Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Tập làm vănLàm biên bản cuộc họp

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn
LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP
I- MỤC TIÊU
HS hiểu thế nào là biên bản cuộc họp ; thể thức của biên bản, nội dung, tác dụng
của biên bản ;
- Xác định được những trường hợp cần ghi biên bản; biết đặt tên cho biên bản cần
lập.
II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Bảng phụ ghi tóm tắt nội dung cần ghi nhớ của bài học : 3 phần chính của biên
bản một cuộc họp.
- Một tờ phiếu viết nội dung BT2.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động dạy

Hoạt động học

A-BÀI CŨ
- Gọi 2 hs đọc đoạn văn tả ngoại hình của - 2 HS( Thanh, An) lên thực hiện
một người em thường gắp đã được viết lại.
theo yêu cầu, HS khác nhận xét.

- Nhận xét, ghi điểm.
B- BÀI MỚI :
1- Giới thiệu bài :

- Nghe

2- Phần nhận xét
Bài 1 : Đọc yêu cầu và nội dung

-2 hs đọc yêu cầu và nội dung
BT1. Cả lớp theo dõi trong SGK.

Bài 2 : Đọc yêu cầu và nội dung

-3 hs đọc nối tiếp yêu cầu BT2 .
HS đọc lướt Biên bản họp chi đội,
trao đổi cùng bạn bên cạnh, trả lời
lần lượt 3 câu hỏi của BT2.
-3 đại diện nhãm B, A trình bày
(miệng) kết quả trao đổi trước lớp.
- Chi đội ghi biên bản cuộc họp để

TaiLieu.VN

Page 1


a)Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì ?

nhớ sự việc đã xảy ra, ý kiến của
mọi người, những điều đã thống
nhất . . . nhằm thực hiện đúng
những điều đã thống nhất, xem xét
khi cần thiết.
+Giống : có quốc hiệu, tiêu ngữ,
tên văn bản.
+Khác : biên bản không có tên nơi
nhận (kính gửi) ; thời gian, địa
điểm ghi biên bản ghi ở phần nội
dung.
+ Giống : có tên, chữ kí của người
có trách nhiệm.

+ Khác : biên bản cuộc họp có 2
b)Cách mở đầu biên bản có điểm gì giống, chữ kí (của chủ tịch và thư kí),
điểm gì khác cách mở đầu đơn ?
không có lời cảm ơn như đơn.
-Thời gian, địa điểm họp; thành
phần tham dự; chủ tọa, thư kí; nội
dung họp (diễn biến, tóm tắt các ý
kiến, kết luận của cuộc họp); chữ
kí của chủ tịch và thư kí.
+ Cách kết thúc biên bản có điểm gì giống ,
điểm gì khác cách kết thúc đơn ?

c)Nêu tóm tắt những điều ghi vào biên bản ?

-GV nhận xét , kết luận :

TaiLieu.VN

Page 2


3-Phần ghi nhớ

-Hs đọc ghi nhớ ở SGK .

4-Phần luyện tập
Bài tập 1 : Đọc yêu cầu và nội dung.

- 7 HS nối tiếp đọc. Cả lớp đọc
thầm nội dung bài, suy nghĩ, trao
đổi cùng bạn.

* Trường hợp cần ghi biên bản
-Trường hợp nào cần ghi biên bản, trường
a)Đại hội chi đội
hợp nào không cần ? Vì sao ?
c)Bàn giao tài sản .
e)Xử lí vi phạm Luật giao thông .
g)Xử lí việc xây dựng nhà trái
phép.
* Trường hợp không cần ghi biên
bản
b)Họp lớp phổ biến kế hoạch tham
quan một di tích lịch sử
d)Đêm liên hoan văn nghệ .
- Gv kết luận : a,c,e,g là những trường hợp
cần ghi biên bản.
Bài tập 2 : Đọc yêu cầu.
- Cho HS tù lµm bµi.

-Hs suy nghĩ nối tiếp nêu. ưu tiên
cho HS nhóm B.

- Gäi HS tr×nh bµy.

- HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, bổ sung.
5-Củng cố , dặn dò
-Nhận xét tiết học. Dặn hs ghi nhớ thể thức - Nghe, thực hiện.
trình bày biên bản cuộc họp, để chuẩn bị ghi
biên bản cuộc họp trong tiết tới .

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×