Tải bản đầy đủ

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực 1

LOGO

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC


www.themegallery.com

Bố cục

1

Khái niệm

2

Các chức năng cơ bản

3

Hoạch định


4

Xu hướng

5

Thách thức

Company Logo


1/ Định nghĩa

www.themegallery.com

Khái Niệm

2/ Mục tiêu
3/ Sự khác biệt trong
QT nhân sự và QT nhân lực

Company Logo


Khái niệm QT nguồn nhân lực
1/ Định Nghĩa

www.themegallery.com

 Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các quan
niệm, chính sách và hoạt động thực tiễn sử dụng
trong quản trị con người của một tổ chức nhằm
đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức và nhân
viên

Company Logo


Khái niệm QT nguồn nhân lực

www.themegallery.com

Mục tiêu

Sử dụng có hiệu
quả của tổ chức

Đáp ứng nhu
cầu ngày càng
cao của nhân
viên, tạo điều
kiện để mỗi cá
nhân phát huy
tối đa năng lực

Company Logo


Khái niệm QT nguồn nhân lực

www.themegallery.com

3/ So sánh QT nhân sự và QT nguồn nhân lực
Tiêu chí

QT nhân sự

QT nguồn nhân lực

Quan điểm chung

Lao động là chi phí đầu vào

Nguồn nhân lực là tài sản quý
cần phát triển

Mục tiêu đào tạo

Giúp nhân viên thích nghi ở
vị trí của họ

Đầu tư vào phát triển nguồn
nhân lực

Viễn cảnh

Ngắn hạn và trung hạn

Dài hạn

Lợi thế cạnh tranh

Thị trường và công nghệ

Chất lượng nguồn nhân lực

Cơ sở của năng suất
và chất lượng

Máy móc + tổ chức

Công nghệ + tổ chức + chất
lượng nguồn nhân lực

Các yếu tố động
viên

Tiền và thăng tiến nghề
nghiệp

Tính chất công việc + thăng
tiến + tiền

Thái độ đối với sự
thay đổi

Nhân viên thường chống lại
sự thay đổi

Nguồn nhân lực có thể thích
ứng, đối mặt với sự thách thức
Company Logo


Các chức năng cơ bản của QT nguồn nhân lực

2

3

4

Lập kế
hoạch
tuyển
dụng

Đào tạo
và phát
triển

Duy trì
và quản


Hệ thống
thông tin
về dịch
vụ và
nhân lực

www.themegallery.com

1

Company Logo


Hoạch định và phân tích công việc

Hoạch định nguồn nhân lực

2

Phân tích công việc

www.themegallery.com

1

Company Logo


Hoạch định và phân tích công việc
1.Hoạch định NNL qua các bước
- Phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu,
chiến lược của DN

www.themegallery.com

- Phân tích đánh giá tài nguyên nhân lực

Company Logo


Hoạch định và phân tích công việc

www.themegallery.com

Môi trường
Vĩ Mô

Phân tích
môi trường

Môi trường
Tác Nghiệp

Môi trường
Nội Bộ

Company Logo


Hoạch định và phân tích công việc

Phương diện hệ thống
Phân tích đánh
giá tài nguyên nhân
lực
www.themegallery.com

Phương diện quy trình

Company Logo


Hoạch định và phân tích công việc
2. Phân tích công việc
- Là công cụ cơ bản giúp cho các nhà quản trị xác định
được nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn cũng như các
phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà nhân viên phải có để
hoàn thành tốt công việc

www.themegallery.com

- Là tài liệu cơ bản để xây dựng bảng mô tả công việc và
bảng tiêu chuẩn công việc

Company Logo


Xu hướng QT nguồn nhân lực

1

www.themegallery.com

Tiếp cận
chiến lược

2

Tính chất
quốc tế hóa
của QT
nguồn nhân
lực

3

Duy trì hành
vi và những
chuẩn mực

4

Định chuẩn
và đánh giá
kết quả
nguồn
nhân lực

Company Logo


Những thách thức của QT nguồn nhân lực

Tái cấu
trúc vốn

www.themegallery.com

Tăng
trưởng
chậm

Cạnh tranh
toàn cầu

Thách thức

Tính đa
dạng
của LLLĐ

Mong muốn Các mục
của người
tiêu xã hội


Company Logo


LOGO

www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×