Tải bản đầy đủ

Kinh tế học vĩ mô

Kinh Tế Học Vĩ Mô
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7576
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF Đọc Online

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là m ột phân ngành c ủa kinh t ế h ọc chuyên nghiên
cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh t ế nói chung. Kinh t ế h ọc v ĩ mô và kinh t ế h ọc vi mô
là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh t ế h ọc vi mô ch ủ y ếu nghiên c ứu v ề hành vi c ủa các
cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế h ọc vĩ mô l ại nghiên c ứu các ch ỉ tiêu c ộng
hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hi ểu cách ho ạt động c ủa c ả n ền kinh t ế. Cu ốn sách
này có những nội dung chính sau: Đại cương về kinh tế h ọc, khái quát v ề kinh t ế h ọc vi mô, t ổng s ản ph ẩm và
thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, ti ền t ệ và chính sách ti ền t ệ, t ổng cung và chu k ỳ kinh
doanh, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vi mô của nền kinh tế mở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×