Tải bản đầy đủ

MA TRẬN đề KT HK 2 11 18 19 k11

SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN
TRƯỜNG THPT CAO LỘC

KIỂM TRA HỌC KÌ II- LỚP 11 THPT
NĂM HỌC 2018– 2019

MA TRẬN CHÍNH THỨC

Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
I. Mục đích của đề kiểm tra: củng cố kiến thức về:
- Đồng đẳng, danh pháp và tính chất hóa học của ankan, anken, ankin và ancol.
- Định nghĩa, tính chất của phenol.
II. Hình thức đề kiểm tra:
- Trắc nghiệm: 12 câu, 6 điểm (60%).
- Tự luận: 2 câu, 4 điểm (40%).
III. Ma trận đề kiểm tra
Tên chủ đề


Cấp độ
Nhận biết

Ankan

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Anken,
ankin

TNKQ
Dãy đồng đẳng,
công thức chung
của ankan
2 câu
1,0 điểm
10%
- Khái niệm, công
thức chung của
anken
- Công thức chung
của ankin

Thông hiểu
TL

TNKQ
Tính chất hóa học
của ankan
1 câu
0,5 điểm
5%
Tính chất hóa học
của anken

Cộng
Vận dụng

TL

Cấp độ thấp
TNKQ
TL
- Viết PTHH
minh họa tính
chất hóa học
của ankan,
anken, ankin,
ancol, phenol
- Gọi tên thay
Phân biệt thế ankan,
ankin với anken.
các chất
khác

TNKQ

Cấp độ cao
TL

3 câu TN
1,5 điểm
15%

1


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Ancol

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Phenol

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng số
điểm
Tỉ lệ %

2 câu

2 câu
1,0 điểm
10%

Xác định bậc của
ancol.
1 câu
0,5 điểm
5%
Tính chất hóa
học của phenol

5 câu
2,5 điểm
25%

1 câu
0,5 điểm
5%
4 câu
2,0 điểm
20%

½ câu
1,0 điểm
10%

1 câu
0,5 điểm
5%
Ứng dụng
của ancol
trong đời
sống
1 câu
0,5 điểm
5%
Tính chất
hóa học
của
phenol
1 câu
0,5 điểm
5%
3 câu
1,5 điểm
15%

5 câu TN
2,5 điểm
25%

2 câu TN
1,0 điểm
10%

1 câu
2,0 điểm
20%

1 câu
2,0 điểm
20%

2 câu
1,0 điểm
10%
12 câu
10 điểm
100%

----------- HẾT ----------

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×