Tải bản đầy đủ

Thành ngữ tiếng Trung Quốc熟熟


熟熟熟熟熟
• 熟熟熟熟
• 熟熟熟
• 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
• 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟


熟熟熟熟熟

熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟
熟熟熟熟

熟熟熟熟熟熟熟熟


熟熟熟熟熟

熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟


熟熟熟熟熟熟


熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟
熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟


熟熟熟熟熟熟

熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟——熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟——熟熟熟熟熟


熟熟熟熟熟熟

熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟
熟熟熟熟——熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟


熟熟熟熟熟熟
• 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟
• 熟熟熟熟熟熟——熟熟熟熟熟熟熟
• 熟熟熟熟熟——熟熟熟熟熟熟• 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
• 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟


• 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
“熟”熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
• 熟熟熟 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟比比

比比比比比比比比比比
比比比

比比

比比
比比

熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟

熟熟熟熟

+ 熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
+ 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟 熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟

比比
比比

熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟

熟 3 熟熟熟
熟熟

熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟

熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟

比比比
比比

熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟
熟“熟熟熟熟”熟熟
熟熟“熟熟熟熟”熟

有有有有有有
有有有有有

熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟

熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟

熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟


比比
鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡——鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡——鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡——鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡
鸡鸡鸡鸡

比比比比
1. 熟熟熟熟熟熟熟熟熟
 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
比熟比熟 熟比熟比

比熟熟熟

 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟比熟比 比熟比熟

熟比熟比

 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
比比比比 比比比比

比比比比


2. 熟熟熟熟熟熟熟熟熟
 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟 熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟


3. 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟

熟熟“熟”熟熟熟

熟熟熟熟 ;
熟熟熟熟

熟熟熟 “熟” 熟 “熟”熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟1. 熟熟熟熟熟熟熟
 熟熟熟熟熟 熟熟熟熟熟 熟熟熟熟熟
熟熟熟
熟熟熟熟 熟熟熟熟

熟熟熟熟


2. 熟熟熟熟熟熟熟熟
 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟 熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟
熟熟熟熟 熟熟熟熟
熟熟熟熟
 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟
熟熟熟熟 熟熟熟熟
熟熟熟熟


2. 熟熟熟熟熟熟熟熟
 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟 熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟
熟熟熟熟 熟熟熟熟
熟熟熟熟
 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟
熟熟熟熟 熟熟熟熟
熟熟熟熟


 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟 熟熟
熟熟熟熟 熟熟熟熟 熟熟熟熟

熟熟熟熟

 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟 熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟 熟熟熟熟 熟熟熟熟 熟熟熟熟


1. 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟
比比比比熟 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟
熟熟熟熟
比比比比熟 熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟熟 熟熟
熟熟

熟熟熟熟
熟熟熟熟熟熟熟熟


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×