Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2018-2019
MÔN
: HÓA HỌC 10
(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (4 điểm)
Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện - nếu có).
a.

Al + Cl2
b. NaOH + HCl


c. S + O2
d. Cu+ H2SO4 đặc, nóng
Câu 2 (3 điểm)
Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Nhỏ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch Na2SO4.
Thí nghiệm 2: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaCl.
Thí nghiệm 3: Dẫn khí SO2 đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch nước Br2.
Câu 3 (3 điểm)
Hòa tan hết 22,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg trong dung dịch H 2SO4 loãng, dư,
phản ứng kết thúc thấy thoát ra 12,32 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch Y.
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong X.
c. Nung nóng 1/2 hỗn hợp X ở trên với 1,68 lít Oxi (đktc) thu được hỗn hợp rắn T. Cho
toàn bộ T phản ứng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO 2 (đktc) (sản
phẩm khử duy nhất của H2SO4) . Tính V.
.
(Cho: Fe =56; Mg=24; O=16; H =1; S=32)
(Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn)
----------- HẾT ----------


Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
a.

b.

c.

HƯỚNG DẪN CHẤM
Nội dung
Mỗi PTHH đúng được 0,75đ
Thiếu điều kiện hoặc thiếu cân bằng trừ 0,25 đ/1 PT
Đúng mỗi hiện tượng được 0,5 đ
Đúng mỗi PTHH được 0,5 đ
Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 (1)
x
x
/ mol
Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 (2)
y
y
/ mol
Gọi số mol Fe và Mg lần lượt là x và y (mol) )
 mA=56x+24y=22,8 (g)
(*)
Theo PT(1) và (2) có:
nH2 = x + y = 12,32/22,4= 0,55 ( mol) ( * *)
Theo (*) và ( * *), có hệ phương trình:
 x=0,3 ( mol) ; y=0,25 (mol)
%mFe=73,68%;
%mMg=26,32%
Bản chất của 2 quá trình xảy ra như sau:
Fe0  Fe+3 +3e
0,15
0,45
0
+2
Mg  Mg +2e
0,125
0,25

O2 +
4e  2O-2
0,075
0,3
+6
S + 2e  S+4
2a
a

Theo định luật bảo toàn e ta có:
0,45 + 0,25 =0,3 + 2a  a=0,2
Số mol của SO2 = số mol của S+4 = 0,2 mol
Thể tích của SO2= 0,2. 22,4= 4,48 lít
( Học sinh có cách làm đúng khác ra kết quả cho điểm tối đa)

Điểm0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,5 đ

0,5 đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×