Tải bản đầy đủ

Đồ Án PLC Bộ điều khiển dây chuyền đóng gói sản phẩm

Bài 10. Bộ điều khiển dây chuyền đóng gói sản phẩm
Yêu cầu công nghệ:
+ Khi có tín hiệu START thì hệ thống sẽ hoạt động và STOP thì quá trình sẽ dừng.
+ Khi hệ thống hoạt động, băng tải sản phẩm chạy để đưa sản phẩm đến một vị trí
được định sẵn.
+ Băng tải hộp sẽ chuyển hộp đến vị trí đó và dừng lại. Băng tải sản phẩm chạy để
đưa sản phẩm vào hộp. Khi số sản phẩm trong hộp được 100 thì băng tải sản phẩm
dừng để đưa hộp chứa sản phẩm ra ngoài và đưa hộp rỗng vào.
+ Khi đếm được 1000 hộp chứa đầy sản phẩm thì hệ thống sẽ dừng hoàn toàn kể cả
khi không có tín hiệu STOP, hệ thống sẽ hoạt động trở lại khi có tín hiệu RESET.
Yêu cầu: Vẽ mô phỏng hệ thống, giản đồ thời gian và viết chương trình dùng PLC
điều khiển quá trình trên.

Bài làm
2. Giản đồ thời gian


Khi có tín hiệu start vào thì tín hiệu bc1 được kích hoạt làm cho băng chuyền 1
hoạt động. Khi băng chuyền 1 hoạt động sẽ đưa hộp đi qua cb1. Khi đó cb1 được
kích hoạt. Khi hộp đi qua cb1 thì tín hiệu sẽ được chuyển về mức 0, làm cho tín
hiệu ở bc1 cũng trở về mức 0. Khi tín hiệu ở cb1 ở sườn âm thì kích hoạt cho bc2

hoạt động đưa sản phẩm đi qua cb2. Khi 100 sản phẩm đi qua cb2 thì bc2 sẽ dừng
chuyển động và kích hoạt cho bc1 chuyển động. Chu trình sẽ đươc lặp lại 1000 lần
và sẽ dừng lại.

3. Code PLC điều khiển quá trình.
I0.1: start
I0.2: stop
I1.1: sensor hop
I1.2: sensor sp
Q1.1: BC1
Q1.2: BC2


Q3.1: counter1 output "pin" to PLC
Q3.3: counter3 output "pin" to PLCet

network1: BC1 chay khi co tin hieu start

A

I0.1

FP M0.1
S

Q1.1

network2: BC1 dung khi co suon xuong cua Sensor hop

A

I1.1

FN M1.1
R

Q1.1

network3: BC2 chay khi co suon xuong cua sensor hop

A

I1.1


FN M1.1
S

Q1.2

network4: // bat bo dem C1

A

I0.1

L

#100 // nap gt 100 vao PV

S

C1

A

I1.2 // tin hieu kich I1.2

CU

// su dung counter 1

C1 // su dung bo den len cua C1

network5: // dung BC2 khi duoc 100 san pham,reset C1,

A

Q3.1

FP M3.1
R

Q1.2

S

Q1.1


network6: // dung he thong khi duoc 1001 hop da day san pham
A

I1.1

C U C2
LC

L

C2

#500

>=I
JC dem_tiep

dem_tiep:
A

I0.1

L

#501

S

C3

A

I1.1

CU

C3

A

Q3.3

FP M3.3
R

Q1.1

R

Q1.2


networ7: he thong dung khi co tin hieu stop

A I0.2
FP M0.2
R

Q1.1

R

Q1.2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×