Tải bản đầy đủ

Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

CHUYÊN ĐỀ

:

DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC

LOGO


LOGO

Đánh giá năng lực thực hiện công việc của
nhân viên
MỤC
ĐÍCH
.

Giúp nhân viên
so sánh thành quả
của mình với tiêu
chuẩn doanh

nghiệp đề ra, và
so sánh với các
nhân viên khác.

Cung cấp thông
tin để xây dựng
chiến lược đào
tạo, huấn luyện,
lương khen
thưởng, thuyên
chuyễn, bố trí
công tác.


LOGO

1.
2.
3.
4.

Trình tự đánh giá năng lực thực hiện công
việc của nhân viên
Xác định yêu cầu cần đánh giá
Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp
Huấn luyện kỹ năng đánh giá cho cán bộ làm công tác đánh giá
Thảo luận với nhân viên về nội dung và phạm vi đánh giá

5.

Đánh giá theo tiêu chuẩn mẫu

6.

Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá

7.

Vạch ra phương pháp cải tiến công việc dựa trên đánh giá


LOGO

Tiến hành đánh giá thực hiện công
việc

Xác định được yêu cầu chủ
yếu khi thực hiện công việc

Phân loại các mức độ yêu
cầu khi thực hiện công việc

Đánh giá tầm quan trọng của mỗi nhóm
yêu cầu đối với hiểu quả thực hiện

Công việc


Đánh giá hiệu quả công việc

LOGO

1

2

3

Xác định chỉ tiêu
đánh giá phù hợp:
Chỉ tiêu hiện vật
Chỉ tiêu giá trị
Chỉ tiêu tính bằng
lượng lao động chi
phí

Tiến hành đo
lường kết quả
lao động theo
những chỉ tiêu
đã định sẵn

Đề xuất những giải
pháp nhằm nâng
cao hơn nữa mục
đích sử dụng lao
động.


Trả công lao động

LOGO

Khái
niệm

Lao động
Vai trò
Cấu trúcCơ cấu hệ thống trả lương

LOGO


Cơ cấu
cấu hệ
hệ thống
thống trả
trả lương
lương
Thù lao vật chất

Cơ hôi
thăng tiến

Lương
cơ bản
Phụ
cấp

Phúc
lợi
Thưởng

Thù lao phi vật chất

Công
việc
thú vị

Phúc
lợi


LOGO

Các yếu tố ành hưởng đến tiền lương

Bản thân nhân viên

Bản thân công việc

Ấn định
mức
lương

Thị trường lao động

Môi trường của công ty


Các hình thức trả lương ( hay trả công)

LOGO

Các hình thức
trả lương
1

2

Trả lương
theo sản
phẩm

Trả lương
theo thời gian


Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động

LOGO

Text

Bất bình của
người lao động

Tranh chấp

Hướng giải quyết

Sự xung đột


www.themegallery.com

LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×