Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TIẾT BÀI TẬP TIN HỌC 8

Kinh nghiệm

Tổ

: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Cn, Tin

Giáo viên thực hiện

: Nguyễn Trần Thanh Nhật

Tháng 01 / 2015


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU............................................................................................................. 3
I- ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................... 3
1/ Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết ............. 3
2/ Ý nghĩa .......................................................................................................... 3
3/ Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 3

II - PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH ............................................................... 4
1/ Cơ sở khoa học ............................................................................................. 4
2/ Các biện pháp tiến hành ............................................................................... 4

B. NỘI DUNG ......................................................................................................... 5
I- MỤC TIÊU ......................................................................................................... 5
II- MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI ............................................................... 5
1/ Thuyết minh tính mới ................................................................................... 5
2/ Khả năng áp dụng ....................................................................................... 10
3/ Lợi ích kinh tế - xã hội ............................................................................... 10

C. KẾT LUẬN ..................................................................................................... 11
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 12

Trường THCS Lê Hồng Phong

1

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

A. MỞ ĐẦU
I- ĐẶT VẤN ĐỀ
1/ Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết
Hiện nay toàn ngành giáo dục đang phấn đấu, nổ lực thực hiện đổi mới
phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát
huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh nhằm thực hiện mục tiêu phát
triển năng lực toàn diện của người học. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan
trọng để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa IX về “Đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
Để phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh,
giúp học sinh hoàn thành tốt các mức độ theo yêu cầu của kiến thức - kỹ năng
hướng tới của từng bài học, thì người giáo viên giảng dạy ngoài yêu cầu phải có
kiến thức chuyên môn vững vàng còn phải biết vận dụng tốt các kỹ năng, phương
pháp sư phạm phù hợp với đặc trưng của môn học, bài học mình giảng dạy.
Mục đích của phần Lập trình đơn giản trong bộ môn Tin học 8 là giúp học sinh
bước đầu làm quen với công việc lập trình trên máy tính - công việc của các kỹ sư
trong ngành công nghiệp phần mềm đang được ưu tiên phát triển hàng đầu trên thế
giới. Do vậy, những kiến thức và kỹ năng trong phần học này tương đối mới và
khá là trừu tượng, học sinh ban đầu khá bỡ ngỡ và khó khăn. Chính vì thế, trong
phân phối chương trình đã dành ra một số tiết bài tập giúp củng cố các kiến thức,
kỹ năng sau các bài học mới. Bản thân là giáo viên giảng dạy bộ môn tin học lớp
8, tôi luôn trăn trở để tìm cách giảng dạy hiệu quả và giúp học sinh học tốt hơn.
2/ Ý nghĩa
Tôi chọn đề tài “ Dạy học tiết bài tập phần Lập trình đơn giản - Tin học 8”
này để tìm hiểu và ứng dụng cụ thể một số kỹ thuật dạy học tích cực trong các tiết
bài tập trong phần lập trình đơn giản nhằm tìm ra phương pháp tốt hơn trong việc
củng cố kiến thức cũng như luyện tập kỹ năng viết chương trình cho học sinh sau
mỗi bài học, đồng thời giảm thiểu sự thiếu tự tin, lo lắng của học sinh trong tiết
học do sợ lên bảng làm bài, hạn chế sự nhàm chán trong các tiết bài tập. Qua đó,
có thể phát huy được tính tích cực, chủ động, khả năng vận dụng kiến thức, kỹ
năng để giải quyết vấn đề của học sinh.
3/ Phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: học sinh lớp 8
- Các tiết bài tập trong phần lập trình đơn giản
- Nhiệm vụ nghiên cứu: kết hợp kỹ thuật dạy học tích cực bản đồ tư duy và
khăn trải bàn để nâng cao hiệu quả dạy & học giờ bài tập.

