Tải bản đầy đủ

20 Mẫu bìa giáo án mới nhất cực đẹp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………….
TRƯỜNG…………………………..


SỔ THEO DÕI GIÁO VIÊN
TỔ VĂN- SỬ- ĐỊA- NGHỆ THUẬT

NĂM HỌC : 2018 - 2019


phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Năm học:


2018- 2019


phòng giáo dục & đào tạO TN HIP
TRNG PTCS TN HIP B3
---------- ----------

GIAO AN

Giỏo viờn:
Tổ: Ting Anh

Naờm hoùc: 2018 2019
Nm hc: 2010- 2011


phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Năm học:

2018- 2019

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------


Tổ: VTM
gi¸o viªn:

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------

Gi¸o ¸n: english 8


Tổ: Tiếng Anh

GV:
N¨m häc : 2018-2019

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------

GI¸O ¸N:


Tổ: Tiếng Anh

GV:

Năm hoc: 2018- 2019
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------


Tổ: Tiếng Anh

GV:
Năm hoc: 2018 – 2019

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------

Gi¸o ¸n
Tiếng Anh 7


Tổ: Tiếng Anh

GV:
Năm hoc: 2018 – 2019

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------


Tổ: Tiếng Anh

GV:
Năm hoc: 2018 - 2019

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3
----------  ----------


Tổ: Tiếng Anh

GV:
Năm hoc: 2018 – 2019

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3

----------«---------


M«n tiÕng anh 6

Giáo Viên:
Tæ: Tiếng Anh

Naêm hoïc: 2018 –2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3


SỔ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
TỔ: VĂN- SỬ- ĐỊA

Năm học: 2018- 2019

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O TÂN HIỆP
TRƯỜNG PTCS TÂN HIỆP B3

----------«---------

Khoa hoïc


Lũch sửỷ
ẹũa lyự
Sửực khoeỷ

Sở giáo dục đào tạo tỉnh..
Phòng giáo dục huyện ..
()

Giáo án
TấN MễN HC
Ngời thực
hiện

: ............................


N¨m häc: 20.. – 20..
PHềNG GIO DC V O TO HUYN.

Trờng tiểu học ..

GIO N
TấN MễN HC
lớp

H v tờn : ..
đơn vị công tác : trờng
Huyện . - thành phố ..


Năm học 20.. – 20..

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH
TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN
**********

Giáo viên:

Năm học: 2019-2020


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×