Tải bản đầy đủ

TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC

LOGO

www.themegallery.com

CHUYÊN ĐỀ

: TẠO LẬP MỐI QUAN

HỆ & BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN
LỰC


VAI TRÒ CỦA TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ

Mục tiêu 3
Mục tiêu 2
Mục tiêu 1

Gíup cho
những nhà
Lãnh đạo “non

trẻ”có những
phản ứng kịp
thời đối với
tình hình nội bộ

Thúc đẩy
quá trình
thăng tiến
cá nhân

Mở ra các
hướng kinh
doanh mới
hoặc thu hút
các nhà đầu tư
cần thiết

www.themegallery.com


TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ
QH CÁ
NHÂN

TL MỐI QH
QH CÔNG VIỆC

QUAN HỆ CHIẾN
LƯỢC

www.themegallery.com


Nhà cung cấp

Khách hàng

Mối quan hệ
công việc
Đồng
Nghiệp

Quản
lý trực
tiếp

www.themegallery.com


TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN

Phương
thức

Tìm kiếm mối
quan hệ bên ngoài
doanh nghiệp,
thông qua hội,
nhóm, câu lạc
bộ…

Mục đích
-Tìm hiểu các lĩnh
vực khác nhau,
nâng cao kỹ năng.
-Tạo dựng mối
quan hệ mới có thể
giúp họ trong sự
nghiệp, mở rộng
mối quan hệ chiến
lược

Đặc điểm

-Mối

quan hệ mang
tính hướng ngoại.
- Có thể mang đến
cơ hội hợp tác
trong tương lai.

www.themegallery.com


MỐI QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC

Duytrìtrì
quan
Duy
mối
quanhệhệđãđãcócó
Liên tục sử dụng MQH
Sắp xếp lại thời gian
Tìm điểm chung
Thay đổi quan điểm
www.themegallery.com


BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC

1

2

3

Cách thức lao động
từ thị trường hoặc
từ trong nội bộ DN
được thu hút bổ
nhiệm vào các
trọng trách, công
việc khác nhau
trong DN

Cách duy trì và
phát triển nguồn
nhân lực trong
DN

Cách thức các
nhân viên rời
khỏi DN

www.themegallery.com


Mô hình thu hút- phân công bố trí nguồn nhân lực

www.themegallery.com


www.themegallery.com


LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×