Tải bản đầy đủ

Tam quốc diễn nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa
Tác giả : Thành Quân Ức
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 20172
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương

Chương 01 : BẢY “CUA” SÁNG NGHIỆP

Chư ong
̛ 02 : CÓ THỂ BAN
́ LU ̛ƠC CHO SU ̛ KHONG?
̂

Chư ong
̛ 03 : HOC
̣ THUYÊT
́ ĐONG
́

ĐAI THUNG
̀

Chương 04 : QUAN
̉ LÝ LÀ MỌT LOAỊ GAME ĐIÊU
̀ KHIÊN
̉

Chư ong
̛ 05 : CAC
́ LOAỊ CÀ RÔT
́ VÀ CONG
̂
DUNG
̣

Chư ong
̛ 06 : GÀ MẸ MUỌN PHIÊN
̀


Chư ong
̛ 07 : LÝ LUẠN MUA BAN
́ RAU CUA
̉ LUU
̛ BỊ

Chư ong
̛ 08 : TAO
̀ THAO
́ UÔNG
́
RU ̛ƠU LUẠN NHAN
̂ TAÌ

Chư ong
̛ 09 : TU ̛ƠNG MAO
̣ QUAN CONG
̂

Chương 10 : BẢN GHI CHÉP VỀ QUẢN LÝ CỦA VIÊN THIỆU

Chương 11 : TÌNH CÔNG SỞ CỦA TÀO PHI

Chương 12: THƠ SĂN QUẢN LÝ ĐÀN CHÓ

Chương 13 : SINH TỒN TRONG THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM

Chương 14 : CẨM NANG KHIẾN THỜI GIAN TĂNG GIÁ TRỊ

Chương 15 : DŨNG KHÍ CỦA NHÀ QUẢN LÝ

Chương 16 : LÀM CẤP DƯƠI DŨNG CẢM

Chương 17 : TRẠN THẮNG KHUYẾN MẠI

Chương 18 : BINH PHÁP CÔNG TÂM

Chương 19 : KIẾN DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ NGÁNG NGÃ VOI ?

Chương 20 : ĐOÀN QUÂN ĐÁNH THUÊ TÌM LỐI THOÁT

Chương 21 : CHUYỆN KHỈ ĐUÔI DÀI, NGỰA VẰN VÀ SƯ TỬ

Chương 22 : QUẢN LÝ LÀ MỌT LOẠI HOẠT ĐỌNG VĂN HÓA


Chương 23 : THUYẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ( THE END )

Lấy những nhân vật đã quen thuộc với độc giả trong Tam Quốc Chí như L ưu B ị, Tào Tháo, Tôn Quy ền,... đặt
vào thế giới hiện đại và biến mỗi quốc gia thành một công ty, Thành Quân Ức đã t ạo nên m ột câu chuy ện ấn
tượng của riêng mình. Tam Quốc @ Diễn Nghĩa là một quyển sách kinh tế hay về quản trị dành cho người mới
bắt đầu. Một số câu chuyện trong đó có thể nói là "thánh kinh" dành cho ng ười khởi nghiệp.
Đọc sách, không khó để độc giả nhận ra những nhân vật huy ền tho ại c ủa La Quán Trung đều được gi ữ
nguyên những nét tính cách đặc trưng của mình. Tam Quốc @ Diễn Nghĩa có nh ững tình hu ống kinh doanh c ụ
thể "mượn xưa nói nay" và được so sánh với những nguyên t ắc qu ản tr ị c ủa ph ương Tây. K ết thúc m ỗi
chương, những bài học rút ra khiến bạn đọc nhớ và nghiền ngẫm.
Cách viết hài hước và lôi cuốn của Thành Quân Ức giúp cu ốn sách g ần g ũi v ới độc gi ả h ơn. Thay vì lý gi ải
bằng những lý thuyết khô khan của kinh tế học, tác giả đã ch ọn cách ti ếp c ận khá vui nh ộn và th ực ti ễn. Nh ờ
thế mà Tam Quốc @ Diễn Nghĩa giống như một cuốn tiểu thuyết giải thích cuộc đời và phương châm quản lý
dưới góc độ lịch sử.
©
Xuất bản lần đầu năm 2003, Tam Quốc @ Diễn Nghĩa ngay lập tức trở thành một quyển sách kinh tế bán chạy
ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Nó trở thành truyền kỳ trong s ố các tác ph ẩm vi ết v ề qu ản lý h ọc b ởi s ố
lượng bán ra khiến người ta phải trầm trồ thán phục, và trong m ột kho ảng th ời gian đã t ạo nên “hiện tượng
nóng bỏng” với khoảng hơn trăm loạt sách ăn theo. Cách viết giải thích cuộc đời và phương châm qu ản lý
dưới góc độ lịch sử cũng tạo nên ảnh hưởng kiểu bắc cầu với những tiểu thuy ết thương tr ường, ti ểu thuy ết
quan chức và các tác phẩm lấy đề tài lịch sử sau này.
Nội dung của Tam Quốc @ Diễn Nghĩa là những câu chuyện trong Tam quốc diễn nghĩa c ủa La Quán Trung
được “chuyển dịch” sang môi trường kinh doanh hi ện đại. Th ế v ạc ba n ước Hán -Th ục - Ngô th ời Tam qu ốc
biến thành ba loại hình công ty hiện đại: một là công ty lớn, s ẵn có th ực l ực hùng m ạnh, được h ưởng nhi ều ưu
đãi nhưng ẩn chứa nhiều bất ổn bên trong (Công ty nhà nước Đông Hán c ủa Tào Tháo), hai là công ty d ựa
vào bản sắc riêng mà giữ vững thị phần, đợi thời cơ là khuếch trương (T ập đoàn Đông Ngô c ủa Tôn Quy ền),
và ba là công ty từ tay trắng mà nên (Công ty Hoàng T ộc c ủa L ưu B ị). B ằng l ối v ăn hài h ước và vô cùng s ống
động, tác giả Thành Quân Ức đưa người đọc theo bước chân c ủa Lưu B ị t ừ khi là c ậu h ọc trò nghèo cho t ới
khi làm tổng giám đốc, gặp được nhà tư vấn Gia Cát L ượng và l ập nên t ập đoàn Th ục Hán, chia ba th ị tr ường
Trung Quốc.
Cũng trong cuốn sách này, người đọc còn gặp Đổng Trác, Lã Bố trong vai các giám đốc gi ảo ho ạt, Viên Thi ệu
lãnh đạo công ty tư nhân nhưng phong cách qu ản lý đặc s ệt “hành chính bao c ấp”, t ổng giám đốc đi ều hành
Tào Tháo quyền mưu đã biến cả một tổng công ty nhà nước thành c ủa riêng…
Về cuốn sách của mình, tác giả Thành Quân Ức vi ết: “Trong mắt tôi, dù lịch sử của quốc gia, lịch sử dân t ộc
hay lịch sử doanh nghiệp đều là những ví dụ cho quản lý học. Cái g ọi là l ấy l ịch s ử làm ví d ụ th ực ch ất là
nghiên cứu và học hỏi từ lịch sử… Cách nhìn quản lý d ưới góc độ l ịch s ử và k ể l ịch s ử thông qua qu ản lý là
một đặc điểm học thuật rất thú vị.”
Sau khi xuất bản Tam Quốc @ Diễn Nghĩa (hay còn gọi là Tam Quốc Thời A Còng) nhanh chóng tr ở thành
cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất Trung Quốc vào năm 2003, 2004.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×