Tải bản đầy đủ

Bài 12_TIÊU HÓA Ở RUỘT NON(bài tự học sinh lý 2)

BT Tự học Sinh Lý 2

Họ và tên: Nguyễn Trọng Cường
MSSV:1753010882
Lớp: YQ43.
Chương 8
SINH LÝ HỆ TIÊU HÓA
Bài 12
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Bài tập cá nhân:
Câu 1: Trình bày sơ đồ hoạt động các emzym của tuyến tụy.
- Các men tiêu hóa protein:
Men tiêu hóa protein được bài tiết ở dạng tiền men gồm trypsinogen,
chymotrypsinogen,
procarboxypeptidase,
ribonuclease,
dexyribonuclease,
proelastase. Khi đổ vào tá tràng dưới tác dụng của enterokinase, trypsinogen sẽ
chuyển thành trypsin. Trypsin vừa đóng vai trò là men tiêu hóa, vừa là chất xúc tác
các men còn lại tạo một loạt các men hoạt động, các men này có tác dụng thủy phân
các protein thành các chuỗi peptid ngắn hơn: dipeptid, tripeptid. Riêng

carboxypeptidase có thể cắt liên kết peptid có gốc -COOH tận cùng để tạo các amino
acid riêng lẻ cho ruột hấp thu.
- Các men tiêu hóa carbohydrat
Men amylase, maltase thủy phân các polysaccharid (trừ glucose),
oligosaccharid, trisaccharid, disaccharid để cuối cùng tạo các glucose.
- Men tiêu hóa lipid
• Lipase: thủy phân các hạt mỡ nhũ tương thành triglycerid, acid béo và
monoglycerid.
• Cholesterol ester hydrolase: thủy phân cholesterol ester tạo cholesterol và acid
béo
• Phospholipase A2: tác dụng lên lecithin tạo thành lýolecithin
Câu 2: trình bày cơ chế theo (dạng sơ đồ) quá trình hấp thu các dưỡng chất
(protein, lipid, glucid) ở ruột non ?

1


BT Tự học Sinh Lý 2

Hấp thu protein

Hấp thu lipid

Hấp thu glucid

2


BT Tự học Sinh Lý 2

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×