Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hữu nghịHợp tác

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HỢP TÁC
I. Mục tiêu:
- Hiểu được nghĩa các từ có tiếng hữu, tiếng hợp và biết xếp vào các nhóm
thích hợp theo yêu cầu BT1, BT2. Biết đặt vâu với 1 từ, 1 thành ngữ theo yêu cầu
BT3.
- Điều chỉnh ND: Không làm bài tập 4.
II. Đồ dùng dạy học:

Một vài tờ phiếu kẻ bảng phân loại

III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A.Kiểm tra bài cũ:
+ Từ đồng âm là gì? Cho ví dụ

- 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi


+ Đặt câu để phân biệt từ đồng âm?

- 1 HS lên bảng, vả lớp làm vào
nháp

B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Dạy bài mới: Hướng dẫn HS làm BT
Bài tập 1:

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm việc nhóm đôi trao đổi,
ghi phiếu
a) Hữu có nghĩa là bạn bè
b) Hữu có nghĩa là có
- Chốt lời giải đúng
Bài tập 2:

- Đại diện một số nhóm trình bày
- Lớp nhận xét bổ sung
- HS làm việc theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày

TaiLieu.VN

Page 1


- Chốt lời giải đúng

- Cả lớp nhận xét bổ sung

a) Hợp có nghĩa là góp lại thành lớn hơn:
hợp tác, hợp lực, hợp nhất
b) Hợp có nghĩa là đúng,yêu cầu, đòi
hỏi:hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ,
thích hợp
Bài tập 3: Yêu cầu HS đặt 1 câu với 1 từ ở
bài tập 1 và 1 câu với 1 từ ở bài tập 2

- HS đặt câu

- Điều chỉnh ND : Không làm bài tập 4.

- HS nối tiếp đặt câu và đọc cả lớp
nghe nhận xét

3. Củng cố dặn dò
- Về học thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ
ở bài tập 1

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×