Tải bản đầy đủ

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với spss tập 1

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss Tập 1
Tác giả : Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 36076
 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF Đọc Online

Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết
đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định
lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại
học,   song   nhu   cầu   sử   dụng   trong   cộng   đồng   nghiên   cứu   khoa   học   vẫn   chưa   được   đáp   ứng.
Mục
 
lục:
Chương
 
mở
 
đầu:
 
Giới

 
thiệu
 
phân
 
tích
 
dữ
 
liệu
Chương   1:   Phân   loại   dữ   liệu,   mã   hoá,   nhập   liệu   và   một   số   xử   lý   trên   biến
Chương
 
2:
 
Làm
 
sạch
 
dữ
 
liệu
Chương
 
3:
 
Tóm
 
tắt
 

 
trình
 
bày
 
dữ
 
liệu
Chương   4:   Kiểm   định   mối   liên   hệ   giữa   hai   biến   định   tính
Chương 5: phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình
tổng
 
thể
Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai
Chương
 
7:
 
Kiểm
 
định
 
phi
 
tham
 
số
Chương
 
8:
 
Kiểm
 
định
 
tỷ
 
lệ
Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính
Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss ­ Tập 2
 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×