Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 87
Tiêu chuẩn dùng người của 500 tập đoàn hàng đầu thế giới - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn dùng người của 500 tập đoàn hàng đầu thế giới

Tiêu Chuẩn Dùng Người Của 500 Tập Đoàn Hàng Đầu Thế Giới
Tác giả : Minh Anh - Hoàng Văn Tuấn
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 5994
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
MOBI EPUB Đọc Online

Trong môi trường xã hội năng động hiện nay, các bạn trẻ d ường nh ư đều đã chu ẩn b ị cho mình nh ững hành
trang cần thiết để bắt đầu bước vào những công việc mới đầy thử thách nhưng không thi ếu thú v ị. Tuy nhiên,
bên cạnh việc trang bị những kiến thức chuyên môn, vi ệc tìm hi ểu v ề chi ến l ược tuy ển d ụng nh ư chính sách
sử dụng nhân sự của công ty nơi mình dự định xin việc s ẽ giúp ích r ất nhi ều cho b ạn để đưa ra được quy ết
định đúng đắn và chiến thắng ở các vòng phỏng vấn. Với mong mu ốn giúp đỡ các b ạn tr ẻ, chúng tôi xin gi ới
thiệu cuốn sách “Tiêu chuẩn dùng người của 500 tập đoàn hàng đầu thế gi ới”. Cu ốn sách không đơn thu ần ch ỉ
mang tính thống kê mà còn là một công trình nghiên c ứu có tính h ệ th ống v ề s ự liên h ệ m ật thi ết gi ữa s ự t ồn
tại, phát triển của các tập đoàn kinh tế với chính sách tuyển dụng và s ử dụng nhân s ự c ủa h ọ.. Hy v ọng r ằng
cuốn sách sẽ đem lại cho các bạn nhiều điều bổ ích, thú vị.. Chúc các b ạn thành công!!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×