Tải bản đầy đủ

Đồ Án PLC máy rửa khoai tây

Bài tập lớn PLC

BÁO CÁO PLC

Bài 1. Máy rửa khoai tây
Yêu cầu công nghệ:

Một thùng khoai tây được làm sạch bằng hai cơ cấu piston A và B. Băng t ải đ ổ khoai
tây vào thùng trong 10 phút thì bắt đầu quá trình làm sạch.
+ Piston A rung khoai trong suốt quá trình rửa 20 phút. Piston B khóa n ắp thùng đ ể
tránh mở trong suốt quá trình làm việc.
+ Để khởi động quá trình, nhấn nút START, cửa thùng rửa ph ải đang đóng và b ắt đ ầu
quá trình làm việc.
+ Dừng máy bình thường bằng nút STOP và dừng khẩn cấp bằng nút EMERGENCY
STOP (nếu kiểm tra nắp thùng mở trong quá trình làm việc).
+ Sau khi dừng khẩn cấp thì máy chỉ được hoạt động trở l ại bằng nút RESET.
+ Các chế độ chạy, dừng, dừng khẩn cấp. hồi phục máy được hiển thị bằng LED
tương ứng.
Yêu cầu: Vẽ mô phỏng hệ thống, giản đồ thời gian và viết chương trình dùng PLC
điều khiển quá trình trên.


1


Bài tập lớn PLC

Sơ đồ mô tả hệ thống máy rửa khoai tây.

Băng truyền vào
Cửa xả
Băng truyền ra

Senser
Buton
Led

Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống máy rửa khoai
2


Bài tập lớn PLC
Khi ấn nút start (I1.0) hệ thống bắt đầu khởi động báo hiệu b ởi đèn led1 sáng (Q1.4).
Thùng rửa được mở nắp B (Q1.1), động cơ rung A dừng (Q1.2) và đóng cửa xả (Q1.3).
Khoảng thời gian trễ nhỏ, sau đó băng truyền (Q1.0) khởi động đưa khoai tây t ừ
thùng chứa được truyền trên băng truyền vào thùng rửa qua cửa B trong kho ảng 10p.
Sau thời gian đổ khoai vào thùng rửa, (trễ nhỏ) n ắp B (Q1.1) đóng và đ ộng c ơ rung A
(Q1.2) được khởi động làm sạch khoai trong 20p.
20p sau khoai đã được làm sạch thì máy A (Q1.2) dưng hoạt đ ộng, c ửa ra (Q1.3) m ở
khoai chảy ra ngoài do có độ dốc của sàn.
Khi sensor cảm nhận (I1.4) báo đã hết khoai trong thùng đưa tín hi ệu đóng c ửa ra
(Q1.3) và mở cửa B (Q1,1)
Hết 1 chu kỳ hoạt động bình thường như vậy các chu kỳ sau gi ống chu kỳ tr ước n ếu
không sảy ra đột biến đó là hở cửa B làm hệ thống ngừng hoạt động.
Hoạt động khi nhấn STOP.
Khi nhấn nut STOP, thì đèn stop_led (Q1.7) sáng và led_start (Q1.4) t ắt, h ệ th ống n ếu
đang hoạt động đều trở về trạng thái dừng.
Khi nhấn nút START thì led start (Q1.4) sáng, led_stop (Q1.7) t ắt, h ệ th ống ho ạt đ ộng
tiếp.
Trường hợp khi đổ khoai tây vào đầy trong 10p rồi máy A (Q1.2) hoạt động mà c ửa B
(Q1.1) vẫn ở mức 0 thì chức năng báo động ESTOP (I1.3) ho ạt đ ộng và báo led_estop
(Q1.6) sáng. Các led báo khác ở mức 0


Khi nút Reset (I1.1) được bật led báo (Q1.5) sáng và hệ th ống trở l ại ban đầu
Với giản đồ xung thời gian sau:

3


Bài tập lớn PLC

Hình 1.2. Giản đồ xung thời gian

Sử dụng với code nguồn:
//****************************************************************************//
//**

BÀI TẬP LỚN

**//

//**

BỘ MÔN PLC

**//

//**

GIẢNG VIÊN: VŨ ANH ĐÀO

**//

//****************************************************************************//
//****************************************************************************//
4


Bài tập lớn PLC
//Start

I1.0

//Reset

I1.1

//Stop

I1.2

//E.stop

I1.3

//Sensor het khoai

I1.4

//Sensor cua ra

I1.5

//Bang vao

Q1.0

//Cua vao

Q1.1

//May A

Q1.2

//Cua ra

Q1.3

//Led_start

Q1.4

//Led_reset

Q1.5

//Led_e.stopQ1.6
//Led_stop

Q1.7

//****************************************************************************//
//****************************************************************************//

A

I1.0

FP

M1.0

start:

//

//bat den bao hoat dong
S

5

//doc gia tri tu dau vao

Q1.4

//

//
//


Bài tập lớn PLC
R

Q1.5

//

//

R

Q1.6

//

//

R

Q1.7

//

//

//***************************************************************************//
//***********************batbangtruyen***************************************/
L

