Tải bản đầy đủ

bản tường trình học sinh

TRƯỜNG THCS YÊN MỸ
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS YÊN MỸ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH
Về việc ......................................................

Kính gửi: ..............................................................................................................................
Tên em là: ............................................................................................................................
Học sinh lớp: ........................................................................................................................
Địa chỉ nơi ở hiện tại:.............................................................................................................
Họ và tên cha: ..............................................Nghề nghiệp:......................................................
Họ và tên cha: ..............................................Nghề nghiệp:......................................................
Số điện thoại của phụ huynh: ..................................................................................................
Nay em viết bản tường trình này để trình bày về sự việc:
.................................................................................................................................. ......................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ......................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ......................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ......................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ......................


.................................................................................................................................. ......................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Em xin cam đoan những điều em viết trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm!
Em xin chân thành cảm ơn!
Yên Mỹ , ngày .... tháng ... năm .......
Xác nhận của GVCN

Xác nhận của nhà trường

Người viết tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×