Tải bản đầy đủ

Đánh cắp ý tưởng

Đánh Cắp Ý Tưởng
Tác giả : Steven Cone
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7275
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Đã nhiều năm nay, tại thành phố New York vẫn lan truyền m ột câu chuy ện k ể v ề l ần g ặp m ặt đầu tiên gi ữa
Woody Allen và Arnold Schwarzenegger. Hai người gặp nhau tại một bữa ti ệc rượu sang tr ọng được t ổ chức ở
Manhattan. Khi đó, Woody cầm ly rượu trong tay, ti ến v ề phía Schwarzenegger và h ỏi: “Anh Arnold này, không
biết phải mất bao lâu tôi mới giống như anh được nh ỉ?” Arnold tr ả l ời ngay không chút ng ần ng ừ: “Hai th ế h ệ
nữa.” Không giống như Woody, bạn không cần phải chờ lâu đến vậy mới có th ể thay đổi. Tôi đã t ổng h ợp vào
cuốn sách này các ý tưởng và lời khuyên thực tế, hữu ích c ủa g ần hai th ế h ệ và b ạn có th ể n ắm b ắt chúng
trong khoảng 1 đến 2 giờ. Bạn sẽ nhận thấy rằng những ý tưởng và khái ni ệm trong cu ốn sách này không
được dạy trong trường lớp nào, thậm chí ngay cả trong thực tế công vi ệc c ủa b ạn. Sách được b ố c ục thành
nhiều chương ngắn giúp bạn dễ dàng theo dõi và tôi tin rằng n ội dung cu ốn sách đủ s ức thu hút s ự chú ý c ủa
các bạn. Tôi cho rằng lĩnh vực tiếp thị, từ lâu đã thi ếu v ắng nh ững ý t ưởng có t ầm vóc, mang tính th ực ti ễn để
bạn hay công ty bạn có thể ngay lập tức ứng dụng thành công. N ếu t ừ bây gi ờ tr ở đi, b ạn s ử d ụng cu ốn sách
này như một bí quyết tiếp thị hoặc như một cẩm nang tham kh ảo ý tưởng thì xem nh ư tôi đã làm tròn nhi ệm v ụ
của mình. Do vậy, bạn không cần phải tìm kiếm một quyển sách được c ập nh ật m ới theo ki ểu “ch ưa t ừng có
trước đây”. Hãy thoải mái thưởng thức các câu chuyện, học hỏi những phương pháp được nêu trong t ừng

trang sách và quan trọng nhất là: đừng ngần ngại đánh c ắp các ý tưởng. Nên nh ớ, đây là nh ững bí quy ết ch ưa
ai từng dạy bạn trước đây và là tất cả những gì bạn cần để thật sự tỏa sáng trong lĩnh v ực ti ếp th ị - ngay bây
giờ chứ không cần phải đợi đến một hoặc hai thế hệ nữa! (Steven Cone).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×