Tải bản đầy đủ

Khởi thuật

Khởi thuật
Tác giả : Guy Kawasaki
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 6488
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Dù bạn là một doanh nhân hay một người không vì m ục tiêu l ợi nhu ận, b ạn c ũng có th ể tìm th ấy vô s ố nh ững
lời khuyên về những vấn đề như viết kế hoạch kinh doanh, tuyển dụng nhân s ự, huy động v ốn và xây d ựng
thương hiệu. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp mới thành lập có th ể sa vào tình tr ạng không bi ết làm th ế nào
và có quá nhiều cuốn sách, bài báo và trang web. Hoặc họ quá ưu tiên m ột l ĩnh v ực nào đó và b ị phá s ản
trước khi kịp nhận ra sai lầm của mình.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×