Trường THCS Lê Hồng Phong

2

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

II - PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH
1/ Cơ sở khoa học
a. Cơ sở lí luận
Với tinh thần của nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa IX về “Đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo”, cần quán triệt & thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới
phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng
tạo của học sinh, cụ thể:
- Bồi dưỡng phương pháp tự học
- Rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Tác động đến thái độ, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh
Việc vận dụng các phương pháp dạy học mới & tích cực nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện, giáo viên cần phải chú ý các tiêu chí sau đây: dạy cách
học, phát huy tính chủ động của người học, ứng dụng CNTT và đa phương tiện
vào bài học. Đồng thời phải giúp người học phát triển tư duy logic, khả năng phân
tích, tổng hợp, tăng cường phối kết hợp các hoạt động học tập cá nhân với hoạt
động học tập hợp tác.
b. Cơ sở thực tiễn
Ngôn ngữ lập trình Pascal là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, với các câu lệnh
khá gần gũi với ngôn ngữ của con người. Tuy vậy, là một môn học lập trình nên
đòi hỏi người học phải có tư duy logic, có kỹ năng phân tích, tổng hợp. Chính vì
thế, đây là một môn học gây khó khăn cho không ít học sinh, nhất là học sinh lớp
8. Ở lứa tuổi này, các em đang phát triển không đồng đều về tâm sinh lý, lại mới
bước đầu làm quen với việc học lập trình. Ngoài ra, bản thân môn Tin học vẫn là
một môn học tự chọn bắt buột cho nên một bộ phận học sinh vẫn chưa thật sự
quan tâm.
Những năm qua, việc dạy học bộ môn Tin học 8 nói chung và dạy học phần
lập trình đơn giản của bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp gặp khá nhiều khó
khăn trong việc nâng cao hiệu quả học tập cũng như giúp học sinh hứng thú khi
học tập bộ môn. Đặc biệt là trong các tiết bài tập giúp củng cố kiến thức sau mỗi
bài học, mặc dù tôi đã vận dụng nhiều phương pháp khác nhau trong giảng dạy để
giúp học sinh có thể hệ thống được các kiến thức, hiểu và vận dụng tốt hơn vào
các bài tập nhưng hiệu quả vẫn không cao. Thường thì, qua những tiết học sau (lý
thuyết và thực hành) , khi đến nội dung kiến thức liên quan thì không ít học sinh
“quên” mất hoặc vẫn chưa hiểu các kiến thức trọng tâm ở các bài trước đó.
Sau nhiều trăn trở, nghiên cứu qua các năm giảng dạy, tôi đã tìm hiểu và áp
dụng tương đối hiệu quả một số kỹ thuật dạy học tích cực để giúp học sinh học tốt
hơn và hứng thú hơn trong các tiết bài tập của phần lập trình đơn giản.
2/ Các biện pháp tiến hành
a) Phương pháp
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và điều tra tình hình thực tiễn nơi làm việc, để
thấy rõ được các thuận lợi và khó khăn còn tồn tại.
- Thu thập thông tin, tư liệu từ các nguồn đáng tin cậy: SGK & SGV Tin
học 8, các sách tham khảo về lập trình và phương pháp dạy học.

