Tải bản đầy đủ

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp
Tác giả : Nguyễn Văn Ký
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 7077
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF Đọc Online

Giáo trình quản trị doanh nghiệp của ThS. Nguy ễn Văn Ký và sinh viên Lã Th ị Ng ọc Di ệp nh ằm trang b ị cho
học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ quản tr ị doanh nghi ệp thông qua 4 ch ương, bao
gồm : Giới thiệu các vấn đề của doanh nghiệp, giới thiệu những v ấn đề c ơ b ản trong qu ản tr ị nhân s ự và qu ản
trị khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, cung cấp nh ững ki ến th ức c ơ b ản trong qu ản tr ị chi phí, k ết qu ả và
chính sách tài chính doanh nghiệp, trình bày nh ững v ấn đề liên quan đến công tác ki ểm soát trong doanh
nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×