinh nghiệm thực hiện để
năng, kinh nghiệm
đào tạo nhà quản trị trẻ?
Trong đào tạo nhân viên, gồm có bao nhiêu phương
77
D) 6 phương pháp.
pháp đào tạo?
Trong doanh nghiệp, hệ thống đánh giá thực hiện
công việc, phát triển nghề nghiệp, các chương trình
78
đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn là mối quan
tâm và quan trọng đối với đối tượng nào dưới đây?

B) Một số cá nhân.

Trong dự báo nhu cầu nhân lực, phương pháp phân
tích nào được hiểu là việc nghiên cứu nhu cầu nhân
79
C) Phân tích xu hướng.
lực trong các năm trước để dự báo nhu cầu nhân lực
trong giai đoạn tiếp theo?
Trong dự báo nhu cầu nhân lực, phương pháp phân
tích nào được hiểu là việc tiến hành dự báo nhu cầu
nhân lực thông qua việc sử dụng hệ số giữa một đại
80
lượng về quy mô sản xuất kinh doanh (khối lượng
sản phẩm, hàng hóa, doanh số bán hàng…) và số
lượng lao động cần thiết tương ứng?
Trong mỗi tổ chức, yếu tố quản trị nào đã tạo nên
81 yếu tố văn hóa, bầu không khí và tinh thần của tổ
chức đó?
Trong phát triển cá nhân, mục tiêu càng thách thức
82 sẽ cho kết quả thực hiện càng cao khi xảy ra tình
huống nào dưới đây?
Trong trường hợp nào dưới đây, doanh nghiệp
83
không cần phải thực hiện phân tích công việc?

B) Phân tích tương quan.

C) Quản trị nhân lực.

B) Mục tiêu được cá nhân chấp nhận.
D) Khi đã thực hiện phân tích công việc và công việc đã được
cải tiến tốt


84

85

86

87

88

89

Trong tuyển dụng từ các nguồn khác nhau, mỗi
nguồn tuyển dụng thường đem lại chi phí tuyển
dụng và kết quả gì đối với một nhân viên?
Tuyển dụng là một tiến trình gồm những hoạt động
nào để sử dụng vào đúng vị trí công việc mà doanh
nghiệp có nhu cầu về nhân lực?
Tuyển dụng nhân lực là một bước cụ thể nhằm thực
hiện mục tiêu của chức năng nào của quản trị nguồn
nhân lực?
Văn bản nào dưới đây là văn bản liệt kê các điều kiện
làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát và các tiêu
chuẩn cần đạt được khi thực hiện công việc?
Về phương diện nguồn nhân lực, mục tiêu hoạch
định nguồn nhân lực tập trung vào quá trình nào của
doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp luôn đảm
bảo lực lượng lao động (kỹ năng, phẩm chất cần
thiết) để thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh
đã đề ra.
Việc tuyển dụng nội bộ sẽ gây ảnh hưởng như thế
nào nếu doanh nghiệp đang ở trong tình trạng trì
trệ, hoạt động kém hiệu quả?

A) Thường sẽ có kết quả khác nhau về mức độ thành công của
các ứng viên.
B) Thu hút nhân lực các nguồn khác nhau – lựa chọn đúng
người có tiêu chuẩn phù hợp.
A) Hoạch định nguồn nhân lực.

B) Bản mô tả công việc.

D) Thu hút, duy trì, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

A) Rất nguy hiểm

Với doanh nghiệp, mô hình tuyển dụng nào không
90 giới hạn kênh cung ứng nguồn nhân lực, cũng không C) Mô hình tuyển dụng “thành trì”.
giao nhiệm vụ trên cơ sở đóng góp của các cá nhân?

91

92

93

94

95

96

Yếu tố nào của quản trị nhân lực được thể hiện
thông qua một số nội dung sau: người lao động thực
hiện công việc như thế nào, để thực hiện công việc
đó cần phải hội tụ những tiêu chuẩn, trình độ nào,
khi nào công việc được hoàn thành?
Yếu tố nào dẫn tới sự khác nhau về hệ thống trả
công giữa các doanh nghiệp?
Yếu tố nào là sau đây giúp cho việc xác định quyền
hạn trách nhiệm, kỹ năng theo yêu cầu của công việc
và quyết định tuyển nhân viên như thế nào để thực
hiện công việc tốt nhất?
Nhà quản trị ghi lại những sai sót, trục trặc lớn hay
những kết quả tốt trong việc thực hiện công việc của
nhân viên, những kết quả bình thường sẽ không
được ghi lại là nội dung chủ yếu của phương pháp
đánh giá thực hiện công việc nào?
Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: có ít
nhất 2 khía cạnh của sự công bằng tác động đến sự
thỏa mãn của cá nhân và cam kết của doanh nghiệp,
đó là cụm thuật ngữ nào được sử dụng trong môn
học?
Trong doanh nghiệp, tại sao một vấn đề quan trọng
mà các nhà quản trị phải quan tâm là trả công cho
người lao động bởi vì lý do nào sau đây?

C) Phân tích công việc

A) Chi phí, giá cả sinh hoạt tại các khu vực có sự khác nhau.

C) Phân tích công việc

B) Phương pháp phê bình lưu giữ.

B) Công bằng riêng biệt và công bằng thủ tục.

C) Người lao động thực hiện được mục tiêu, mục đích của
doanh nghiệp và đổi lại họ được trả công xứng đáng.


Những vấn đề cơ bản của luật pháp liên quan đến
97 trả công lao động trong các doanh nghiệp không chú
trọng đến?
Quan hệ lao động được thể hiện thông qua những
quan hệ tích cực của chủ doanh nghiệp với người lao
98
động được xem như “một tài sản vô hình” và là yếu
tố nào dưới đây?
Trong quản trị nguồn nhân lực, mặc dù xảy ra tranh
chấp giữa các đối tượng nào nhưng vì quyền lợi
99
chung của các bên mà họ vẫn phải cùng nhau cộng
tác để làm việc?

D) Mức lương cao nhất
Quan hệ lao động được thể hiện thông qua những quan hệ tích
cực của chủ doanh nghiệp với người lao động được xem như
“một tài sản vô hình” và là yếu tố nào dưới đây?

B) Người sử dụng lao động và người lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×