Trường THCS Lê Hồng Phong

3

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

- Thông qua việc thực hiện các chuyên đề, dự giờ và trao đổi với những
đồng nghiệp có kinh nghiệm để học tập và rút kinh nghiệm.
b) Thời gian: bắt đầu triển khai thực hiện từ năm học 2014 - 2015
B. NỘI DUNG
I- MỤC TIÊU
- Giúp cho giáo viên có phương pháp dạy tích cực, học sinh có phương pháp học
hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động của người học, nâng cao chất lượng
dạy và học.
- Phương pháp hệ thống kiến thức khoa học, hiệu quả.
- Giúp phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, làm cho học sinh ngày càng
hứng thú học tập và yêu thích bộ môn.
II- MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI
1. Thuyết minh tính mới
Việc sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, nhất là trong những tiết bài tập sẽ
giúp phát huy hiệu quả cao. Ở đây, tôi đã áp dụng kỹ thuật bản đồ tư duy cùng
với kỹ thuật dạy học khăn trải bàn trong các giờ dạy học tiết bài tập.
Do đặc thù của tiết bài tập là để ôn tập lại kiến thức trọng tâm của bài mới học
vừa qua, rèn luyện kỹ năng giải các bài toán bằng NNLT, đồng thời có liên hệ
đến hệ thống kiến thức ở những bài trước, thông thường giáo viên có thể tiến
hành theo 2 hình thức sau:
 Ôn và luyện tập theo hình thức cuốn chiếu
- Giáo viên gợi kiến thức cũ, học sinh trả lời  giáo viên đưa ra bài tập, học sinh
trả lời
- Ưu điểm : giáo viên có thể củng cố được nhiều kiến thức trong thời gian ngắn
theo từng phần học cụ thể
- Khuyết điểm : Học sinh khó hệ thống kiến thức, học sinh yếu sẽ khó theo kịp
được mạch logic bài học
 Ôn kiến thức trọng tâm trước, luyện giải bài tập sau
- Giáo viên củng cố lại kiến thức trọng tâm cho học sinh  giáo viên đưa ra câu
hỏi, bài tập dạng Trung bình  học sinh giải  Gv nêu bài tập khó hơn học
sinh khá, giỏi nêu ý tưởng, GV chốt ý  cả lớp cùng làm. Với hình thức này có ưu
điểm : Hs hệ thống được toàn bộ kiến thức cơ bản, hiểu và ghi nhớ lâu hơn các
kiến thức. Đây là phương án khá hay để hướng dẫn học sinh trong các tiết bài
tập, tuy nhiên cần chú ý về việc đảm bảo thời gian tiết dạy theo kế hoạch PPCT.
Đối với đặc trưng của tiết bài tập trong phần Lập trình đơn giản – Tin học 8,
tôi thường chia làm 03 hoạt động chính, áp dụng PPDH như sau:
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức trọng tâm
Hoạt động 2: Luyện tập
Hoạt động 3: Củng cố

Trường THCS Lê Hồng Phong

4

PHƢƠNG PHÁP,
KỸ THUẬT DẠY HỌC
Bản đồ tư duy
Dạy-học hợp tác, khăn trải bàn
Hệ thống, củng cố kiến thức
bằng bản đồ tư duy

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

Đối với mỗi hoạt động giáo viên có thể thực hiện kết hợp áp dụng các phương
pháp, kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp để hướng dẫn học sinh đạt được mục
đích, yêu cầu tương ứng. Trong phạm vi đề tài, tôi xin trình bày một số kinh
nghiệm vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực để tổ chức các hoạt động dạy học
trong giờ bài tập.
1.1- HOẠT ĐỘNG 1: HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Trong hoạt động này, tôi sử dụng kỹ thuật Bản đồ tư duy để giúp học sinh
hệ thống và ghi nhớ kiến thức tốt hơn.
a/ Đặc điểm của kỹ thuật Bản đồ tƣ duy
Bản đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh, để mở
rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở giữa bản đồ là một ý tưởng hay hình ảnh trung
tâm. Ý tưởng hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các nhánh tượng
trưng cho các ý chính và đều được nối với các ý trung tâm. Các nhánh chính lại
được phân chia thành các nhánh cấp 2, cấp 3,…Trên các nhánh, ta có thể thêm các
hình ảnh hay các kí hiệu cần thiết. Nhờ sự kết nối giữa các nhánh, các ý tưởng
được liên kết với nhau khiến bản đồ tư duy có thể bao quát được các ý tưởng trên
một phạm vi sâu rộng mà các ý tưởng thông thường khó thể làm được.
Bản đồ tư duy giúp cho các em:
- Phát triển tư duy logic, sáng tạo hơn.
- Tiết kiệm thời gian.
- Ghi nhớ tốt hơn.
- Tổ chức và phân loại.
- Được luyện tập phát triển và sắp xếp các ý tưởng.
Cách tiến hành:
- Từ một chủ đề lớn, tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan.
- Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố, nội dung liên quan.
- Sự phân nhánh cứ tiếp tục và các yếu tố, nội dung luôn được kết nối với
nhau. Sự liên kết này sẽ tạo ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về chủ đề
lớn một cách đầy đủ và rõ ràng.
b/ Ví dụ
Hệ thống kiến thức bài Lặp với số lần chưa biết trước
(vòng lặp WHILE ... DO)
Yêu cầu: Trước khi vào tiết học, học sinh phải có sự chuẩn bị, ôn trước những
kiến thức đã học trong bài Lặp với số lần chưa biết trước ở nhà.
- Bắt đầu hoạt động, giáo viên có thể đặt câu hỏi (dạng câu hỏi mở):
? Dựa vào kiến thức bài học tiết trước, các em hãy tìm những nội dung cần
ghi nhớ về lệnh lặp WHILE ... DO
- Học sinh sẽ suy nghĩ và tìm các nội dung liên quan như: công dụng của
lệnh, cú pháp câu lệnh, sơ đồ hoạt động, lỗi lặp vô hạn lần ... Từ đó, lần
lượt bổ sung các nội dung, ý tưởng cho câu trả lời chính, giáo viên có nhiệm
vụ chốt lại các từ khóa cấp 1, tương ứng với các nhánh chính của bản đồ.
- Tiếp theo, giáo viên tiếp tục đặt các câu hỏi mở để khai thác chi tiết hơn các
nội dung đã nêu trên:
? Lệnh lặp While ... Do dùng để làm gì

