Tải bản đầy đủ

Kaizen teian tập 2

Kaizen Teian Tập 2
Tác giả : Kaizen Teian
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7045
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI EPUB Đọc Online

Kaizen Teian 2 - Hướng dẫn triển khai hệ thống đề xuất cải tiến liên tục thông qua thực hi ện đề xu ất của ng ười
lao
động.
Một số cuốn sách “tự trợ giúp” xuất hiện trên thị trường thời gian g ần đây nh ắc đi nh ắc l ại m ột nhu c ầu kinh
doanh phổ biến: công ty phải hoạt động có năng suất hơn, nhanh hơn và thích ứng v ới khách hàng t ốt h ơn.
Thông điệp lớn nhất mà các tác giả muốn truy ền đạt thật rõ ràng: để đáp ứng được yêu c ầu c ạnh tranh ngày
càng cao của thị trường trong thế kỷ 21, các nhà quản lý ph ải thu hút và s ử d ụng được l ực l ượng lao động ở
mọi cấp độ của tổ chức. Ảnh hưởng của thông điệp này thể hiện rõ b ằng s ự ra đời ồ ạt c ủa các công c ụ qu ản
lý có sự tham gia, điển hình là các nhóm làm việc tự quản nhanh chóng hi ện di ện trong các ngành s ản xu ất và
dịch vụ. Hệ thống Đề xuất cải tiến Liên tục dựa trên các khái niệm quản lý là Kaizen - các c ải ti ến nh ỏ, đơn
giản, tích lũy dần dần; và Teian - sự phát triển của đội ngũ lao động thông qua đề xu ất ý t ưởng. Kaizen Teian Hệ thống Đề xuất Cải tiến Liên tục đứng ở thái cực hoàn toàn trái ngược v ới h ệ th ống đề xu ất truy ền th ống
vốn đo lường mức độ thành công chỉ qua việc tiết kiệm chi phí. Chính vì v ậy, h ệ th ống Kaizen Teian có r ất
nhiều ưu điểm so với hệ thống đề xuất truyền thống. Sự khác biệt giữa hệ th ống Kaizen và h ệ th ống truy ền
thống Nói một cách đơn giản, hệ thống truyền thống thúc đẩy cải tiến b ằng cách trao ti ền th ưởng, trong m ột s ố

ít dịp, cho một số lượng nhỏ người lao động. Hệ thống này thường không phát huy hi ệu qu ả b ởi đa s ố ý t ưởng
của người lao động bị gạt bỏ, dẫn đến việc người lao động có th ể có thái độ tiêu c ực đối v ới c ấp lãnh đạo.
Tính hiệu quả của hệ thống Kaizen nằm ở chỗ, hệ thống này khích l ệ bằng cách áp d ụng c ơ ch ế th ưởng
thường xuyên cho số lượng lớn người lao động. Cơ chế đó có tác dụng cải thi ện thái độ, xây d ựng ni ềm tin,
củng cố tinh thần; và tất cả các yếu tố trên kết hợp với nhau t ạo nên n ền t ảng v ững ch ắc cho m ột l ực l ượng
lao động có năng suất cao. Tăng năng suất lao động không ph ải là đi ều dễ th ực hi ện. H ầu h ết các cu ốn sách
về chủ đề này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ ra cho c ấp lãnh đạo nh ững vi ệc mà h ọ c ần làm, ví d ụ nh ư c ần
thu hút sự tham gia của cấp dưới nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, rõ ràng là các cu ốn sách này đã không h ướng
dẫn họ thực hiện điều đó như thế nào? Cuốn Kaizen Teian 2 ti ếp c ận v ấn đề b ằng cách gi ới thi ệu cho ng ười
quản lý những yếu tố cơ bản của quá trình th ực hiện và duy trì h ệ th ống đề xu ất c ải ti ến liên t ục. Cu ốn sách


