Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 6 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hữu nghịHợp tác

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ : HỮU NGHỊ – HỢP TÁC
I. Mục đích yêu cầu:
-Mở rộng ,hệ thống hoá vốn từ về tình hữu nghị, hợp tác. làm quen với các
thành ngữ nói về tình hữu nghị, hợp tác.
-Biết đặt câu với các từ , các thành ngữ đã học.
II .Đồ dùng học tập:
-Từ điển HS
-Bảng phụ BT1,2
II .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Thế nào là từ đồng âm ? cho VD và đặt câu?
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,yêu cầu của tiết
học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
Lớp đọc thầm theo
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1
,xác định yêu cầu của bài 1 ?

GV giúp HS hiểu nghĩa 1 số từ
VD :
+hữu dụng: dùng được việc.
+bằng hữu : bạn bè.
….
Hữu nghị ,chiến hữu,…
Làm mẫu phần a
- Tổ chức hoạt động nhóm
Nhóm khác bổ sung
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
đáp án :
a)hữu nghị,chiến hữu,thân hữu,hữu
hảo,bằng hữu,bạn hữu.
b)hữu ích,hữu hiệu,hữu tình,hữu
Bài 2:
dụng
Tiến hành tương tự
+hợp tác, hợp nhất,hợp lực.
+các từ còn lại
Bài 3:
Mỗi HS đặt 2 câu (khuyến khích HS HS làm vào VBTTV
khá -Giỏi đặt nhiều hơn)
-Gọi nhiều HS đọc bài của mình
Lớp NX, sửa sai


(khen ngợi những câu văn đúng và VD:
hay)
Bác ấy là chiến hữu của bố em.
Cách chữa bệnh đó thật là hữu hiệu.
Bài 4
Sauk hi xác định y/c đề bài, GV giúp
HS hiểu 3 câu thành ngữ
(SGV tr139 )
-Gọi nhiều HS đọc bài của mình
(khen ngợi những câu văn đúng và
hay)
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
-NX tiết học:khen ngợi những nhóm,
cá nhân làm bài tốt
-Ghi nhớ những từ mới học ; HTL 3
thành ngữ trong bài

HS làm việc cá nhân
Lớp NX, sửa sai
VD:
+Chúng tôi luôn kề vai sát cánh bên
nhau trong mọi hoàn cảnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×