Trường THCS Lê Hồng Phong

5

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

? Nêu cú pháp & giải thích hoạt động của lệnh lặp này
? trình bày hoạt động của vòng lặp dạng sơ đồ khối
...
- Giáo viên có nhiệm vụ hướng dẫn học sinh và nhận xét, chốt từng ý đúng
học sinh đã trả lời để xây dựng nhánh tiếp theo của bản đồ (từ khóa cấp 2)
- Cứ tiếp tục như vậy, giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thiện bản đồ tư duy
hệ thống hóa kiến thức trọng tâm của bài đã học, bản đồ có thể được hoàn
thành như sau:
BẢN ĐỒ TƢ DUY: LỆNH LẶP VỚI SỐ LẦN CHƢA BIẾT TRƢỚC

Trường THCS Lê Hồng Phong

6

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

c/Nhận xét:
Quá trình xây dựng bản đồ tư duy hệ thống kiến thức, giáo viên cần chuẩn
bị nội dung và hệ thống câu hỏi phù hợp để giúp học sinh nêu và trình bày
các ý kiến đóng góp. Giáo viên là người hướng dẫn, giúp học sinh tự tìm ra,
phát triển các ý tưởng cũng như gợi ý để học sinh tự sắp xếp, điều chỉnh và
hoàn thiện bản đồ hệ thống kiến thức.
1.2- HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
Trong hoạt động này, có thể dùng phương pháp truyền thống, giáo viên đưa ra câu
hỏi/ bài tập cho vài học sinh lên bảng thực hiện cá nhân, cả lớp cùng giải và trả
lời, sau đó giáo viên nhận xét. Tuy nhiên phương pháp này sẽ hạn chế tính tích
cực, hứng thú cho học sinh do sẽ có những học sinh yếu, trung bình không hiểu
bài và không làm được, từ đó dẫn đến hiệu quả thấp. Do vậy tôi thường kết hợp
với các kỹ thuật dạy học hợp tác, học theo nhóm.
Qua tìm hiểu, nghiên cứu, tôi thấy kỹ thuật khăn trải bàn khá phù hợp cho học sinh
tham gia hoạt động Luyện tập với các câu hỏi & bài tập dạng mở.
a/ Đặc điểm của Kỹ thuật khăn trải bàn
Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân
và hoạt động nhóm nhằm:
- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia hoạt động tích cực.
- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của mỗi cá nhân học sinh.
- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa học sinh với học sinh.
Dựa vào kỹ thuật này giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh thảo luận trả lời các
câu hỏi, bài tập theo từng nhóm nhỏ như sau :
• Hoạt động theo nhóm (4 - 6
học sinh /nhóm).
• Trên giấy (bảng nhóm) khổ
A0, chia thành các phần gồm
phần trung tâm và các phần
xung quanh, mỗi học sinh
ngồi vào vị trí theo phần hình
vẽ tương ứng trên.
• Mỗi học sinh tập trung làm
việc độc lập trong vài phút,
suy nghĩ trả lời câu hỏi, ghi
vào phần giấy của mình trên bảng nhóm
• Trên cơ sở các ý kiến cá nhân, các em chia sẻ và thảo luận các câu trả lời,
thống nhất ý kiến ghi vào phần trung tâm của “khăn trải bản”

Trường THCS Lê Hồng Phong

7

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

b/ Ví dụ
Tổ chức cho học sinh thảo luận theo kỹ thuật khăn trải bàn để giải quyết Bài
tập 3/sgk/45: Cho trước ba số dương a, b, c. Mô tả thuật toán cho biết ba số đó có
thể là độ dài ba cạnh của tam giác hay không?
TG

