Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra Chương 2 Giải tích 12 Trắc nghiệm

TRƯỜNG THPT
MATHVN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 GT12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(25 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 111

Họ, tên học sinh:.......................................................................... Lớp: ……..

x
Câu 1: Phương trình log2 ( 9- 2 ) = 3- x tương đương với phương trình nào dưới đây?
2
A. 9- 2x = ( 3- x) .

B. x2 - 3x = 0 .

C. x2 + 3x = 0 .
x- 1
là:
x


Câu 2: Tập xác định của hàm số y = log2
A. ( - �;0) �( 1;+�) .

D. 9- 2x = 23 - 2x .

B. ( 1;+�) .

C. ( 0;1) .

D. �\ { 0} .

Câu 3: Số nào sau đây là nghiệm của phương trình log5 (3x + 2) = log7 (4x + 3) là:
A. 3.
B. 2.
C. 0.
D. 1.
2x+1
x
Câu 4: Phương trình 3 - 4.3 +1= 0 có hai nghiệm x1 < x2 , chọn phát biểu đúng?
A. x1 + x2 = - 2 .
B. x1.x2 = - 1.
C. x1 + 2x2 = - 1 .
D. 2x1 + x2 = 0 .
x

x

Câu 5: Số nghiệm của phương trình ( 2+ 3) +( 2- 3) = 2 là:
A. 0 .
B. 1.
C. 2 .
Câu 6: Tập nghiệm của phương trình 3x - 2x = 1 là:
A. { 0;2} .
B. { - 1;3} .
C. {1;- 3} .

D. 3 .

2

D. { 0;1} .

Câu 7: Điều kiện của m để phương trình 4 - 2 + m= 0 có nghiệm là:
A. m�0 .
B. m�0 .
C. m�1 .
D. m�1 .
x+1

x+2

e

Câu 8: Tập xác định của hàm số y = ( x3 - 27) là:
A. D = �\ { 2} .
B. D = ( 3;+�) .
C. D = [ 3;+�) .

(

D. D = �.

)

Câu 9: Giá trị của biểu thức P = loga a.3 a a bằng:
A.

2
.
3

B.

1
.
3

C.

3
.
2

D. 3 .

Câu 10: Đạo hàm của hàm số y = log2x là:
A. y/ =

1
.
x ln10

B. y/ =

1
.
2x ln10

C. y/ =

ln10
.
x

D. y/ =

1
.
x ln2

Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x) = ex - 3x+3 trên đoạn [ 0;2] bằng:
A. e.
B. e2 .
C. e3 .
D. e5 .
3

Câu 12: Nếu

(

)

m

2- 1 >

A. m= n .

(

)

2- 1

n

thì ta kết luận gì về m và n ?

B. m> n .

C. m�n .

D. m< n .

3- 2

��

1�
Câu 13: Cho m> 0 . Rút gọn biểu thức m 3 �
� ta được:
m�
- 2
2 3- 3
A. m
.
B. m .
C. m2 .

D. m2 3- 2

Câu 14: Biết log2 = a, log3 = b thì log15 tính theo a và b bằng:
A. b- a +1 .
B. 6a + b .
C. a- b+1 .

D. b+ a +1.

32
Câu 15: Cho log2 = a . Tính log 4
theo a , ta được:
5

A.

1
( 6a+1) .
4

B.

1 6
( a - 1)
4

www.MATHVN.com

.

C.

1
( 5a- 1) .
4

D.

1
( 6a- 1)
4

.

Trang 1/3 - Mã đề thi 111


Câu 16: Điều kiện của phương trình log[ 2+ x] = x là:
A. x >- 2
B. x �0
C. x > 0
Câu 17: Hàm số nào sau đây đồng biến trên �?
x

� 2 + 3�

�.

B. y = �
� 3 �
x

A.

� p


y =�


�.

� 2 + 3�

D. - 2 < x < 0
x

� 3�

�.

C. y = �
�2 �

� �

x


3�


D. y = �
�.
p�

Câu 18: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% /năm và lãi hàng năm được nhập vào
vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?
A. 9 .
B. 7 .
C. 8 .
D. 10 .
x( 5- x) �
= 1 là:
Câu 19: Tập nghiệm của phương trình log6 �


A. { 4;6} .
B. { 2;3} .
C. {1;- 6} .
1
+ ln( x - 1)
2- x
B. �\ { 2} .

Câu 20: Hàm số y =
A. ( - �;1) �( 2;+�) .

D. { - 1;6} .

có tập xác định là:
C. ( 1;2) .

D. [ 0;+�) .

Câu 21: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng  0; :
y log  x
A.
B. y  log 3  2 x
6

C.

y log 1 x

D. y log

4

3

x

Câu 22: Đạo hàm của hàm số y 3 x là:
4
1
1
1
A. x 3
B. 3 2
C. 3
2 x
3 x
32
Câu 23: Hàm số y  log 2 x  x  5

A. y ' 1
3

x2

có đạo hàm là :

2x 1
 x  x  5 ln 2

B. y ' 

2

 2 x  1 ln 2

x2  x  5
2x 1
D. y '  2
x  x5

C. y '   2 x  1 ln 2
Câu 24: Nếu log 4 a thì log 4000 bằng:
A. 3  a
B. 4  a
Câu 25: Cho y  ln

D.

C. 3  2a

D. 4  2a

1
. Hệ thức liên hệ giữa y và y’ không phụ thuộc vào x là:
1 x
B. y ' e y  0
C. y ' 4e y  0
D. yy ' 2  0

A. y ' 2 y  1
----------a-------------------------------------

----------- HẾT ----------

www.MATHVN.com

Trang 2/3 - Mã đề thi 111


TRƯỜNG THPT
MATHVN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 GT12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(25 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 111

ĐÁP ÁN 25 CÂU TRẮC NGHIỆM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
A
D
C
B
A
C
B
C
D

www.MATHVN.com

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D
D
C
A
D
B
B
A
B
C

21
22
23
24
25

D
B
A
A
B

Trang 3/3 - Mã đề thi 111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×