Tải bản đầy đủ

Lập kế hoạch kinh doanh

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Tác giả : Edward Blackwell
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 13839
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PDF

Lập kế hoạch kinh doanh là cuốn sách không đơn thu ần xây d ựng những nguyên t ắc c ăn b ản trong vi ệc so ạn
thảo, cuốn sách được coi là một ý tưởng sáng tạo mới mẻ k ết h ợp các ki ểu m ẫu c ủa t ừng quy mô và lo ại hình
kinh doanh. Với số liệu dẫn chứng cụ thể Edward Blackwell th ực sự thuy ết ph ục người đọc, nh ững ng ười tìm
kiếm
cho
mình
sự
thành
công
ngay
từ
bản
kế
hoạch

kinh
doanh.
Cuốn sách thâu tóm cả một quá trình đem lại sự th ịnh vượng cho doanh nghi ệp c ủa b ạn. T ừ vi ệc so ạn th ảo,
dự báo luồng tiền đến mô hình kinh doanh... Nó ch ỉ d ẫn cho riêng b ạn và tái đảm b ảo cho nhà đầu t ư và chính
bạn phải là người chỉ ra được mục tiêu cá nhân và khả năng c ủa bạn (c ả trí tuệ lẫn v ật ch ất), là th ước đo cho
sự phù hợp với chiến lược mà bạn sẽ áp dụng để khai thác yếu tố đặc bi ệt trong s ản ph ẩm c ủa mình. S ự hòa
hợp này là chìa khóa thành công và một bản kế hoạch chi ti ết, hoàn h ảo s ẽ giúp b ạn đạt được đi ều mà b ạn
muốn.
Những
trích
dẫn
đặc
sắc
/
Những
lời
nhận
xét
đặc
biệt
về
sách
"Khởi đầu công việc kinh doanh mới cũng giống như hành trình truy tìm kho báu trong r ừng r ậm nhi ệt đới.
Nguời chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng cả về vật chất lẫn sự thỏa mãn cá nhân, nhưng đâu đó v ẫn có
những nguy hiểm rình rập khiến bạn dễ lạc lối."Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×