Hoạt Động của Giáo Viên

Hoạt động của Học sinh

13’ Kiểm tra điều kiện 3 cạnh của một tam giác
- Đưa ra bài toán
- Theo dõi
- yêu cầu học sinh xác định - Xác định bài toán
bài toán
+ input: a,b,c
+output: a,b,c có phải
- Hướng dẫn thực hiện thảo độ dài 3 cạnh của 1 tam
luận theo kỹ thuật khăn trải giác hay không?
bàn (y/c hs chuẩn bị trước + Học sinh ngồi theo
bảng nhóm)
nhóm, tại vị trí tương
+ Theo dõi, bao quát các ứng của bảng nhóm
nhóm trong quá trình hoạt + Làm việc độc lập, ghi
động để kịp thời uốn nắn, lời giải tại phần bảng
hướng dẫn thêm nếu cần của mình
thiết. Đồng thời nắm bắt + Cả nhóm thảo luận
tình hình thảo luận của các trên cơ sở các lời giải
nhóm. (có thể gợi ý chung mỗi bạn, thống nhất ý
về việc áp dụng định lý kiến và ghi vào phần
quan hệ 3 cạnh trong tam trung tâm của bảng,
giác)
+ Đại diện nhóm trình
bày kết quả, các nhóm
+ Theo dõi & nhận xét đánh khác tham gia phản
giá nội dung trình bày, ý hồi, góp ý
kiến của các nhóm
kết quả có thể như sau:
1. nhập độ dài các
cạnh a,b,c của tam
giác
2. nếu (a+b>c) và
(b+ c >a) và (c+a>b),
thông báo kết quả a,b,c
là 3 cạnh của một tam
giác, chuyển bước 4
3. thông báo a, b, c
không phải là độ dài 3
cạnh của một tam giác
4. Kết thúc thuật toán.
Chuẩn xác, đưa ra kết luận - Rút ra các nhận xét,
cuối cùng.
kết luận.

Trường THCS Lê Hồng Phong

8

Nội Dung

Bài 3/sgk/45
? Cho trước ba số
dương a, b, c. Mô tả
thuật toán cho biết ba
số đó có thể là độ dài
ba cạnh của tam giác
hay không?

Thuật toán:
Áp dụng định lý về
quan hệ giữa 3 cạnh
trong tam giác, bất
đẳng thức của tam giác:
tổng độ dài 2 cạnh bao
giờ cũng lớn hơn cạnh
còn lại,
* Thuật toán
Bước 1: nhập độ dài
các cạnh a,b,c của tam
giác
Bước 2: nếu (a+b>c)

(b+ c >a) và
(c+a>b), thông báo kết
quả a,b,c là 3 cạnh của
một tam giác, chuyển
bước 4
Bước 3. thông báo a, b,
c không phải là độ dài
3 cạnh của một tam
giác
Bước 4. Kết thúc thuật
toán.

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

c/ Nhận xét:
- Việc áp dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong dạy học tiết bài tập khá phù hợp
và dễ thực hiện, giúp khắc phục những hạn chế của học theo nhóm thông thường,
mọi học sinh phải tích cực hơn để cùng tham gia vào hoạt động của bài học, từ đó
nâng cao hiệu quả, học sinh dễ tiếp thu và hiểu bài tốt hơn.
2. Khả năng áp dụng
Việc áp dụng các phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực hiện nay
đang được thực hiện rất tích cực trong các nhà trường, cơ sở giáo dục. Những kỹ
thuật dạy học được kết hợp và vận dụng được nêu trong đề tài này tương đối đơn
giản, thực hiện, không đòi hỏi nhiều về việc đầu tư phương tiện, đồ dùng dạy học.
Tính khả thi của các biện pháp nêu trên khá cao, hiệu quả khi áp dụng trong các
tiết bài tập, đồng thời có thể tổ chức trong nhiều tiết học, bài học, phù hợp với xu
hướng và mục tiêu, yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
3. Lợi ích kinh tế - xã hội
Sử dụng những biện pháp nêu trong đề tài, ban đầu đã mang lại một số lợi ích
thiết thực cho cả giáo viên và học sinh:
- Học sinh tham gia vào bài học sôi nổi và tích cực hơn.
- Tăng cường khả năng tư duy logic, hiểu bài và ghi nhớ lâu hơn
- Hạn chế sự nhầm lẫn các kiến thức cơ bản
- Tăng cường kết hợp giữa hoạt động cá nhân với hoạt động nhóm, giúp rèn
luyện tác phong làm việc theo nhóm.
- Việc dạy của giáo viên & việc học của học sinh hiệu quả hơn.
Hiệu quả đƣợc thể hiện qua các số liệu cụ thể sau:
Xếp loại
Đối tƣợng

