Tải bản đầy đủ

100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh

100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh
Tác giả : Brian Tracy
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 8892
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Cuốn sách này là kết quả của hơn 30 nghiên cứu, tìm tòi và tr ải nghi ệm c ủa tác gi ả Brian Tracy. Cu ốn sách đã
tập hợp những kiến thức, thông tin quý giá kết hợp với nh ững gi ải thích chi ti ết giúp b ạn n ắm v ững nh ững quy
luật thành công trong kinh doanh. Khi kết hợp nh ững quy lu ật này v ới cách t ư duy và ra quy ết định, hi ệu qu ả
làm việc của bạn sẽ trở nên tối ưu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×