Tải bản đầy đủ

Giáo trình kinh tế vi mô

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô
Tác giả : Trần Thúy Lan
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 11016
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF Đọc Online

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo mô hình kinh t ế th ị tr ường có s ự qu ản lý c ủa Nhà n ước
định hướng xã hôi chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò qu ản lý kinh t ế c ủa Nhà n ước, ho ạt động kinh t ế c ủa các doanh
nghiệp cũng được hết sức coi trọng và phát huy tự chủ.Để đáp ứng với sự thay đổi này, vi ệc trang b ị các ki ến
thức về kinh tế vĩ mô là hết sức quan trọng để giúp cho các b ạn sinh viên, nh ững ch ủ nhân t ương lai c ủa đất
nước là điều vô cùng quan trọng; bởi thành công của các qu ốc gia đi tr ước Vi ệt Nam đã cho th ấy r ằng đội ng ũ
cán bộ kinh tế trong các doanh nghiệp sẽ là nhân tố quyết định nh ất đến vi ệc sản xuất kinh doanh có hi ệu qu ả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×