Giỏi
SL

%

Trung
bình

Khá
SL

%

SL

%

Yếu


số

Kém

SL

%

SL

%

3

8,1

4

10,8

37

1

2,7

0

0

37

1

2,7

0

0

37

Lần
5 13,5 6 16,2 19 51,4
1
Lần
8A6
7 18,9 3 8,1 26 70,3
2
(2014-2015)
Lần
14 37,8 15 40,6 7 18,9
3
Biểu đồ so sánh

SỐ LƯỢNG (HS)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA LỚP 8A6
NĂM HỌC 2014-2015

30
25
20
15
10
5
0

Lần 1
Lần 2
Lần 3

Giỏi

Trường THCS Lê Hồng Phong

Khá

Trung bình

9

Yếu

Kém

XẾP LOẠI

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

C. KẾT LUẬN
Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ
động sáng tạo của học sinh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển năng lực toàn diện
của người học hiện đang được toàn thể giáo viên và học sinh trong toàn ngành nổ
lực thực hiện. Những kinh nghiệm của bản thân qua tìm hiểu, nghiên cứu và trải
nghiệm trong thực tế giảng dạy tôi đã trình bày ở trên, tuy rằng kết quả chưa thật
tốt cũng như các vấn đề đã nêu chưa hoàn thiện nhưng tác động ban đầu đã mang
lại chuyển biến tích cực trong ý thức, thái độ, tinh thần học tập cũng như kiến thức
kỹ năng của học sinh.
Thời gian đến, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để hoàn thiện tốt hơn trong việc
kết hợp sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học trong bài giảng của mình để từ
đó mang lại hiệu quả giáo dục cao hơn. Cũng mong rằng quý thầy cô, đồng nghiệp
nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng để tôi có thể thực hiện tốt hơn những nội
dung đã trao đổi trong đề tài này. Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô !
Quy Nhơn, tháng 01 năm 2015
Ngƣời thực hiện

Trường THCS Lê Hồng Phong

10

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

PHỤ LỤC 1:

TÀI LIỆU THAM KHẢO
---oOo---

1. Sách giáo khoa Tin học dành cho THCS quyển 3 - NXB Giáo dục Việt Nam.
2. Sách bài tập Tin học dành cho THCS quyển 3 - NXB Giáo dục Việt Nam.
3. Sách giáo viên Tin học dành cho THCS quyển 3 - NXB Giáo dục Việt Nam.
4. Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học - NXB Đại
học sư phạm.
5. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức - kỹ năng môn tin học THCS - NXB
Giáo dục Việt Nam.

Trường THCS Lê Hồng Phong

11

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI

PHỤ LỤC 2:

---oOo---

STT

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

1.

PPDH

Phương pháp dạy học

2.

CNTT

Công nghệ thông tin

3.

NNLT

Ngôn ngữ lập trình

4.

BĐTD

Bản đồ tư duy

5.

SGK

Sách giáo khoa

6.

SGV

Sách giáo viên

7.Hoạt động

8.

GV

Giáo viên

9.

HS

Học sinh

Trường THCS Lê Hồng Phong

12

GHI CHÚ

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƢỜNG
---oOo---

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Trường THCS Lê Hồng Phong

13

GV: Nguyễn Trần Thanh Nhật


Kinh nghiệm: Dạy học tiết bài tập - phần Lập trình đơn giản - Tin học 8

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
PHÒNG GD&ĐT TP QUY NHƠN
---oOo---

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Trường THCS Lê Hồng Phong

14

GV: Nguyễn Trần Thanh NhậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x