S5T#5s

//tao ra 1tre 5s truoc khi cho bang
// truyen hoat dong

//

//

SD

T1

//

//

A

T1

//

//

FP

M1.0

//phat hien suon duong cua M1.0

S

Q1.0

//

//

//**********************tatbangtruyen*****************************************//
L

S5T#600s

SD

T2

//nap vao gia tri 600s de tao tre
//

check_stop1:

//
//

A

I1.2

// doc gia tri tu nut stop

JC

stop

//neu nut start dc nhan nhay den nhan stop //

L

0

//cap nhat gia tri tuc thoi cua timer

LT

T2

//

//

//so sanh 0 voi T2 neu

0 < T2 thi check_stop1//

>I
JCN
6

//

//

check_stop1 //neu 0 >= T2 thuc hien lenh tiep theo //

//


Bài tập lớn PLC
R

Q1.0

//

//

//******************dongvakiemtracuavaodadonghaychua**********************//

L

S5T#2

//tao tre 2 giay sau khi ngung bang truyen

SD

T1

A

T1

//

FP

M1.0

//

S

Q1.1

L

S5T#5

SD

T1

A

T1

//

//

FP

M1.0

//

//

//su dung timer T1

//

//

// dong cua vao

//

//tre 5 giay truoc khi xac nhan trang thai

//

//

continue:

//

A

I1.3

//doc gia tri tu cam bien cua tren

//

JCN

e.stop

//neu RLO = 0 thi nhay den nhan e.stop

//

// neu RLO =1 thi lam tiep

//

//*******************************batmayA************************************//
S

7

Q1.2


Bài tập lớn PLC
//*******************************tatmayA************************************//

L

S5T#1200

SD

T3

//cho may A hoat dong

//

//trong vong 20 phut

//

//thi tat may A va mo cua dau ra

//

//

check_stop2:
A

I1.3

// doc gia tri tu cambien tren

JCN

e.stop

//neu RLO = 0 thi nhay den nhan e.stop
//neu RLO =1 thi lam tiep

//
//

//

A

I1.2

// doc gia tri tu nut stop

JC

stop

//neu stop duoc bam thi nhay den nhan stop //

L

0

// load 0 vao accu1

LT

T3

//load cv cua timer3 vao accu1, accu2=0

>I

//
//

//so sanh xem accu2 co lon hon accu1 khong //

JCN

check_stop2 //neu khong thi nhay den check_stop2 //

R

Q1.2

//neu bang thi tat may A

S

Q1.3

//cua ra dc den khi sensor bao het khoai

//
//

//*******************************dongcuara***********************************//

A

8

I1.4

//doc gia tri tu cam bien het khoai


Bài tập lớn PLC
FP

M1.4

//

R

Q1.3

//dong cua ra

//*******************************mocuavao**********************************//

L

S5T#2

//tao tre 2 s

SD

T1

//

//

A

T1

//

//

FP

M1.0

//

//

R

Q1.1

//mo cua vao

JL

start

//nhay toi nhan start

stop:

9

//

//
//
//

S

Q1.7

// bat led stop

//

R

Q1.0

//dung bang truyen

R

Q1.2

//dung may A

//

R

Q1.4

//tat led start

//

R

Q1.5

//tat led reset

//

R

Q1.6

//tat estop led

//

A

I1.2

//kiem tra trang thai cua nut stop

JCN

stop

// neu bang 0 thi nhay den nhan stop //

A

I1.5

// neu khong thi check cam bien cua duoi

//

//

//


Bài tập lớn PLC
JC

check_cuatren

// neu cua duoi dong thi nhay den nhan check

//

cua tren //

R

Q1.3

// neu cua duoi mo thi dong cua duoi //

S

Q1.1

// dong cua duoi

JL

start

// nhay den nhan start

//
//

e.stop:

//

S

Q1.6

//e.stop led

//

R

Q1.0

//bang truyen

//

R

Q1.2

//may A

//

R

Q1.4

//

//

R

Q1.5

//

//

R

Q1.7

//

//

A

I1.1

//kiem tra nut reset co duoc nhan hay khong //

JC

batdenreset

JCN

e.stop

//neu co nhay den nhan batdenreset
//khong van o e.stop

batdenreset:

10

//
//

S

Q1.5

//bat den reset

//

L

S5T#5

SD

T1.0

//

//

A

T1.0

//

//

//tao tre 5s

//

//

//


Bài tập lớn PLC
FP

M1.0

//

//

R

Q1.5

//tat den reset

//

S

Q1.4

//bat den start

//

JL

continue

// nhay den nhan continue

//

check_cuatren:
A

I1.3

// kiem tra trang thai tren

JC

continue

JL

start

//

// neu cua tren dong thi nhay den nhan continue//
//neu cua tren mo thi nhay den nhan start

//

//***************************************************************************//
//**

*^*

NHÓM 1 __D09DTMT

*^*

**//

//**

***

NGÔ VĂN ĐỘ

***

**//

//**

***

PHẠM THỪA HIỆN

***

**//

//**

***

QUÁCH VĂN PHI

***

**//

//**

***

TRẦN THANH TRUNG

***

**//

//***************************************************************************//

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×