Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Câu trần thuật đơn không có từ là

TiÕt 118 :

CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ
A – Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức.
- Đặc điểm ngữ pháp của câu trần thuật đơn không có từ là.
- Các kiểu câu trần thuật đơn không có từ là.
2. Kỹ năng.
- Nhận biết và phân tích đúng cấu tạo của kiểu cấu tạo câu trần thuật đơn không
có từ là.
- Đặt được các kiểu câu trần thuật đơn không có từ là.
3. Thái độ.
- Nhớ đặc điểm của kiểu câu này.
B – Chuẩn bị của thầy và trò.
- Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa.
C – Tiến trình các hoạt động dạy và học.
* Bài cũ :
- Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là .
- Nắm được tác dụng của kiểu câu này.
* Bài mới :


TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt

- Cho một học sinh đọc ví dụ trong I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn
SGK.
không có từ là .
? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong hai a. Phú ông / mừng lắm
câu đã cho ?
b. Chúng tôi / tụ hội ở góc sân
? Vị ngữ của các câu này do những từ a. Cụm tính từ : mừng lắm
hoặc cụm từ loại nào tạo thành ?
b. Cụm động từ : Tụ hội ở góc sân.
? Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định a. Phú ông không mừng lắm.
thích hợp điền vào trước vị ngữ của các
b. Chúng tôi không tụ hội ở góc sân
câu đã cho?
- Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến * Ghi nhớ :
thức. Yêu cầu học sinh học thuộc.
? Lấy ví dụ minh hoạ ?

- Tôi rất sung sướng.
- Minh đang học bài.

- Cho một học sinh đọc ví dụ trong II - Câu miêu tả và câu tồn tại.
SGK.

? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong hai a. Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại
câu đã cho ?

TaiLieu.VN

Page 2


b. Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con
- Cho một học sinh đọc đoạn văn trong
SGK.
? Chọn trong 2 câu trên 1 câu thích hợp - Câu (b)
để điền vài chổ trống trong đoạn văn ?
? Vì sao lại chọn câu (b) mà không - Vì hai cậu bé con lần đầu tiên xuất hiện
chọn câu (a)
trong đoạn trích. Nếu đưa “hai cậu bé
con” lên đầu câu thì có nghĩa là những
nhân vật đó đã được biết từ trước.
- GV : Câu (a) là câu miêu tả
Câu (b) là câu tồn tại
? Vậy em hiểu gì về hai kiểu câu này?

- Bằng câu hỏi này, giáo viên dẫn dắt học
sinh đến phần ghi nhớ.

- Giáo viên nhấn mạnh nội dung, kiến * Ghi nhớ :
thức. Yêu cầu học sinh học thuộc.

III) Luyện tập.
+ Hướng dẫn học sinh làm các bài tập 1, 2, 3 tại lớp.
+ Cũng cố bài học : Giáo viên hệ thống lại nội dung, kiến thức.
+ Hướng dẫn học :
- Học sinh về làm bài tập 4 (trang 57 SBT).

TaiLieu.VN

Page 3


TaiLieu.VN

Page 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×