được trình bày rất dễ đọc và nội dung của nó đề cập đến những vấn đề rất cấp thiết, trong đó có giảm thiểu chi
phí - một đòi hỏi mà xã hội công nghệ đang đặt ra cho toàn th ế gi ới. Nh ững khái ni ệm được th ảo lu ận trong
cuốn sách này có mối liên hệ đặc biệt với các doanh nghi ệp đang kh ởi t ạo h ệ th ống đề xu ất m ới, c ả v ới các
doanh nghiệp đang mong muốn cải tiến hệ thống đã có nh ưng chưa th ật s ự hi ệu qu ả: • Ý t ưởng ch ỉ có giá tr ị
khi được thực hiện. Quản lý hệ thống có thể được đơn giản hóa và sự tham gia c ủa ng ười lao động được t ối
đa hóa bằng cách coi một đề xuất như là một ý tưởng cải ti ến đã thực hi ện. • S ự gia t ăng n ăng su ất và l ợi
nhuận bắt nguồn từ việc tích lũy nhiều ý tưởng nhỏ. Thực hi ện cải ti ến l ớn mà thi ếu nh ững c ải ti ến nh ỏ s ẽ
không hoặc rất ít hiệu quả đối với việc thay đổi hành vi c ủa ng ười lao động - y ếu t ố có ảnh h ưởng quy ết định
đến năng suất và khả năng tạo lợi nhuận. • Đào tạo người đề xuất là thật sự cần thiết. Hầu hết các hệ thống có
hiệu quả sẽ đào tạo người lao động, giới thiệu cho họ những chính sách và th ủ t ục c ơ b ản. H ệ th ống xu ất s ắc
phải làm được hơn thế, tức là giúp người lao động giải quyết các v ấn đề nh ư: làm th ế nào để đánh giá đúng
thực trạng, để giải quyết vấn đề sáng tạo hơn; làm thế nào để xác định được nguyên nhân sâu xa ch ứ không
chỉ triệu chứng của vấn đề; và làm thế nào để thực hiện những ý tưởng hay. v ề b ản ch ất, nh ững h ệ th ống đề
xuất thành công đang hướng tới việc gắn kết câu hỏi “cái gì” và câu h ỏi “làm thế nào”. • Đề cao nh ận th ức. M ột
hệ thống hiệu quả sẽ thay đổi cách nhìn của người lao động đối với công vi ệc và thay đổi c ả ph ương pháp để
hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí đó chỉ là một nhiệm vụ h ết sức đơn gi ản. Chúng liên quan đến v ấn đề thái độ:
“Tại sao chúng ta lại làm điều đó theo cách đó?”, “Làm th ế nào để có th ể thực hiện đi ều đó t ốt h ơn?” H ệ th ống
ưu việt nhất cũng sẽ nâng cao nhận thức của người lao động về giá tr ị của họ đối với công ty: “Ý t ưởng c ủa tôi
rất quan trọng với cấp lãnh đạo - tôi là một tài sản có giá tr ị c ủa doanh nghi ệp”. • Thay đổi có ý ngh ĩa quy ết
định. Luôn có một điều gì đó cần được cải tiến thông qua các bi ện pháp nh ư lo ại b ỏ, c ắt gi ảm và/ho ặc s ửa đổi
toàn bộ. Cuốn Kaizen Teian 2: Hướng dẫn Triển khai Hệ thống C ải tiến Liên t ục thông qua Th ực hi ện Đề xu ất
của Người lao động cung cấp những kiến thức có giá trị đối với vi ệc hướng d ẫn ng ười lao động làm nh ư th ế
nào để loại bỏ, cắt giảm và sửa đổi một cách chính xác. H ệ thống Kaizen Teian xu ất phát t ừ Nh ật B ản, nh ưng
lợi ích mà nó mang lại không vì thế mà chỉ giới hạn trong nh ững công ty ở Nh ật B ản. Hi ện nay, hãng s ản xu ất
Nippondenso của Mỹ ở Battle Creek, bang Michigan là m ột trong nhi ều công ty ở M ỹ c ũng đang áp d ụng h ệ
thống Kaizen Teian. Chỉ trong hai năm rưỡi, hệ thống đề xuất của Nippondenso đã l ớn m ạnh và tr ở thành m ột
trong những hệ thống đề xuất thành công nhất ở nước Mỹ. Từ giữa tháng 1/1990 (n ăm đầu tiên đưa vào v ận
hành) đến tháng 6/1992, có 75% trong số 900 ng ười đã đưa ra 12.000 đề xu ất - t ất c ả trong s ố đó đều là các ý
tưởng cải tiến đã được thực hiện. Chỉ tính riêng năm 1991, h ệ th ống đã giúp ti ết ki ệm được chi phí ròng là 1,2
triệu đô-la. Thành công của Nippondenso chính là bằng chứng cho th ấy l ực l ượng lao động hùng h ậu c ủa M ỹ
đã sẵn sàng tham gia vào hệ thống Kaizen Teian. Nhi ều công ty khác c ũng có nh ững thành công t ương t ự
trong việc áp dụng hệ thống Kaizen Teian để thúc đẩy và phát tri ển lực lượng lao động c ủa mình. H ệ th ống đề
xuất ở Mỹ đang có sự chuyển đổi, lúc đầu chúng chỉ được coi là những chương trình ph ụ, ít được bi ết đến,
nhưng nay chúng đã trở thành những yếu tố chính thức của chi ến lược kinh doanh. Với t ư cách là m ột công c ụ
chiến lược, Kaizen Teian ngày càng có vai trò quan trọng. Nó không đơn thu ần ch ỉ là nh ững k ế ho ạch khuy ến
khích mà còn góp phần phát tri ển tư duy và kh ả năng c ủa người lao động, khen th ưởng nh ững ng ười lao động
có ý tưởng cải tiến hay và giảm đáng kể chi phí vận hành cho các doanh nghiệp. Do xây d ựng được lòng tin và
khiến người lao động thấy hạnh phúc vì có những c ống hi ến độc đáo cho doanh nghi ệp, m ột h ệ th ống đề xu ất
Kaizen tốt có thể trở thành chiếc cầu nối tuyệt vời giữa l ực l ượng lao động và các nhà qu ản lý ở M ỹ. Vì v ậy,
Kaizen
Teian
2
thật
sự

một
tài
liệu
tham
kh ảo

giá
tr ị.
LINDA TOPOLSKYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×