Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Lời thú tội của một sát thủ kinh tế

Lời thú tội của một sát thủ kinh tế
Tác giả : John Perkins
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 12694
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Tôi viêt nhưng dong đo vao năm 1982 để mơ đâu cho cuôn sach co tiêu đê la Lương tâm cua môt sat thu kinh
tê. Cuôn sach nay danh tặng cho hai v ị t ông th ông cua hai nươc đa tưng la khach hang cua tôi, nhưng ngươi
ma tôi đa kinh trọng va luôn coi như  ruôt thịt – Jaime Roldos (Tông thông Êcuađo) va Omar Torijos (Tông
thông Panama). Cả hai đa mât trong nhưng vu tai nạn khung khiêp. Cai chêt c ua h ọ không phải la ngâu nhiên.
Họ bị am sat vi họ đa đưng lên chông lại phe phai cac công ty, chinh phu va cac trum ngân hang, nhưng ngươi
co chung muc tiêu la thông trị toan câu. Nhưng sat thu kinh t ê chung tôi đa không thể mua chuôc đươc Roldos
va Torrijos, va vi thê môt loại sat thu khac, nh ưng tên giêt ngươi thưc sư cua CIA, nhưng ke luôn đi sau chung
tôi, đa vao cuôc.
Bình luận

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×